Αρ. πρωτ.: 22501/29.2.2016 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019

Αρ. πρωτ.: 22501/29.2.2016 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠ: 22501

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019


1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2017-2019, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός 2016 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης ΠΔΕ 2016 καθώς και ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ 2017 - 2019, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:
α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και κάθε εφαρμοστικού αυτού νόμου όπως κάθε φορά ισχύει,
β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016-2019

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Η υλοποίηση του ΠΔΕ 2016 - 2019 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ενίσχυση της οικονομίας και ταυτόχρονα στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2016 - 2019 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ανέρχονται συνολικά σε 27 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος του ΠΔΕ 2016 είναι η κατανομή των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2016 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020 (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας κ.λπ.) για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της παλαιάς περιόδου 2007 - 2013 ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το κλείσιμο των προγραμμάτων αυτών δίχως την απώλεια πόρων. Σημαντική είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων του εθνικού σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2016

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2016 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησης του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του, όπως αναλύεται ακολούθως.

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες), υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΠΟΙΑΤ) για το ΠΔΕ 2016-2019 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης. Στον Πίνακα 9 εμφανίζονται τα όρια δαπανών του Περιφερειακού ΠΔΕ σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 80, παρ. 4 του ν.4270/2014 (ΥΑ με ΑΠ:12790/12.2.2016, ΑΔΑ: ΩΑΧΠ4653Ο7-ΚΗΙ, ΦΕΚ Β' 327/2016).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2016 που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση (ΣΑ), καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 14904/9.2.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Α14653Ο7-ΓΕΕ, ΦΕΚ: Β' 274/2016). Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών ΕΠ) για τα έργα που διαχειρίζονται θα πρέπει να συνεργαστούν με τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος κάθε ΕΠ, οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έναρξη και επίσπευση της υλοποίησης όλων των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, στην ολοκλήρωση των δράσεων των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΠ Αλιείας) και στην λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη.

3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε την υπ' αριθ. 213/04.01.2016 Απόφαση για την ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων δεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 2.025 δισ. ευρώ του εγκεκριμένου ΠΔΕ 2016 (ΑΔΑ: ΩΒΞΟ4653Ο7-ΦΘΕ, ΦΕΚ Β' 11).

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μετά το α' εξάμηνο του έτους αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα βάσει ειδικής τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ, την απορρόφηση του προγράμματος του κάθε Φορέα, η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% συνολικά, τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους των ΕΠ της περιόδου 2014-2020, καθώς και τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των δράσεων των ΕΠ της περιόδου 2007-2013.

Ειδικότερα, ποσό ύψους 150 εκ. ευρώ από την υπερδέσμευση πιστώσεων έτους 2016 θα διατεθεί ανεξαρτήτως των προβλέψεων της παραπάνω παραγράφου για έργα φυσικών καταστροφών καθώς και για την κάλυψη άλλων έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2016, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016.

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία και Περιφέρειες) υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2016¬2019 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού - Αρμόδιες Υπηρεσίες

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΔΕ (βλ. κεφ. 8.1).

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ. 8.1). Προς διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, είναι δυνατό να οριστούν περισσότερες από μία αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης προγραμματισμού στο ΠΔΕ, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητας του Φορέα που εκτελεί ΠΔΕ (βλ. Πίνακα 10 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του (βλ. έγγραφο του ΥΠΟΙΑΤ με Α.Π126587/8.12.15).

Για τις περιπτώσεις, όπου εντός του 2015 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή διάσπαση δομών Υπουργείων), ισχύουν οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που ίσχυσαν για την υποβολή του ΠΔΕ 2015 και δεν απαιτείται άλλη σχετική ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Για την αντικατάσταση Υπηρεσιών ή στελεχών ενημερώνεται εγγράφως η ΔΔΕ.

3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού - Έκδοση Προγράμματος

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2016-2019 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2016, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2017-2019 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, μόνο εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2015 (ακόμη και με μηδενική πίστωση), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ 2014 κατά το έτος αυτό έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα. Συνεπώς, έργα που δεν προτάθηκαν το έτος 2015 στη συνολική αρχική πρόταση των Φορέων θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ.

Επίσης επισημαίνεται ότι δε γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2016.

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται, εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές αποφάσεις έργων ΣΑ.

Η έκδοση τροποποιητικών ΣΑ από τη ΔΔΕ παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.

Μέχρι την έκδοση του αρχικού προγράμματος δύναται για λόγους ομαλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων να εκδίδεται επιμέρους απόφαση έγκρισης έργου ΣΑ (προέγκριση).

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).

Προς αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και τις ρυθμίσεις της ΥΑ με Α.Π:23979/Ε2649/3.6.2013, ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β72013), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ με Α.Π.: 125635/7.12.2015 (ΦΕΚ 2656/Β'/2015), ο εκάστοτε Υπουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και ο Περιφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 8.2). Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του Φορέα.
ΑΔΑ: Ω7ΝΕ465307-61Φ

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α του Παραρτήματος) τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε ΣΑ αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά ΣΑ και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2016-2019), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της αντίστοιχης περιόδου. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ. Ειδικότερα:

► Για τις ΣΑ του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ) θα καταγράφονται στις ΣΑ με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των ΕΠ.

► Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Η αξιολόγηση των Φορέων αφορά στον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στην υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και στην έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2016 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

Α: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους θα πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των Φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Β: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού

Οι Φορείς που χρηματοδοτούν έργα ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων από τους λογαριασμούς των έργων. Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ με ΑΠ 135934/28.12.2015 (ΦΕΚ Β' 2882) και τον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με Α.Π. 164/181/20.01.2011 απόφαση ΥΠΑΑΝ- ΑΔΑ:4Α95Φ-83).

Γ: Ενημέρωση συστημάτων και αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε τους ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του Προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι/υπεύθυνοι λογαριασμού) στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Τα στοιχεία του ΠΣΥΠΠΟΔΕ αποτελούν τη μόνη επίσημη ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των Φορέων εκείνων, των οποίων τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ελλιπώς.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016-2019


Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

► Στην αρχή κάθε έτους εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά ΣΑ για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2016 η ΚΥΑ είναι η υπ' αριθ. 14904/9.2.2016 (ΦΕΚ Β' 247 και ΑΔΑ: Ψ6ΑΙ4653Ο7).

► Η ΔΔΕ στην αρχή του έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν. Τα όρια δαπανών ανά Φορέα του ΠΔΕ 2016 - 2019 εμφανίζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος και τα ενδεικτικά όρια νομικών δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος.

► Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).

► Η ΔΔΕ εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις αρχικές ΣΑ εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.

► Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές ΣΑ από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α.

► Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των ΣΑ Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεών τους.

► Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:
■ ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο της ΣΑ.
■ οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2016 για κάθε έργο της ΣΑ. Επίσης, σε κάθε Συλλογική Απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά:
■ Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης ΣΑ.
■ Ο Φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της ΣΑ (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το Φορέα χρηματοδότησης).

► Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται. Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2016 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ. Ειδικότερα:

1. το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5.

2. το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) των κωδικών (καθέτων) 1,2,3,4,6,7,8,9. Επισημαίνεται ότι στις ΣΑ των κωδικών 1 και 6 εντάσσονται τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014¬2020.

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν.4270/2014 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4337/2015) για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2016, ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής ΙΙ 2000-2006

Τα έργα Ταμείου Συνοχής 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις, (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων.

Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), όπου θα τεκμηριώνονται τα ανωτέρω.

5.2. Έργα Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2007-2013 και 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά ΕΠ ΕΣΠΑ)


5.2.1. Συνεχιζόμενα Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 θα χρηματοδοτηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 2016 έως την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων της ΠΠ 2007-2013.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΠΔΕ 2016, οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος) με επικαιροποίηση των προϋπολογισμών των έργων στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Τα έργα θα παραμείνουν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9, καθώς και σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης όταν αυτές αφορούν αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ή προσθήκη νέων υποέργων ή έκδοση νέας προέγκρισης που οδηγεί στην ανάληψη νέων νομικών δεσμεύσεων. Σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για αύξηση του Π/Υ της πράξης (αναθεωρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, απαλλοτριώσεις, εργασίες αρχαιολογίας, αποζημιώσεις, υποχρεώσεις στη βάση συμβατικών ρητρών, κ.λ.π.), αυτή θα εξετάζεται κατά περίπτωση και προϋποθέτει, εκτός από την τροποποίηση της απόφασης ένταξης, την έγκριση της ΕΥΣΕ κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου (ΔΑ/ΕΦΔ) μέσω helpdesk, με επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας αύξησης του προϋπολογισμού, η οποία κοινοποιείται στη ΔΔΕ από την ΕΥΣΕ. Οι ΕΥΔ και οι ΕΦΔ σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστέλλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα χρηματοδότησης, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

Κατά την προετοιμασία της πρότασης για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, οι Φορείς χρηματοδότησης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τυχόν έργα που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και εν συνεχεία στο ΠΔΕ 2015 με την προσθήκη ειδικών διατάξεων (ή ειδικών προβλέψεων στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων) ως προς την χρηματοδότησή τους που προέβλεπαν ότι σε περίπτωση που τα έργα δεν ολοκληρωθούν έως 31/12/2015 ή δεν ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τότε ο δικαιούχος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου αποκλειστικά με ιδίους πόρους ή/και εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της εγκυκλίου για ένταξη του έργου στο εθνικό ΠΔΕ με τη διαδικασία ένταξης νέου έργου με αντίστοιχη απένταξη/απομείωση Π/Υ (βλ. ενότητα 5.12.2.1.).

Για τα έργα της παραπάνω παραγράφου, προκειμένου να παραμείνουν σε ΣΑ/8 ή ΣΑ/9 και να χρηματοδοτηθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 2016, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ. Για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων, η ΕΥΣΕ αποστέλλει στη ΔΔΕ και επικαιροποιεί, όποτε απαιτείται, κατάλογο των υπόψη έργων, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησής τους από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ 2016.

5.2.2. Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους: ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing)

5.2.2.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης ΠΠ μέσω του διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing)

Για τα μεγάλα έργα, μετά τη συμφωνία με την ΕΕ (ή μετά την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης
Απόφασης Μεγάλου Έργου στην Επιτροπή), οι ΕΥΔ θα προβούν στα ακόλουθα:

→ Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης/πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο και απομείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του Π/Υ του έργου στο ΠΔΕ στο ύψος του Π/Υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α' φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, με αναλυτική αναφορά στα ενάριθμα ΠΔΕ (και τα επιμέρους ποσά ανά ενάριθμο ΠΔΕ) της περιόδου 2007-2013 που έχουν χρηματοδοτήσει το έργο.

→ Με την ένταξη της Β' φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα συνεχισθεί μέσω νέου εναρίθμου στις ΣΑ, που θα εκδοθούν για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι εργασίες της Β' φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω νέων εναρίθμων ΠΔΕ, μειούμενη κατά το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί από τους εναρίθμους ΠΔΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/9.12.2015 Εγκύκλιο για την Ολοκλήρωση των Πράξεων των ΕΠ 2007-2013 καθώς και στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2007-2013 και 2014-2020.

5.2.2.2. Τμηματοποιημένα έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους (phasing)

Για τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην παράγραφο

5.2.2.1 για τα Μεγάλα Έργα. Συνεπώς, οι ΕΥΔ θα προβούν στην τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του έργου που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, έτσι ώστε τα στοιχεία του έργου να προσαρμοστούν ως προς τα στοιχεία της Α' φάσης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη). Με την ένταξη της Β' φάσης στο ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, η χρηματοδότηση του έργου αυτού θα συνεχίσει μέσω νέου εναρίθμου των ΣΑ 2014-2020 (βλ. Πίνακα ενότητας 5.2.4.).

5.2.2.3 Τμηματοποιημένα έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο Προγραμματικές Περιόδους με αδυναμία άμεσης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (phasing)

Σε περιπτώσεις τμηματοποιημένων έργων: α) των οποίων οι εργασίες της Α' φάσης δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31/12/2015 ή β) τα οποία περιλαμβάνουν στο πλαίσιο της Α' φάσης του ΕΣΠΑ 2007-2013 μη αποσβεσθείσα προκαταβολή (για την δήλωση της οποίας θα πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες ισόποσης αξίας έως την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων κλεισίματος του αντίστοιχου ΕΠ) ή γ) η Β' φάση των οποίων δεν μπορεί άμεσα να ενταχθεί σε ΕΠ υποδοχής 2014-2020 λόγω ύπαρξης αυτοδέσμευσης, καθώς και άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των διαδικασιών ένταξης πράξεων στα ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020 η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης θα γίνει ως έργο «phasing - μεταβατική περίοδος». Στο ΠΔΕ η εγγραφή του έργου διατηρείται στην ίδια ΣΑ και στον ίδιο ενάριθμο με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου που αφορά στο κόστος της Α' και Β' φάσης (συνολική δημόσια δαπάνη = Π/Υ1 + Π/Υ 2), μέχρι τη διευθέτηση των παραπάνω περιπτώσεων, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού. Η ΕΥΣΕ καταρτίζει και αποστέλλει στη ΔΔΕ κατάλογο με τα εν λόγω έργα αναφέροντας το λόγο της αδυναμίας άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα έργα αυτά παραμένουν σε ΣΑ /8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά τη διευθέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων, οι ΕΥΔ θα προβούν στην ένταξη της Β' φάσης του έργου σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο ΣΔΕ.

5.2.3. Έργα προς απένταξη από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένταξη σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα έργα που ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και δύναται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 διακρίνονται δυο κατηγορίες:

A) Σε έργα τα οποία άμεσα, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διοικητικών ενεργειών, μπορούν να απενταχθούν από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ΣΔΕ για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά θα ενταχθούν σε ΣΑ/1 του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια (βλ Πίνακα ενότητας 5.2.4.)

B) Σε έργα, τα οποία δεν μπορούν στην φάση αυτή να ενταχθούν σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, λόγω μη κάλυψης αυτοδέσμευσεων που δεν επιτρέπουν την πλήρη ενεργοποίηση των σχετιζόμενων ΕΠ υποδοχής, καθώς και άλλες τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των διαδικασιών ένταξης πράξεων στα ΕΠ υποδοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εφόσον τα έργα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης (έχουν συναφθεί συμβάσεις) και απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από τον Κεντρικό Λογαριασμό, τα έργα δύνανται να παραμείνουν ενταγμένα στο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μέχρι την ημερομηνία κάλυψης της αυτοδέσμευσης. Η ΕΥΣΕ καταρτίζει και αποστέλλει στη ΔΔΕ κατάλογο με τα εν λόγω έργα αναφέροντας την αυτοδέσμευση με την οποία συνδέεται η αδυναμία άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ή τεκμηριώνοντας την περίπτωση με την οποία συνδέεται η αδυναμία άμεσης ένταξής τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά παραμένουν σε ΣΑ /8 και /9 ως υποψήφια προς ένταξη στα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μετά την ένταξή τους μεταφέρονται σε νέες ΣΑ/1.

5.2.4. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα ΕΠ της νέας περιόδου 2014-2020 εγκρίθηκαν και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθορίστηκε με την ψήφιση του Ν. 4314/2014 και την έκδοση του ΣΔΕ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014 η Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Με την ένταξη της πράξης σε ΕΠ και την καταχώρηση της στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ η πράξη λαμβάνει κωδικό MIS και δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ-ΠΔΕ. Επισημαίνεται ότι ο κωδικός αυτός τίθεται σε ισχύ μετά την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ (με αναφορά του ΑΔΑ) και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι πράξεις εντάσσονται σε ΣΑ/1 του Φορέα χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει δαπάνες για την αγορά γης, η εγγραφή των δαπανών αυτών πραγματοποιείται σε διακριτό ενάριθμο της ίδιας ΣΑ.

Οι ΣΑ δεν διακρίνονται πλέον σε συλλογικές αποφάσεις έργων (ΣΑΕ/ΣΑΕΠ) και μελετών (ΣΑΜ/ΣΑΜΠ). Η διάκριση μεταξύ έργων και μελετών δηλώνεται μέσω υποκατηγορίας στο σύστημα ΟΠΣ-ΠΔΕ.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕ) η πρόταση της ΕΥΔ για εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης θα γίνεται με την καταχώρηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο ΟΠΣ, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ομάδα εγκεκριμένων προς συγχρηματοδότηση Πράξεων, ενώ για τις περιπτώσεις χρηματοδότησης που αφορούν σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, η εγγραφή στη ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης γίνεται με την Απόφαση Ένταξης που εκδίδεται βάσει της απόφασης ίδρυσης ειδικών Ταμείων χρηματοδοτικής στήριξης.

Οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ), ανά οικεία περιφέρεια.

Για το ΠΔΕ 2016, οι πράξεις που εντάσσονται σε Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση ανά Τομεακό ΕΠ και Φορέα χρηματοδότησης, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /1) να δηλώνει το Τομεακό ΕΠ του Φορέα χρηματοδότησης. Η κωδικοποίηση των ΣΑ εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

--[if gte mso 9]>Normal0falsefalsefalseELX-NONEX-NONE-->

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Κωδικοποίηση ΣΑ Τομεακών ΕΠ έργων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τομεακό ΕΠ

Συλλογική Απόφαση

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΣΑ 1 - - /1

Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΣΑ 2 - - /1

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΣΑ 3 - - /1

Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

ΣΑ 4 - - /1

Τεχνική Βοήθεια

ΣΑ 5 - - /1

--[if gte mso 9]>-->--[if gte mso 10]>-->

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν. 4314/2014, η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως μελέτες και έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια που αναλύονται ακολούθως:

α) Εγγραφή στο ΠΔΕ του Π/Υ των προπαρασκευαστικών ενεργειών της πράξης

Με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης, δημιουργείται αυτόματα ηλεκτρονική πρόταση προς τη ΔΔΕ για εγγραφή στο ΠΔΕ των οικονομικών στοιχειών (Π/Υ κτλ) των προπαρασκευαστικών μόνο ενεργειών της πράξης.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν μπορεί να υπερβεί το οριζόμενο στην Απόφαση Ένταξης της πράξης.

Σε περίπτωση υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος αυτού, η πράξη απεντάσσεται αυτοδίκαια από το ΕΠ με την έκδοση Απόφασης Απένταξης πράξης από την ΕΥΔ. Μετά την έκδοση της Απόφασης Απένταξης πράξης το έργο απεντάσσεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και ο Φορέας χρηματοδότησης υποβάλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Με βάση την απένταξη του έργου από το ΠΔΕ:

→ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μειώνουν το όριο πληρωμών του επόμενου έτους του εθνικού σκέλους
του ΠΔΕ του Φορέα χρηματοδότησης,

→ οι υπολειπόμενες νομικές δεσμεύσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εθνικού σκέλους του Φορέα χρηματοδότησης, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει πρόταση για ένταξη του έργου στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την υποβολή προτάσεων εκτιμήσεων πληρωμών και δαπανών για τα προγράμματα του εθνικού σκέλους ΠΔΕ υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις των ορίων που προκύπτουν από τις πραγματοποιθείσες δαπάνες της παραπάνω περίπτωσης. β) Εγγραφή στο ΠΔΕ του συνολικού Π/Υ της πράξης

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών εντός του χρονοδιαγράμματος, εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισμός της δεύτερης φάσης ως ακολούθως: η ΕΥΔ τροποποιεί την Απόφαση Ένταξης για εγγραφή του συνολικού Π/Υ της πράξης στο ΠΔΕ (ως αύξηση του Π/Υ του έργου), η οποία αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση τροποποίησης προς τη ΔΔΕ, και παράλληλα ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία του Φορέα χρηματοδότησης.

5.2.5. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Β) (ΣΑ/2)

Για την ένταξη των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 απαιτείται πρόταση από το Φορέα χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της ΤΒ του Φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΟΙΑΤ.

Για το τρέχον έτος τα έργα δεν εντάσσονται σε νέους κωδικούς ενάριθμους αλλά χρηματοδοτούνται από τους υπάρχοντες κωδικούς ενάριθμους στη ΣΑ/2.

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο Π/Υ της ΤΒ που εκδίδεται από την ΕΥΣΣΑ.

5.3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2007-2013 και 2014-2020

Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ΟΠΣ-ΠΔΕ και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ), τόσο για την ένταξη, όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων (αλλαγή Π/Υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου κλπ) απαιτείται η αποστολή από την αρμόδια ΕΥΔ στην ΔΔΕ:

1. της Απόφασης Ένταξης της πράξης στο ΕΠ ή
2. της απόφασης έγκρισης τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο των παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) ή
3. της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛΘ ή
4. της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Οι τροποποιήσεις και οι εντάξεις έργων δύναται να πραγματοποιούνται ύστερα από πρόταση του Φορέα χρηματοδότησης συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κτλ.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.3.1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

5.3.1.1 Ένταξη έργων από ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013

Τα έργα που αφορούν σε ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020 και εγγράφονται στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό που ισούται με το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων του έργου αφαιρουμένων των εκτελεσμένων έως 31/12/2015 κατανομών από την ΤτΕ (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 134444/22.12.2015 ΚΥΑ). Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ ενδέχεται να είναι διαφορετικός από τον προϋπολογισμό της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ στην περίπτωση που οι κατανομές είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές πληρωμές του ΠΑΑ 2007-2013 που θα έχουν υλοποιηθεί ως 31/12/2015.

Για το λόγο αυτό, στην έκδοση της Απόφασης Ένταξης πράξης στο ΠΑΑ θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα:
1. Νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013
2. Εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο ΠΔΕ για το έτος 2015
3. Πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31/12/2015
4. Προϋπολογισμός της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον πραγματικές πληρωμές της πράξης έως 31/12/2015)
5. Προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ 2016 (νομικές δεσμεύσεις της πράξης στο ΠΑΑ 2007-2013 μείον εκτελεσμένες κατανομές του έργου στο ΠΔΕ για το έτος 2015).
6. Ο προηγούμενος κωδικός ενάριθμος του έργου στο ΠΔΕ να αναφέρεται στον τίτλο της Απόφασης Ένταξης πράξης. Σε περίπτωση που πολλαπλές πράξεις εγγράφονται σε έναν κωδικό ενάριθμο (όπως στην περίπτωση των «Λοιπών Μικρών Δημόσιων Έργων») στην Απόφαση Ένταξης οι προηγούμενοι ενάριθμοι κωδικοί ΠΔΕ θα εγγράφονται αναλυτικά για όλες τις πράξεις στο σώμα της απόφασης.

Ειδικότερα, τα μεταφερόμενα έργα ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2007-2013 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:
- Ιδιωτικές επενδύσεις: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- Πράξεις Άξονα 4 (LEADER): οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης και εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό,
- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ125Α: εγγράφεται ένας ξεχωριστός ενάριθμος κωδικός ανά πράξη,
- Λοιπά Μικρά Δημόσια έργα: οι πράξεις δύνανται να ομαδοποιούνται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και Περιφέρεια και εγγράφονται στο ΠΔΕ σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ θα παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης. Στην έκδοση της σχετικής Απόφασης Ένταξης πράξεων θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία 1 έως 6 ανωτέρω, για κάθε πράξη ξεχωριστά.

Στις περιπτώσεις των έργων για τα οποία προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες αλλά αναγκαίες για την υλοποίησή τους (πρώην Π2 έργων για το ΠΑΑ 2007-2013) αυτές θα περιγράφονται διακριτά στην απόφαση ένταξης.

5.3.1.2 Ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα του ΠΑΑ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 082/1 ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν ως ακολούθως:
- Ιδιωτικές επενδύσεις: οι πράξεις περιλαμβάνονται σε μία Απόφαση Ένταξης ανά Μέτρο και εγγράφονται σε αντίστοιχους ενάριθμους κωδικούς,
- Πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD): Η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων. Ο προϋπολογισμός εγγραφής θα αποτελεί το άθροισμα των προϋπολογισμών των τοπικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση έγκρισης.
- Μεγάλα Δημόσια Έργα του Μ4: εγγράφεται ένας ξεχωριστός κωδικός ενάριθμος έργου ανά πράξη,
- Λοιπά Μικρά Δημόσια έργα: οι πράξεις εγγράφονται σε έναν ενάριθμο κωδικό έργου με την Απόφαση Ένταξης πράξεων. Η εν λόγω απόφαση δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας πράξεις. Στην περίπτωση αυτή, ο προϋπολογισμός εγγραφής στο ΠΔΕ αποτελεί το άθροισμα των προϋπολογισμών ένταξης των επιμέρους πράξεων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις όπου περισσότερες πράξεις ενσωματώνονται σε έναν ενάριθμο κωδικό στο ΠΔΕ, η ΕΥΔ διασφαλίζει ότι το ΟΠΣΑΑ παρέχει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού και πληρωμών του ΠΔΕ σε επίπεδο επιμέρους πράξης.

Ειδικά για τα Μέτρα που εκχωρούνται στις Περιφέρειες (εκτός του CLLD) η εγγραφή των αντίστοιχων πράξεων στο ΠΔΕ θα γίνεται σε ένα κωδικό ενάριθμο ανά Μέτρο και ανά Περιφέρεια με την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης.

5.3.2. Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 και 2014-2020

5.3.2.1 Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του ΕΠΑΛ 2007-2013 στο ΠΔΕ

Τα έργα ΕΠΑΛ 2007-2013 που η χρηματοδότηση τους συνεχίζεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 κατά το έτος 2016 παραμένουν με τον ίδιο κωδικό έργου σε ΣΑ/8 μέχρι το τελικό κλείσιμό τους.

5.3.2.2 Ένταξη νέων έργων του ΕΠΑΛ 2014-2020 στο ΠΔΕ Τα νέα έργα του ΕΠΑΛ 2014-2020 θα εγγράφονται στη ΣΑ 086/1.

5.4 Έργα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ) 2007-2013 και Έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility) 2014-2020

5.4.1. Ένταξη Συνεχιζόμενων Έργων των δράσεων ΔΔΜ 2007 - 2013

Τα συνεχιζόμενα έργα των δράσεων ΔΔΜ 2007-2013 εγγράφονται στις υφιστάμενες ΣΑ. Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2016 απαιτείται:

→ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.
→ Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ.

5.4.2. Ένταξη έργων μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μεταφερόμενα από το ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως προγραμματισμένα για υποβολή στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», θα παραμείνουν ενταγμένα στις υφιστάμενες ΣΑ/8 και ΣΑ/9 μέχρι την έκδοση των προτάσεων χρηματοδότησης ή την υπογραφή των συμφωνιών χρηματοδότησης (Grant Agreements) από την Ε.Ε. οπότε και θα μεταφερθούν στις νέες ΣΑ που θα εκδοθούν προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ακόλουθη παράγραφο.

5.4.3. Ένταξη Νέων Έργων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τα νέα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» εγγράφονται σε ΣΑ/1, που φέρει τον αριθμό έξι (6) στο πρώτο αριθμητικό ψηφίο (ΣΑ 6 - - /1), και τα υπόλοιπα ψηφία ανάλογα με τη ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης. (Π.χ. για το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η συλλογική απόφαση είναι η ΣΑ 671/1).

Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2016 απαιτείται:

→ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.
→ Σύμφωνο χρηματοδότησης (Grant Agreement) ή έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΣΕ.

5.5. Έργα των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 2007-2013 και 2014-2020

5.5.1. Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

5.5.1.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων ΠΠ 2007-2013 (ΣΑ/8 και ΣΑ/9)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων των διμερών «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013,όπως εμφανίζονται στον κατωτέρω Πίνακα ΙΙ απαιτείται:
εισήγηση/σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ) πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013

Ελλάδα-Αλβανία (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών 31/12/2016)
Ελλάδα-Βουλγαρία
Ελλάδα-Ιταλία
Ελλάδα-Κύπρος
Ελλάδα-πΓΔΜ (καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών 31/12/2016)

Για την τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται πρόταση από την ΕΥΔ ΕΕΣ.

5.5.1.2 Ένταξη νέων έργων ΠΠ 2014-2020 (ΣΑ/6)

Για την ένταξη στο ΠΔΕ νέων έργων των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020, τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, καθώς και για την τροποποίηση τους απαιτείται, μετά από την απόφαση επιλογής έργων της Επιτροπής Παρακολούθησης ή Καθοδήγησης του οικείου Προγράμματος Συνεργασίας και την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και του συμφώνου εταιρικής συνεργασίας, εισήγηση της ΕΥΔ ΕΕΣ και πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Η ΕΥΔ ΕΕΣ έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/6, με το πρώτο αριθμητικό ψηφίο της ΣΑ (ΣΑ * - - /6) να δηλώνει το Πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το έργο, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

--[if gte mso 9]>Normal0falsefalsefalseELX-NONEX-NONE-->

ΠΙΝΑΚΑΣ Ill: Προγράμματα Συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014-2020 διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ

Ελλάδα - Κύπρος

ΣΑ 1 - - /6

Ελλάδα - Βουλγαρία

ΣΑ 2 - - /6

Ελλάδα - Ιταλία

ΣΑ 3 - - /6

Ελλάδα - πΓΔΜ

ΣΑ 4 - - /6

Ελλάδα - Αλβανία

ΣΑ 5 - - /6

Βαλκανική - Μεσόγειος

ΣΑ 6 - - /6

--[if gte mso 9]>-->--[if gte mso 10]>-->
5.5.2. Λοιπά Προγράμματα Συνεργασίας μη διαχειριζόμενα από την ΕΥΔ ΕΕΣ (Πολυμερή Διασυνοριακά, Διακρατικά, Διαπεριφερειακά, Δίκτυα - ΣΑ/2 και ΣΑ/4)

Για τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», τα οποία δεν διαχειρίζεται η ΕΥΔ ΕΕΣ, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο της πράξης. Για την ένταξη ή τροποποίηση των συνεχιζόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013 καθώς και των νέων έργων της ΠΠ 2014-2020 των Προγραμμάτων Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας, των Διακρατικών Προγραμμάτων, των Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων και των Δικτύων, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, απαιτείται:
→ Πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης
→ Σύμφωνη γνώμη από την ΕΥΔ των ΕΠ του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ή της ΕΥΣΣΑ αντίστοιχα για τα δίκτυα συνεργασίας «ESPON» και «URBACT». Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

--[if gte mso 9]>Normal0falsefalsefalseELX-NONEX-NONE-->

ΠΙΝΑΚΑΣ IV: Λοιπά προγράμματα συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2007-2013 και 2014-2020

Προγράμματα

2007-2013

2014-2020

Διακρατικά

Μεσογειακός Χώρος (MED)

MED 2014-2020

Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South-EastEurope/SEE)

ADRION (Αδριατική - Ιόνιο)

Πολυμερή Διασυνοριακά

Αδριατική (Adriatic) 2007-2013

MED ΕΝΙ CBC

Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου (MEDENPI)

Black Sea Basin ENI CBC

ΜαύρηΘάλασσα(Black Sea - ENPI)

--[if gte mso 9]>-->--[if gte mso 10]>-->--[if gte mso 9]>Normal0falsefalsefalseELX-NONEX-NONE-->

Διαπεριφερειακό

INTERREG IV C

INTERREG EUROPE

Δίκτυα Συνεργασίας

URBACT

URBACT

ESPON

ESPON

INTERACT

INTERACT

--[if gte mso 9]>-->--[if gte mso 10]>-->
5.6. Έργα του χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 44 και τα οριζόμενα στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ, η Απόφαση Ένταξης της πράξης σε ΕΠ αποτελεί αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής σε ΣΑ του Φορέα χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις: S των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται απευθείας από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ καθώς και, μετά από εισήγηση του Εθνικού Σημείου Επαφής, σε περιπτώσεις πράξεων εταίρων από δότριες χώρες που χρηματοδοτούνται 100% από το ΧΜ ΕΟΧ. 5.6.1 Ένταξη νέων έργων/ένταξη ή τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ - ΧΜ ΕΟΧ και η διασύνδεσή του με το ΟΠΣ - ΠΔΕ, τόσο για την ένταξη νέων πράξεων όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή τίτλου, Π/Υ, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στη ΔΔΕ από τον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος της Απόφασης Ένταξης πράξης στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014.

Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα υλοποίησης κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα υλοποίησης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό Φορέα χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη ΔΔΕ, πραγματοποιείται η κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά εταίρο με εγγραφή κάθε τμήματος του Π/Υ στην αντίστοιχη ΣΑ των οικείων φορέων.

Τα ανωτέρω έργα εντάσσονται σε ΣΑ/8.

5.7. Έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από λοιπά μεταναστευτικά ταμεία

5.7.1. Έργα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) 2014-2020.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η κρατική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις δράσεις που εντάσσονται στα εθνικά προγράμματα των ειδικών κανονισμών των Ταμείων, εκτός των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, είναι δημόσιες επενδύσεις και δύναται να χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του ΠΔΕ.

Για την ένταξη νέων έργων του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) απαιτείται :
→ Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης
→ Απόφαση Ένταξης δράσης ή έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα των Ταμείων Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ/2 του Φορέα χρηματοδότησης.

5.7.2. Έργα επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση μεταναστευτικών ροών και λοιπών μεταναστευτικών προγραμμάτων

Προκειμένου να γίνει ένταξη έργων επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί οι παρακάτω διαδικασίες:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει προσκλήσεις προς τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους πράξεων
2. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν υποβάλει συμπληρωμένη φόρμα συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για έγκριση, η οποία περιέχει όλες τις απαιτούμενες περιγραφές του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κλπ. στοιχεία
3. Σε συνέχεια έγκρισης από την Ε.Ε., έχει υπογραφεί το σύμφωνο επιχορήγησης (grant agreement)

Για την ένταξη νέων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

1. Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης
2. Το σύμφωνο επιχορήγησης (grant agreement) με την Ε.Ε Τα έργα εντάσσονται σε ΣΑ /2 του Φορέα Χρηματοδότησης.

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων στο ΠΔΕ απαιτείται:

1. Υποβολή πρότασης από το Φορέα χρηματοδότησης
2. Σε περίπτωση τροποποίησης του προϋπολογισμού των έργων απαιτείται επιπλέον και η τροποποίηση του συμφώνου επιχορήγησης (grant agreement) με την Ε.Ε.

5.8. Έργα ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι (ΕΠ Ι)

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική συνδρομή, μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που επιλέγονται. Το Τ.Ε.Β.Α στην Ελλάδα εξειδικεύεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ι.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της ΚΥΑ 604/30.4.2015 που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΠ Ι, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η Απόφαση Ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ. Η χρηματοδότηση των έργων του Τ.Ε.Β.Α. εκτελείται από την ΤτΕ μέσω Κεντρικού Λογαριασμού.

5.8.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΠ Ι

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του Τ.Ε.Β.Α. απαιτείται πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 093/8 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.8.2 Ένταξη νέων έργων στο Ε.Π. Ι

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ Ι. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 093/8.

5.9. Έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 26 της ΚΥΑ 5.20263/5.15444/27.7.2015 που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εθνική και κοινοτική συμμετοχή για όλες τις πράξεις που εντάσσονται στο ΕΤΠ, είναι δημόσιες επενδύσεις και χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ. Επιπλέον, η απόφαση ένταξης της πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.9.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ

Για την ένταξη στο ΠΔΕ συνεχιζόμενων έργων του ΕΤΠ απαιτείται πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης. Τα έργα παραμένουν στη ΣΑ 034/2 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.9.2 Ένταξη νέων έργων στο ΕΤΠ

Για την ένταξη νέων πράξεων στο ΠΔΕ απαιτείται απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΤΠ. Τα έργα εντάσσονται στη ΣΑ 034/2.

5.10. Έργα Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων

5.10.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων υλοποίησης και χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:
- Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς χρηματοδότησης).
- Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύναται να
εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ).
- Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν ενωσιακές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.10.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:
→ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.
→ Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.10.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

→ Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.

Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την Απόφαση Ένταξης πράξης σε ΕΠ).

Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής). Τα προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.11. Εγγραφή πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων

Σημειώνεται ότι, ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το 2015 και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

5.11.1 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 που σύμφωνα με τη νομοθεσία εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ εγγράφονται με όριο πιστώσεων το 10% του προϋπολογισμού τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Τα συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής ΣΑ, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (ΚΥΑ με αριθμ.134444/2015/ΦΕΚ Β'2877/29.12.2015).

5.11.2 Εγγραφή πιστώσεων για έργα που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ

Για την εγγραφή πιστώσεων έργων (νέων ή συνεχιζόμενων) που δεν αποτελούν αυτοδίκαιη πρόταση εγγραφής στο ΠΔΕ και προκειμένου να εγγραφούν πιστώσεις, πριν την έκδοση της αρχικής ΣΑ, απαιτείται υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης.

5.12. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

5.12.1 Προγραμματισμός - Απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή προτάσεων

Ο προγραμματισμός των δαπανών του ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2016-2019, όπου οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.

Για το έτος 2016 το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ και στους Πίνακες 8 και 9 του Παραρτήματος αποτυπώνονται τα όρια δαπανών ανά Φορέα χρηματοδότησης και Περιφέρεια αντίστοιχα.

Οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την κατάρτιση των προτάσεών τους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Μείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων
Οι Φορείς θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα και να επικαιροποιήσουν τους προϋπολογισμούς των έργων τους στο ΠΔΕ στο ύψος των υπογεγραμμένων συμβάσεων, μειώνοντας τον ανεκτέλεστο προϋπολογισμό των προγραμμάτων τους.

2. Απένταξη ανενεργών έργων
Οι Φορείς, στο πλαίσιο της συνεχούς αποσυμφόρησης του προγράμματος από ανενεργά έργα, θα πρέπει να απεντάσσουν τα έργα για τα οποία δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησής τους (δημοσίευση τεύχους προκήρυξης). Επίσης οι Φορείς θα πρέπει να απεντάσσουν τα έργα που δεν εμπίπτουν πλέον στις προτεραιότητες χρηματοδότησης τους με την προϋπόθεση ότι δεν απορρέουν από αυτά ανειλημμένες υποχρεώσεις.

3. Ολοκληρωμένα έργα
Οι Φορείς οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ ευθύνης τους, στο πλαίσιο της συνεχούς εκκαθάρισης του Προγράμματος από ανενεργά έργα. Για το λόγο αυτό η πρόταση του Φορέα για απένταξη του έργου από το ΠΔΕ συνοδεύεται από το κατάλληλο έγγραφο ανά είδος έργου (π.χ. πρωτόκολλο παραλαβής, μηδενικός τελικός λογαριασμός έργου ή απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης), ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές του στο ΠΔΕ.

4. Ένταξη νέων έργων
Για την ένταξη νέων έργων, η υποβολή της πρότασης θα ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 5.12.2.1. ή τις ειδικότερες προβλέψεις που ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία του προτεινόμενου έργου.

5. Εν εξελίξει έργα

Οι Φορείς στην πρότασή τους πρέπει να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, απαιτείται ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει δαπάνες στο τρέχον έτος. Τα έργα που δεν θα συμπεριληφθούν στην ετήσια αρχική συνολική πρόταση διαγράφονται οριστικά από το ΠΔΕ και για τη χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών ισχύει η διαδικασία ένταξης νέου έργου.

5.12.2 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2016

Τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ

Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).
Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).

Γ. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2016 ανά υποκατηγορία καθώς επίσης και οδηγίες για την ένταξη έργων άλλων ειδικότερων κατηγοριών (α. έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2016, β. έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) και γ. έργα συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

5.12.2.1 Νέα έργα

Στην περίπτωση που απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

► Για κάθε ένταξη νέου έργου θα πρέπει να έχει απενταχθεί οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό όριο πιστώσεων του για τα έτη του ΜΠΔΣ 2016-19 (όπως εμφανίζεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος) και εάν ο λόγος τους είναι:
- από 0,5 έως 1, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με του έργου που προτείνεται να ενταχθεί
- από 1 έως 2, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου κατά τουλάχιστον 50% από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί
- από 2 και άνω, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού κατ' ελάχιστον διπλάσιου από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριμένων προϋπολογισμών έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση. Προτάσεις νέων έργων που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω δεν θα εντάσσονται στο ΠΔΕ.

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να αποδεσμευθεί ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού, δύναται να συνυπολογίζεται και η

μείωση προϋπολογισμού συνεχιζομένου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες, βλ. παρ. 5.12.2.4.), τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.12.2.2.), έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

► Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

► Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα του Φορέα ή από τον Περιφερειάρχη στην περίπτωση των Περιφερειών, ο οποίος βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

► Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.12.2.2.), έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

5.12.2.2 Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων κ.λπ., καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα για την εκτέλεση των έργων κ.α.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης και Περιφέρεια (όπου το πρώτο ψηφίο της ΣΑ είναι ο αριθμός 5 «ΣΑΕ(Π) 5 - - »).

Δεδομένου ότι, με την κατάρτιση του ΠΔΕ 2014 εντάχθηκαν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών των Φορέων για την τριετία 2014-2016, δε θα ενταχθούν νέα έργα, ούτε θα πραγματοποιηθούν αυξήσεις προϋπολογισμών για το 2016, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες θα είναι αιτιολογημένες (έκτακτες ανάγκες και δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί). Επιπλέον, οι Φορείς καλούνται, με την υποβολή της πρότασης για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2016, να υποβάλλουν και πίνακα των υποέργων που περιλαμβάνει η αντίστοιχη ΣΑ με αναφορά στο είδος της εργασίας, το έτος που αυτό αφορά, τον Π/Υ του έργου, τον αριθμό/ημερομηνία υπογραφής/διάρκεια και αξία της σύμβασης, τον Φορέα υλοποίησης, τις πληρωμές προηγούμενων ετών καθώς και όποια άλλα συμπληρωματικά στοιχεία κρίνει απαραίτητα ο Φορέας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος.

5.12.2.3. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού, τίτλου ή φυσικού αντικειμένου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

5.12.2.4. Έργα για την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Για την ένταξη νέων έργων άμεσης αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές λόγω φυσικής καταστροφής (π.χ. σεισμός, θεομηνίες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές πυρκαγιές) με σημαντικές επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης, το φυσικό περιβάλλον ή την οικονομία της Περιφέρειας απαιτείται η υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια με τη συνολική αποτίμηση της ζημιάς για την πληγείσα περιοχή.

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των περιορισμένων πόρων του εθνικού ΠΔΕ, οι Φορείς στην πρότασή τους θα πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης ζημιών δηλαδή μόνο στις εργασίες εκείνες που επαναφέρουν την κατεστραμμένη υποδομή στην πρότερη κατάσταση, και όχι σε έργα νέων βελτιωμένων υποδομών, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία ένταξης νέου έργου στο εθνικό ΠΔΕ σύμφωνα με το κεφ. 5.12.2.1.

Η πρόταση των Φορέων αποστέλλεται στη ΔΔΕ και στην ΕΥΣΕ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Η πρόταση του φορέα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα:

1) Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
2) Υποβολή πρότασης από τον Φορέα χρηματοδότησης. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (Βλ. Πίνακα 6 Παραρτήματος, στον οποίο περιλαμβάνεται πίνακας κατηγοριοποίησης ζημιών και αναλυτικά στοιχεία των υποέργων που προτείνεται να χρηματοδοτηθούν). Απαραίτητα παραρτήματα στο ΤΔΕ αποτελούν:
I. Εκθέσεις/ Αυτοψίες ζημιών
II. Σύντομη περιγραφή της μετεωρολογικής κατάστασης, όπου αυτή προβλέπεται, σε σχέση με τις ζημίες
III. Περιγραφή της μεθοδολογίας ανάλυσης του κόστους άμεσης ζημίας (δεν θα περιλαμβάνεται η ασφαλισμένη ζημία και τα διαφυγόντα κέρδη)
IV. Φωτογραφική τεκμηρίωση

Η πρόταση αποστέλλεται εντός [5] εβδομάδων από την πρώτη επέλευση ζημίας λόγω φυσικής καταστροφής. Η ΔΔΕ και η ΕΥΣΕ αξιολογούν την πληρότητα της πρότασης του Φορέα ή των Φορέων (εφόσον από το φυσικό φαινόμενο έχουν πληγεί περισσότερες της μιας Περιφέρειες) αιτούμενοι συμπληρωματικά στοιχεία/επικαιροποίηση της πρότασης όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η τελική πρόταση εντάσσεται στο ΠΔΕ από τη ΔΔΕ.

Σε περίπτωση που πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για αποστολή αίτησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η ΕΥΣΕ προβαίνει στην προβλεπόμενη διαδικασία για την κινητοποίηση του ΤΑΕΕ.

Εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση για κινητοποίηση του ΤΑΕΕ, οι Φορείς οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις της ΕΥΣΕ προκειμένου να τηρηθούν οι διαδικασίες και οι κανόνες εκτέλεσης των επιδοτήσεων που χορηγεί το ΤΑΕΕ. Μεταξύ των υποχρεώσεων των Φορέων είναι και η συνδρομή τους στην προετοιμασία της έκθεσης υλοποίησης που απαιτείται να αποσταλεί στο ΤΑΕΕ, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην επιβληθούν δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις από την Επιτροπή προς τη χώρα μας.

Δεδομένου ότι η οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ θα πρέπει να έχει απορροφηθεί (υλοποίηση δαπανών) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία εκταμίευσης του πλήρους ποσού της ενίσχυσης, οι φορείς θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα της ΕΥΣΕ, για την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων ή απένταξης ανενεργών έργων από το ΠΔΕ.

Σε περίπτωση που άλλος Φορέας χρηματοδότησης (π.χ Υπουργείο) προτείνει την ένταξη στο ΠΔΕ έργων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών σε Περιφέρεια ή Δήμο, τότε ο Φορέας χρηματοδότησης υποβάλλει αίτημα σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρούσας παραγράφου, συνοδευόμενο από το Τεχνικό Δελτίο του Πίνακα 6 Παραρτήματος ως προς τα στοιχεία των προτεινόμενων έργων

Τα έργα εντάσσονται σε διακριτή ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης.

5.12.2.5. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013 που μεταφέρονται προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2016

Τα έργα που εντάχθηκαν σε ΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 και για τα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, μετά από την έκδοση πράξης απένταξης προτείνονται για ένταξη και ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η ΕΥΣΕ καταρτίζει κατάλογο των σχετικών έργων, τον οποίο αποστέλλει στη ΔΔΕ.

Αναλυτικότερα, για την ένταξη των έργων αυτών ισχύει η ακόλουθη ειδική διαδικασία:

• οι Φορείς χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες ΕΥΔ θα συντάξουν Ειδικό Τεχνικό Δελτίο Έργου με οικονομικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό των έργων και των εργολαβιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) αναφέροντας υποχρεωτικά όλες τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί και όλες τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις προϋπολογισμών για το υπόψη έργο.
• το τεχνικό δελτίο θα φέρει την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Φορέα υλοποίησης, του Φορέα χρηματοδότησης και της αρμόδιας ΕΥΔ και θα αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.
• το υπολειπόμενο ποσό για την αποπεράτωση των έργων θα περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση μιας λειτουργικής φάσης και δεν θα καλύψει απαραίτητα τον αρχικό σχεδιασμό.
• οι τρέχουσες συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν χωρίς καμία επιπλέον αύξηση στον προϋπολογισμό τους, παραδίδοντας λειτουργικά ή τουλάχιστον αυτοπροστατευόμενα τμήματα του έργου. Την ευθύνη για τον καθορισμό των εργασιών έχουν οι Φορείς υλοποίησης των έργων, οι οποίοι καλούνται να επιληφθούν άμεσα προκειμένου να συνταχθεί ο σχετικός εν ισοζυγίω ανακεφαλαιωτικός πίνακας.
• Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση λειτουργικού τμήματος του έργου, οι συμβάσεις (εργολαβίες) θα ολοκληρωθούν με τις εργασίες που είναι δυνατό να παραδοθούν εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
• Για τη συνέχιση των έργων ώστε αυτά να καταστούν τμηματικά ή εξολοκλήρου λειτουργικά, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να προκηρύξουν σε κάθε περίπτωση νέο διαγωνισμό για την υλοποίησή τους.
• Για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ 2016 θα πρέπει: α) να αναφέρεται στον προτεινόμενο τίτλο του έργου και ο παλαιός ενάριθμος και β) ο προτεινόμενος προϋπολογισμός να είναι το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει από το τεχνικό δελτίο (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) ως «Υπόλοιπο προς αποπεράτωση εναρίθμου».

5.12.2.6. Έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ)

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι γενικότερες οδηγίες και οι περιορισμοί που αφορούν στην εκτέλεση του εθνικού προγράμματος και στην ένταξη νέων έργων (βλ. κεφ. 5.12.2.1.).

5.12.2.7. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν.3389/2005

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας δημόσιων φορέων, αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ κατόπιν απόφασης υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ).

Οι ΣΔΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς και το Δημόσιο Τομέα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του εκάστοτε Φορέα.

Η ένταξη έργου ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ και η κατανομή πιστώσεων και χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του Φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ).

5.12.3. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2016

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2016 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά προτεραιότητα για:
- την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
- την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,
- την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και
- την εξόφληση οφειλών έργων ΣΔΙΤ (βλ. και ενότητα 5.12.2.7.)
- την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.12.4. Εγγραφή πιστώσεων έργων εθνικού ΠΔΕ

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων για τα έργα του εθνικού ΠΔΕ γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι Φορείς χρηματοδότησης κατά την υποβολή των συνολικών προτάσεών τους οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στις αιτούμενες πιστώσεις το σύνολο των ποσών που έχουν δαπανηθεί χρηματοδοτούμενα με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με αριθμ.134444/2015/ΦΕΚ Β'2877/29.12.2015).
ΑΔΑ: Ω7ΝΕ465307-61Φ

5.13 Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και πιο συγκεκριμένα:
- την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ Β' 878) για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ΥΑ με αρ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ 138/5.2.2013 (ΦΕΚ 292/Β713.02.2013) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 1549/ΕΥΘΥ550/19.4.2010 (ΦΕΚ Β' 471) για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2538) για το «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- την ΥΑ με αριθμό πρωτ. 448/0052/4.3.2011 (ΦΕΚ Β' 686) για το «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 - 2013 και του ΕΟΧ», όπως ισχύει,
- Την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 (ΦΕΚ 2784/Β'/21.12.2015) Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Διαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων Συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014.

Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2016 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2015 μέχρι και 30 Ιουνίου 2016, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 14 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων που θα αποσταλούν για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2016

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων χρηματοδότησης.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση ή/και ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του ΠΔΕ απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία της ΔΔΕ με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΓΛΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα. Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

6.1. Χρηματοδότηση έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού

Α. Έργα ΕΣΠΑ

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020 που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 ή σε ΣΑ/1 και ΣΑ/6, πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΠ 135934/28.12.2015, ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015 και με βάση την μέχρι τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Η πρώτη χρηματοδότηση του έτους γίνεται με την αυτόματη μεταφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος των υπολοίπων των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους.
2. Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τις ΕΥΔ των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τους δικαιούχους σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης ΠΔΕ. Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν από υποβληθέντα παραστατικά λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, ή, ύστερα από σχετική ασφαλή πρόβλεψη για υποβολή τους, να ακολουθούν άμεσα πληρωμές και να μην λιμνάζουν αδιάθετοι πόροι. Τα εν λόγω αιτήματα εγκρίνονται από την ΕΥΣΕ και στη συνέχεια προωθούνται στη ΔΔΕ για έγκριση και έκδοση απόφασης χρηματοδότησης ανά ΣΑ.

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 (βλ. 5.12.2.5.) δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού με ευθύνη του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ που δεν θα επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων κατανομής για απενταγμένα έργα (MIS απενταγμένων έργων) στο σύστημα. Για τα έργα αυτά, θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.2.

Β. Έργα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και έργα μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2020

Η χρηματοδότηση (εντολές κατανομής) από το ΠΔΕ των ενταγμένων πράξεων στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού (παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 4314/2014), σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ - ΧΜ ΕΟΧ και το ΟΠΣ για τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και να ολοκληρωθεί η διασύνδεσή τους με το ΟΠΣ-ΠΔΕ, οι προτάσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα υποβάλλονται από τους Διαχειριστές Προγραμμάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ), το οποίο θα μεριμνά για την εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ-ΠΔΕ.

Αντίστοιχα για το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη οι προτάσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα υποβάλλονται από τους Διαχειριστές Προγραμμάτων στην ΕΥΣΕ η οποία θα μεριμνά για την εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ-ΠΔΕ.

Γ. Έργα προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

Η χρηματοδότηση των έργων των Προγραμμάτων, ΠΑΑ 2007-2013, ΠΑΑ 2014-2020, ΕΠΑΛ 2007-2013, ΕΠΑΛΘ 2014-2020, πραγματοποιείται πλέον μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και ακολουθείται η διαδικασία όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθ. 135941 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015) και ειδικότερα τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 αυτής.

