Κ.Υ.Α. αριθμ. 263/24823/26.2.2016 Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Κ.Υ.Α. αριθμ. 263/24823/26.2.2016 Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Αριθμ. 263/24823

(ΦΕΚ Β' 583/04-03-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7β του άρθρου 62 του N. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α' 32), β. του Ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις», (Α' 182).
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (Α' 98).
δ. του Π.δ. 70/2015 « Ανασύσταση των Υπουργείων...» (Α' 114).
ε. του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
στ. της Απόφασης 31722/04-11-2011 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου ανάπτυξης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες...», (Β' 2505).
ζ. της υπ' αριθμ. 121570/1866/12-6-2009 κοινής εγκυκλίου των ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Την ανάγκη καθορισμού των περιπτώσεων, για τις οποίες, τυχόν διαφοροποίηση της θέσης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τις συντεταγμένες των ορίων της μισθωμένης υδάτινης έκτασης θεωρείται απλή μετατόπιση, χωρίς να αποτελεί παράβαση, της διαδικασίας ταυτοποίησης τους και κάθε σχετικού θέματος.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 β' του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 και της παραγράφου 3 γ' του άρθρου 8 του Ν. 4282/2014 και λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 ε' του άρθρου 1 του Ν. 4282/2014, με την παρούσα Απόφαση:

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις της θέσης των εγκαταστάσεων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, σε σχέση με τις συντεταγμένες των κορυφών των ορίων της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και ειδικότερα, σχετικά με τις περιπτώσεις διαφοροποιήσεων που αυτές προκύπτουν από μετατόπιση ή οφείλονται σε λάθος συντεταγμένες, ενώ καθορίζεται και η διαδικασία διευθέτησης τους και,

2. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διευθετήσεων των μετατοπίσεων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας, στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων.

Άρθρο 2
Περιπτώσεις διαφοροποίησης της υδάτινης θέσης των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας


1. Η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε άλλη υδάτινη θέση, εκτός της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης και σε απόσταση άνω των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 ε' του άρθρου 1 του Ν. 4282/2014, συνιστούν μετεγκατάσταση και διευθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.
Ως απόσταση του συνόλου των πλωτών εγκαταστάσεων από την μισθωμένη υδάτινη έκταση νοείται η απόσταση μεταξύ του εγγύτερου σημείου της περιμέτρου της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και του εγγύτερου σημείου των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας, μετρούμενη σε ευθεία γραμμή.

2. Η μετακίνηση των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε απόσταση έως διακόσια πενήντα (250) μέτρα από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης, θεωρείται μετατόπιση και διευθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3
Διάκριση μετατοπίσεων της υδάτινης θέσης των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας


1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ακόλουθες περιπτώσεις διαφοροποίησης της θέσης των πλωτών εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, σε σχέση με τις συντεταγμένες των κορυφών των ορίων της μισθωμένης έκτασης:
α. Απλή μετατόπιση, εφόσον διαπιστώνεται:
i. Μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων ή διαφοροποίηση του σχήματος της υδάτινης θέσης λειτουργίας τους, σε σχέση με την αποτύπωση τους στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα αδειοδότησης, αλλά εντός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης.
ii. Μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, με επικάλυψη τμήματος της μισθωμένης έκτασης από την υφιστάμενη θέση λειτουργίας.
iii. Μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, χωρίς επικάλυψη τμήματος της μισθωμένης έκτασης από την υφιστάμενη θέση λειτουργίας, όπου το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων παραμένει εντός των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης.
β. Πλήρης ταύτιση της πραγματικής θέσης των πλωτών εγκαταστάσεων εντός της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, με αυτή που έχει αδειοδοτηθεί και αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του φακέλου αδειοδότησης, όπου είτε λόγω διαφορετικού γεωδαιτικού προβολικού συστήματος αναφοράς, είτε λόγω λάθους, η μισθωμένη έκταση ορίζεται με συντεταγμένες που δεν ταυτίζονται μεταξύ τους σε όλες τις εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αδειοδότησης.

2. Οι διαφοροποιήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν συνιστούν παράβαση, εάν διευθετηθούν εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μετατοπίσεις έχουν βεβαιωθεί από αρμόδια ελεγκτική αρχή και έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις επιβολής κυρώσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4282/2014, υπό τον όρο διευθέτησης των μετατοπίσεων σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 4
Διαδικασία διευθέτησης - ταυτοποίησης των διαφοροποιήσεων της θέσης των εγκαταστάσεων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας


1. Η διευθέτηση των διαφοροποιήσεων της θέσης των εγκαταστάσεων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας γίνεται, είτε με την επαναφορά τους εντός της μισθωμένης έκτασης, όπως αυτή αναγράφεται στη σχετική πράξη αδειοδότησης, είτε με την αδειοδότηση της μονάδας στην υφιστάμενη θέση των εγκαταστάσεων, ως ακολούθως:
α. Επαναφορά των εγκαταστάσεων στη μισθωμένη έκταση.
Οι φορείς των μονάδων, εντός προθεσμίας (2) ετών από την ισχύ της παρούσας και με τις επιφυλάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται με ίδια πρωτοβουλία, να μετακινήσουν τις εγκαταστάσεις τους εντός της μισθωμένης έκτασης,
β. Αδειοδότηση της μονάδας στην υφιστάμενη θέση των εγκαταστάσεων, όπως έχει προκύψει από τη μετατόπιση.
Η αδειοδότηση προϋποθέτει ότι:
i. Στην υφιστάμενη θέση πληρούνται στο σύνολο τους οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31722/2011 κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. V αυτής και της υπ' αριθ. 121570/1866/12-6-2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ.
ii. Δεν υπάρχει αύξηση της μισθωμένης έκτασης και υπέρβαση του ανώτατου ποσοστού της καλυπτόμενης έκτασης, όπως αυτό έχει οριστεί.
iii. Δεν προκύπτει μείωση της ετήσιας δυναμικότητας της μονάδας στην θέση μετατόπισης, λόγω μεταβολής των συντελεστών βάθους και απόστασης από την ακτή, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της υπ' αριθ. 121570/1866/12-6-2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕ- ΧΩΔΕ.
iv. Πληρούνται οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 17, N. 4282/2014) αναφορικά με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών των ΓΕΝ, Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων και Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την υδάτινη θέση.

2. Όσον αφορά στη διαδικασία αδειοδότηση ς, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται τα εξής:
α. Οι φορείς των μονάδων που η θέση των εγκαταστάσεων τους εμπίπτει στα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, πλην των περιπτώσεων (α.i.) και (β.), υποβάλλουν εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ της παρούσας, στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αίτημα για την τροποποίηση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης, ως προς τις συντεταγμένες της νέας έκτασης, όπως αυτή διαμορφώνεται, προκειμένου το σύνολο των εγκαταστάσεων να βρίσκονται εντός αυτής.
β. Για την έγκριση του αιτήματος, ζητείται η σύμφωνη γνώμη, των αρμόδιων υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 17 του N. 4282/2014, εκτός αν η νέα έκταση περιλαμβάνεται στις υπάρχουσες αρχικές γνωμοδοτήσεις των υπόψη υπηρεσιών.
γ. Ο ενδιαφερόμενος φορέας, επικαιροποιεί το χάρτη της ευρύτερης περιοχής στον οποίο αποτυπώνονται οι λειτουργούσες μονάδες υδατοκαλλιέργειας (του ίδιου ή/και άλλου φορέα) και οι τυχόν άλλες χρήσεις.
δ. Κατά την περίπτωση (α.i.) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, στην οποία η μετατόπιση περιορίζεται εντός των ορίων της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, ο φορέας δεν υποχρεούται σε διορθωτική ενέργεια.
ε. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, μετά τη διαπίστωση του γεγονότος, ακολουθείται η διαδικασία διόρθωσης των συντεταγμένων της έκτασης που αναγράφονται στις σχετικές πράξεις αδειοδότησης. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση του γεγονότος, αίτημα του φορέα της μονάδας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τροποποίηση των πράξεων αδειοδότησης, ως προς τις συντεταγμένες της μισθωμένης έκτασης. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των συντεταγμένων οι πράξεις αδειοδότησης των μονάδων είναι σε ισχύ.

3. Για τις περιπτώσεις διαπιστωμένων μετατοπίσεων των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
α. Για τις περιπτώσεις μετατοπίσεων, εφόσον αυτές διαπιστωθούν από το φορέα λειτουργίας της μονάδας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
β. Για τις περιπτώσεις μετατοπίσεων για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, με προθεσμία προσαρμογής που έχει εκπνεύσει πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, χωρίς οι φορείς να έχουν υλοποιήσει τα οριζόμενα, δύναται να προσαρμοστούν κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται επιπλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του N. 4282/2014 και εντός προθεσμίας μέχρι δύο ετών από την έκδοση του ανωτέρου νόμου.
γ. Για τις περιπτώσεις μετατοπίσεων για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, με προθεσμία προσαρμογής που δεν έχει εκπνεύσει μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, δύναται να προσαρμοστούν κατά περίπτωση σύμφωνα με προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εντός της προθεσμίας που η αρχή έχει θέσει, δυναμένης να παραταθεί:
i. έως δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για επαναφορά των εγκαταστάσεων στην αρχική θέση (περίπτωση 1(α) του παρόντος άρθρου),
ii. έως έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την υποβολή σχετικού αιτήματος αδειοδότησης στην υφιστάμενη θέση (περίπτωση 1(β) του παρόντος άρθρου).

4. Περιπτώσεις, για τις οποίες κατά τη διαδικασία αδειοδότησης στη νέα έκταση προκύψει αντικειμενική αδυναμία έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων, ακολουθείται, είτε η διαδικασία επαναφοράς των εγκαταστάσεων στην αρχικά μισθωμένη έκταση (παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου), είτε η διαδικασία μετεγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4282/2014, οριζόμενης από την αδειοδοτούσα αρχή σχετικής προθεσμίας συμμόρφωσης.

5. Ειδικότερα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011), όπως ισχύει.

Άρθρο 5
Μετατόπιση πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μετά την έκδοση της παρούσας


1. Μετατοπίσεις πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποτελούν μετεγκατάσταση και αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας.

2. Ειδικότερα, για τις μετατοπίσεις αυτές, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Επιτρέπονται άπαξ, για λόγους τεχνικούς και λειτουργικούς της μονάδας, μετά από αίτημα του φορέα της και έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Για τη διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας στην υφιστάμενη θέση των εγκαταστάσεων, όπως αυτή θα προκύψει λόγω μετατόπισης, θα πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας.
γ. Για τυχόν μετατόπιση εγκαταστάσεων, ο φορέας της μονάδας οφείλει, εντός τριμήνου από την διαπίστωση της, να τις επαναφέρει εντός της μισθωμένης έκτασης. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, η μη επαναφορά εντός της μισθωμένης έκτασης συνιστά παράβαση και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 25, Ν. 4282/2014). Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου α' του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


1. Οι διοικητικές πράξεις αδειοδότησης που αναπροσαρμόζονται, ή τροποποιούνται, κατά τη διαδικασία διευθέτησης των μετατοπίσεων των εγκαταστάσεων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, κοινοποιούνται σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες προς ενημέρωση τους.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven