Αριθμ. οικ. 9684/200/1.3.2016 Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015.

Αριθμ. οικ. 9684/200/1.3.2016 Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015.

Αριθμ. οικ. 9684/200

Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1545/1985 (Α΄ 91) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ΄ του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (Α΄ 258) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας −επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (29 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (116 Α΄).
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
12. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη. (Β΄ 2168).
13. Την αριθμ. Υ56/21−10−2015 απόφαση Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου (Β΄ 2281).
14. Τα άρθρα 107, 108 και 109 (πρώην 87, 88 και 89 της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), περί κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C326/50, 26.10.2012).
15. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/56, 24.12.2013).
16. Τον κανονισμό (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων «Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων» (ΕΕ L24/1, 29.01.2004).
17. Την αριθμ. 6/28−02−2012 (Α΄ 38) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012».
18. Την αριθμ. 1016784/1299−25/0016/26−02−1997 (Β΄ 120) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει.
19. Την αριθμ. 3800/359/01−03−2012 (Β΄ 565) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας».
20. Την αριθμ. οικ. 43452/633/22−12−2014 (3637/Β΄/2014, διόρθωση σφάλματος 102/Β΄/2015) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 1545 (Α΄ 91)».
21. Την αριθμ. 3050/71/15−12−2015 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 101640/17.12.2015 έγγραφό του.
22. Την αριθμ. 6397/25−01−2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
23. Την από 18−01−2016 απόφαση έγκρισης πίστωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:6ΗΙΒ4691Ω2ΙΕΙ ).
24. Την από 18−01−2016 απόφαση έγκρισης πίστωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΚΓ54691Ω2ΚΚΓ).
25. Την από 18−01−2016 απόφαση έγκρισης πίστωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΖΡ6491Ω2ΤΗ4).
26. Την από 18−01−2016 απόφαση έγκρισης πίστωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 75064691Ω24ΔΚ).
27. Την από 18−01−2016 απόφαση έγκρισης πίστωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ:64Ρ84891Ω2ΕΚΩ).
28. Την από 18−01−2016 απόφαση έγκρισης πίστωσης της Περ/κης Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: 6ΚΨΓ4691Ω2ΦΓΝ)
29. Την αριθμ. οικ. 4696/147/02−02−2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
30. Το αριθμ. οικ/38271/57/28−08−2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (22.449,60 €) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ποσό 600.000,000 €, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των επιχορηγήσεων των κάτωθι επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2014−2015, ως εξής:
1) Ξενοδοχειακή επιχείρηση «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «MALIA PARK ΥΠ/ΜΑ 2», για ποσό δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2.822,40 €).
2) Ξενοδοχειακή επιχείρηση «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΦΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠ/ΜΑ 3» για ποσό πεντακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (576,00 €).
3) Ξενοδοχειακή επιχείρηση «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ» για το ξενοδοχείο «VILLAGE HEIGHTS GOLF RESORT» για ποσό τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο ευρώ (4.392,00 €).
4) Ξενοδοχειακή επιχείρηση «Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ» (ΠΡΩΗΝ Θ. ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΑΕ)» για το ξενοδοχείο «CACTUS ROYAL RESORT» για ποσό οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (8.798,40 €).
5) Ξενοδοχειακή επιχείρηση «Θ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ» για το ξενοδοχείο «CACTUS BEACH» για ποσό τέσσερις χιλιάδες επτακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.708,80 €).
6) Ξενοδοχειακή επιχείρηση «Γ. ΛΕΛΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το ξενοδοχείο «HOTEL SERGIOS» για ποσό χίλια εκατόν πενήντα δύο ευρώ (1.152,00 €).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016

 


ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven