Αρ. πρωτ.: 295/27571/3.3.2016 Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Αρ. πρωτ.: 295/27571/3.3.2016 Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 03-03-2016
Αρ. Πρωτ.: 295/27571

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ταχ. δ/νση : Λ. Συγγρού 150, 176 71-Καλλιθέα
Πληροφορίες : Κουντούρης Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο : 210 928 7207
Fax : 210 928 7130
E-mail : tkountouris@minagric.gr

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 25 «Διοικητικές κυρώσεις» του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»

Με το άρθρο 25 του ν.4282/2014 (A' 182) «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», για πρώτη φορά, ορίζονται σαφώς με νόμο οι υπηρεσίες ελέγχου, οι αρμοδιότητές τους και οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων που αφορούν σε παραβάσεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Με την παρούσα διευκρινίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις. ειδικότερα:

1. Είδη παραβάσεων

1.1. Στις παραγράφους 1,2 και 3(β) του άρθρου 25, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων και το αντίστοιχο ύψος των προστίμων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σε όσους καταλαμβάνουν αυθαίρετα θαλάσσιες ή λιμναίες υδάτινες εκτάσεων με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, επιβάλλεται πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
β. Στο φορέα μονάδας υδατοκαλλιέργειας ο οποίος δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των εκλεκτικών αρχών ή αρνείται ή παρεμποδίζει με οποιανδήποτε τρόπο τον έλεγχο για διαπίστωση παράβασης λόγω αυθαίρετης κατάληψης ή αρνείται να δώσει ή δίνει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και στοιχεία που του ζητούνται, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για φορέα που δεν επιτρέπει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και δε διευκολύνει τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της μονάδας (παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν.4282/2014).
γ. Σε όσους διέρχονται με πλωτά μέσα εντός μισθωμένων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς την ενημέρωση του μισθωτή και χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος, αν πρόκειται για θαλάσσια υδάτινη έκταση ή της Ελληνικής Αστυνομίας, αν πρόκειται για λιμναία έκταση αντίστοιχα, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

1.2. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις παραβάσεων των παραγράφων 3(α) και 3(γ) του άρθρου 25, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κατά περίπτωση κείμενη νομοθεσία.

2. Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές

2.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν.4282/2014, αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για τη διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων ορίζονται:

α. Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
γ. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες Λιμενικές ή Αστυνομικές Αρχές, στον τομέα αρμοδιότητάς τους,

2.2. Για τη διενέργεια ελέγχων δύναται να συγκροτούνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων, αποτελούμενες από εκπροσώπους από καθεμιά ελεγκτική αρχή. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση κάποιας εκ των ανωτέρω αρμόδιων Υπηρεσιών, οι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται από εκπροσώπους των υπόλοιπων Υπηρεσιών. Οι ανωτέρω ελεγκτικές αρχές μπορούν να διενεργούν ελέγχους και μεμονωμένα.

2.3. Εάν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω υπηρεσιών, υποπέσουν στην αντίληψή τους, πιθανές παραβάσεις των επιμέρους όρων και προϋποθέσεων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (για παράδειγμα της περιβαλλοντικής ή της κτηνιατρικής αδειοδότησης), ενημερώνουν τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία με τη σειρά της ενημερώνει τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

3. Διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης

3.1. Μετά τη διενέργεια ελέγχου σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας, οι ελεγκτικές αρχές συντάσσουν έκθεση ελέγχου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου και οι διαπιστώσεις των ελεγκτών, οι οποίοι και εισηγούνται σχετικά.

3.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυθαίρετη κατάληψη, ή σε περίπτωση που ο φορέας δεν επιτρέψει την είσοδο στη μονάδα εκπροσώπων των εκλεκτικών αρχών ή παρεμποδίσει τον έλεγχο ή αρνηθεί να δώσει τα στοιχεία που του ζητηθούν ή δώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η παράβαση βεβαιώνεται στην έκθεση ελέγχου με τη μαρτυρία τουλάχιστον δύο ελεγκτών.

3.3. Ειδικά για τη διέλευση πλωτού μέσου εντός μισθωμένης υδάτινης έκτασης, η παράβαση βεβαιώνεται από την ελεγκτική αρχή που τη διαπίστωσε και συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της παραγράφου 2.2 της παρούσας. Σε περίπτωση μη επ' αυτοφώρω διαπίστωσης, θα πρέπει να υπάρχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. μαρτυρικές καταθέσεις, έγγραφες καταγγελίες κλπ).

3.4. Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τις λόγω αρμοδιότητας δικές της ενέργειες.

3.5. Εκθέσεις ελέγχου που αφορούν περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης υδάτινων εκτάσεων, κοινοποιούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

3.6. Οι περιπτώσεις μετατόπισης πλωτών εγκαταστάσεων σε άλλη υδάτινη έκταση, εκτός του μισθωμένου ορίου σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3(γ') του άρθρου 8 του ν.4282/2014, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 7(β') του άρθρου 62 του ν.4235/2014 (Α' 32), δεν αποτελούν παράβαση. Επίσης, παρεκκλίσεις από την προβλεπόμενη θέση της εγκατάστασης που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα της μονάδας, αλλά σε διαφορές των συντεταγμένων στις διοικητικές πράξεις αδειοδότησης, είτε λόγω διαφορετικού γεωδαιτικού προβολικού συστήματος αναφοράς, είτε λόγω λάθους, δεν θεωρούνται παράβαση. Για αυτές τις περιπτώσεις, οι ελεγκτικές αρχές παραθέτουν τα ευρήματα του ελέγχου στην έκθεση ελέγχου, ώστε η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων να ενημερώσει τον φορέα, προκειμένου αυτός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

4. Διαδικασία επιβολής κυρώσεων

4.1. Τα πρόστιμα των παραγράφων 1, 2 και 3(β) του άρθρου 25 του ν.4282/2014, επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

α. Μετά την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου με την οποία διαπιστώνεται παράβαση, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καλεί εγγράφως και επί αποδείξει τον παραβάτη να διατυπώσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης κλήσης.
β. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου με την εισήγηση των εκλεκτικών αρχών, τις απόψεις του παραβάτη και τυχόν άλλα στοιχεία που διαθέτει, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2.
γ. Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο.

4.2. Στις περιπτώσεις για τις οποίες διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη σε υδάτινες εκτάσεις με μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, μαζί με την κλήση σε απολογία, καλεί τον ενδιαφερόμενο σε διάστημα 20 ημερών να απομακρύνει τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις. Έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται η επί αποδείξει παραλαβή της έγγραφης κλήσης από τον παραβάτη.

4.3. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές έχουν την ευθύνη να ελέγξουν την προσαρμογή του παραβάτη στις διατάξεις του νόμου και να εισηγηθούν την κατάσχεση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η επιβολή του επιπλέον προστίμου 500 ευρώ ανά ημέρα, μετά την παρέλευση των είκοσι (20) ημερών, καθώς και η δήμευση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

4.4. Μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έκδοση της απόφασης δήμευσης, οι παράνομες εγκαταστάσεις εκποιούνται υπέρ του ελληνικού δημοσίου, με πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό. Το διαγωνισμό διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 25 του ν.4282/2014.

4.5. Εάν η εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου των αυθαίρετων εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατή, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων εφαρμόζει τη διαδικασία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν.4282/2014.

4.6. Στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί αυθαίρετη κατάληψη επειδή η μίσθωση έχει λήξει ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις από το χώρο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014. Εάν ο μισθωτής δεν συμμορφωθεί, μετά την παρέλευση της προθεσμίας επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις αυθαίρετης κατάληψης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25.

4.7. Τέλος, σημειώνεται ότι για περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης υδάτινων εκτάσεων και μέχρι συμπλήρωσης διετίας από την έναρξη ισχύος του ν.4282/2014, δηλαδή μέχρι 29-8-2016, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιπτώσεις που υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου, προκειμένου να προσαρμοστούν. Ως εκ τούτου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, πριν την επιβολή κυρώσεων, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων θα πρέπει να εξετάζει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν επιβάλλονται κυρώσεις και ο φορέας ενημερώνεται για άμεση συμμόρφωση.

5. Υπολογισμός ύψους προστίμων

5.1. Τα πρόστιμα έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό και για τον καθορισμό του ύψους τους, ως κριτήρια επιμέτρησης, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τα εξής:
α. Η φύση και η πολλαπλότητα της παράβασης.
β. Το εμβαδόν της έκτασης που έχει καταληφθεί αυθαίρετα, σε σχέση με το μέγεθος της μισθωμένης έκτασης.
γ.
δ. Η υποτροπή ως προς την ίδια παράβαση (υποτροπή θεωρείται η επανάληψη της ίδιας παράβασης μέσα σε χρονικό διάσημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών), οπότε προτείνεται το πρόστιμο να διπλασιάζεται.
ε. Για τις παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.4282/2014, για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου θα μπορούσαν να συνεκτιμηθούν κριτήρια όπως: αν τα στοιχεία που αρνήθηκε να δώσει ο φορέας είναι διαθέσιμα από τις αρμόδιες αρχές, εάν τα ανακριβή στοιχεία δόθηκαν σκόπιμα ή από αντικειμενική αδυναμία του φορέα κλπ.

5.2. Ενδεικτικά, το ύψος των προστίμων για αυθαίρετη κατάληψη, προτείνεται να υπολογίζεται ως ακολούθως:

α. Για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης μικρότερης του ενός στρέμματος, δεν επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον ο φορέας εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημέρων από την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου, απομακρύνει τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 1(β) του άρθρου 25 του ν.4282/2014.
β. Για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης 1 έως 5 στρέμματα, επιβάλλεται το κατώτερο πρόστιμο
που ορίζει ο νόμος, ήτοι 3.000 ευρώ.
γ. Για αυθαίρετη κατάληψη έκτασης μεγαλύτερης των 5 στρεμμάτων, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ, για τα πέντε πρώτα στρέμματα, προσθέτοντας για κάθε επιπλέον στρέμμα το ποσό των 600 ευρώ για ιχθυοκαλλιέργειες ή των 200 ευρώ για οστρακοκαλλιέργειες (ποσά που αντιστοιχούν στο τετραπλάσιο περίπου του μέσου ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα). Επίσης όταν η έκταση της αυθαίρετης κατάληψης υπερβαίνει το 50% της μισθωμένης έκτασης, το ύψος του προστίμου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5. Για παράδειγμα, εάν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας με μισθωμένη έκταση 20 στρεμμάτων, εντοπιστεί αυθαίρετη κατάληψη 12 στρεμμάτων (ήτοι υπέρβαση 60%), προτείνεται η επιβολή προστίμου συνολικού ύψους (3.000 + (600 x 7)) x 1,5 — 10.800 ευρώ.
δ. Για μονάδες που λειτουργούν αυθαίρετα για το σύνολο των εγκαταστάσεων χωρίς να έχουν εφοδιαστεί ποτέ με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, προτείνεται ύψος προστίμου 3.000€ ανά στρέμμα.
ε. Σε κάθε περίπτωση, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 3.000 ευρώ ή ανώτερα των 30.000 ευρώ, όπως ορίζεται στο νόμο.

5.3. Σημειώνεται ότι παρεκκλίσεις που δεν ξεπερνούν τα όρια λάθους των οργάνων που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των στιγμάτων των ορίων της μισθωμένης έκτασης, δεν λαμβάνονται υπόψη για επιβολή προστίμου.

6. Ενστάσεις

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για να γίνει αποδεκτή και να εξετασθεί η ένσταση, θα πρέπει να κατατεθεί στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, εντός δέκα (10) ημερών από την επί αποδείξει επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου. Η ένσταση διαβιβάζεται άμεσα και όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών στη Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό.

7. Είσπραξη προστίμων

7.1. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η πληρωμή του προστίμου θα πρέπει να γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την εγγράφως και επί αποδείξει επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου και το ποσό του προστίμου κατατίθεται στο λογαριασμό υπ' αριθ. 26670/0 της Τράπεζας της Ελλάδας, υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ). Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ημερών, η αρμόδια οικονομική υπηρεσία, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βεβαιωθεί το ποσό από την αρμόδια ΔΟΥ.

7.2. Το ποσό του προστίμου βεβαιώνεται από την αρμόδια ΔΟΥ στον κωδικό αριθμό εσόδων (ΚΑΕ) 82261. Η ίδια διαδικασία, θα ακολουθείται και για τις βεβαιώσεις δαπανών καταστροφής σε βάρος των κατόχων αυθαίρετων εγκαταστάσεων.

7.3. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης από ενδιαφερόμενο φορέα, αναστέλλεται η εκτέλεση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης για την επιβολή προστίμου, μέχρι την εξέτασή της και την έκδοση της σχετικής απόφασης (κατ' αναλογία με το άρθρο 26 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»). Οι προθεσμίες που τίθενται για την πληρωμή του προστίμου στην απόφαση επιβολής προστίμου, ισχύουν από την έκδοση της απόφασης απόρριψης της ένστασης.

7.4. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της αποπληρωμής τους, διενεργείται από την Οικονομική Υπηρεσία της αρχής έκδοσης της απόφασης, ήτοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ν. ΣΤΟΥΠΗΣΠηγή: Taxheaven