Δ. Έργα του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής

Η χρηματοδότηση των έργων του ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Υποδομής θα γίνει από τον Κεντρικό Λογαριασμό με βάση τα διαλαμβανόμενα στην με αριθ. 135934 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2882/30-12-2015) με την ακόλουθη διαδικασία:
• Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης υποβάλλει σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ. Το αίτημα χρηματοδότησης υποβάλλεται συνολικά ανά ΣΑ με συνημμένη λίστα έργων για ενημέρωση
• Η ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ εγκρίνει το αίτημα χρηματοδότησης και εκδίδει απόφαση χρηματοδότησης ανά ΣΑ. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλει αίτημα προς το ΓΛΚ για πίστωση του Κεντρικού Λογαριασμού με το αναγκαίο ποσό για την εκτέλεση της απόφασης χρηματοδότησης .
• Η ΓΔΟΥ του Φορέα χρηματοδότησης με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή κατανομής προς την ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην ΤτΕ. Στις εντολές κατανομών πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι οι πληρωμές των εν λόγω έργων χρεώνουν τον Κεντρικό Λογαριασμό.

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και για όποιο άλλο πρόγραμμα χρηματοδοτηθεί από τον Κεντρικό Λογαριασμό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων εκτός Κεντρικού Λογαριασμού και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

• Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείου ή Περιφέρειας αντίστοιχα) υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης στη ΔΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ.
• Η ΔΔΕ κατά την εκτέλεση του Π/Υ αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΣΑ λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση κατά προτεραιότητα πολιτικών. Το αίτημα χρηματοδότησης συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο έργου προς ενημέρωση της ΔΔΕ.
• Η ΓΔΟΥ του Φορέα χρηματοδότησης με έγγραφη ή/και ηλεκτρονική εντολή κατανομής προς την ΤτΕ ζητά την μεταφορά των ποσών σε αναλυτικούς λογαριασμούς έργων που τηρούνται στην ΤτΕ ή την απευθείας μεταφορά σε περιπτώσεις ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος (e-pde) θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, και κατανομής μέσω ηλεκτρονικής υποβολής.

7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του ΠΔΕ. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.3.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήματος).

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Επίσης υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται. Η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ-ΠΔΕ για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ. Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου έργου «e-pde» εντός του 2016 θα μηχανογραφηθεί η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ (παρ. Ζ, Ν.4152/2013, ΦΕΚ107/9.5.2013 τ.Α), η οποία αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι Φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων παρέχεται από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ η δυνατότητα της άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης για το χρόνο κατά τον οποίο τα καταχωρημένα στο σύστημα παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων θα λαμβάνει η ΔΔΕ αποκλειστικά από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

8. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (e-pde)

Με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου e-pde που ολοκληρώνεται εντός του 2016 αναβαθμίζεται και ενοποιείται η αυτοματοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών του ΠΔΕ και προσφέρεται πλήρης πρόσβαση στους Φορείς χρηματοδότησης του προγράμματος.

Τα υποσυστήματα του ΟΠΣ-ΠΔΕ που είναι ήδη διαθέσιμα σε παραγωγική λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

► Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων
► Υποβολή αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων
► Καταγραφή οφειλών
► Πληρωμές έργων

Οι ανωτέρω εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω διακριτών υποσυστημάτων στην επίσημη ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ http://www.e-pde.gr και παρουσιάζονται αναλυτικότερα ακολούθως.

To e-pde αναμένεται να συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα όλα τα υποσυστήματα που βρίσκονται σε λειτουργία στην ΔΔΕ (πχ ΠΣΥΠΠΟΔΕ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ κ.λ.π).

8.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΠΔΕ από την εφαρμογή «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ». Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εν λόγω εφαρμογής.

Οι κωδικοί Υπηρεσιών και στελεχών που εκδόθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή του ΠΔΕ των δύο τελευταίων ετών ισχύουν και για την υποβολή του ΠΔΕ 2016, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Στις περιπτώσεις ορισμού νέων Υπηρεσιών και στελεχών ή/και αντικατάσταση στελεχών, μετά την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων ορισμού, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά νέα αιτήματα για έκδοση κωδικών για τους ρόλους «Εισηγητής Φορέα ή Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Πρότασης/Ανακατανομής Συλλογικής Απόφασης». Επισημαίνεται ότι για όλους τους ρόλους του συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα πραγματοποιείται από τη ΔΔΕ κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σχετικός οδηγός χρήσης του συστήματος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Για θέματα υποστήριξης οι χρηστές μπορούν να απευθύνονται στην «Τεχνική Υποστήριξη ΠΔΕ (HELPDESK)» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΠΔΕ.

8.2. Ηλεκτρονική υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων

Η υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» της ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ.

Η ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του ΠΔΕ γίνεται αποκλειστικά μέσα από το σύστημα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ από τους ίδιους τους Φορείς. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ΔΔΕ.

8.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Οφειλών

Η καταγραφή των οφειλών του ΠΔΕ πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΠΣΥΠΠΟΔΕ». Στις ακόλουθες αποφάσεις και έγγραφα έχουν περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, το πεδίο εφαρμογής και οι υπόχρεοι για διασύνδεση και χρήση:
α. Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π. 51123/ΔΕ8838 - 24/11/2011),
β. ΚΥΑ 44009/15.10.2013 Καθορισμού τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9 / ΦΕΚ 2595 Τεύχος Β'),
γ. Εγκύκλιος Διευκρινήσεων και οδηγιών για τη διενέργεια πληρωμών έργων ΠΔΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ μέσω ηλεκτρονικών εντολών (Α. Π. 45778 - 18/09/2014)
δ. ΚΥΑ 134444/23.12.2015 ΦΕΚ Β' 2877 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων».
Επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ. Οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ, καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι/Υπεύθυνοι Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη καταχώρησης στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) τρέχοντος έτους καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. Επίσης, υποχρέωση των Υπολόγων/Υπευθύνων Λογαριασμών έργων του ΠΔΕ είναι και η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών τα οποία δεν έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά (π.χ. παλιές πληρωμές, εξαιρέσεις κ.α.) με τις αντίστοιχες επιταγές της ΤτΕ, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα.
Σημειώνεται ότι από 01/01/2015 που ισχύει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, έγκυρες αναφορές για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων εκδίδονται αποκλειστικά από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερης σημασίας η πλήρης καταχώρηση όλων των εκκρεμών οφειλών των Φορέων. Στην περίπτωση που οι Φορείς δεν έχουν μεριμνήσει για την καταχώρηση των παραστατικών, των οποίων η πληρωμή εκκρεμεί, υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα κατά προτεραιότητα.

8.4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών του ΠΔΕ είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ. Πληρωμές με άλλους τρόπους (επιταγές, έγγραφα, κλπ) διενεργούνται μόνο για τη χορήγηση προκαταβολών για μικροδαπάνες, για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΟΙΑΤ (ΚΥΑ με ΑΠ:44009/ΔΕ5154/13, ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9, ΦΕΚ 2595 Β' 2013).

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής για όλα τα έργα ΠΔΕ, η οποία διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Υπογραμμίζεται ότι από 01/01/2016 βάσει του αρ. 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129) η διαδικασία για την πληρωμή των έργων του ΠΔΕ, που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υπολόγου - φυσικού προσώπου από την Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα (ΚΥΑ 134453/23.12.2015 ΦΕΚ Β' 2857) θα εφαρμοστεί και για τις πληρωμές έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και κατά συνέπεια, για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, πρέπει να γίνει σειρά ενεργειών που προηγούνται της διαδικασίας πιστοποίησης χρηστών στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του ΠΣΥΠΠΟΔΕ είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Μέσα στο 2016 αναμένεται ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμών να συμπεριλάβει και τις πληρωμές εξωτερικού.

8.5 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών ΠΔΕ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΤτΕ

Για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματορροών του ΠΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών έργων του ΠΔΕ που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές/συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ' αναλογία με την παρακολούθηση λογαριασμών έργων του ΠΔΕ στην ΤτΕ που πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού.

Σε συνεργασία με τις εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική εφαρμογή διαβίβασης στη ΔΔΕ στοιχείων των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ, από λογαριασμούς έργων που τηρούνται εκτός Τράπεζας της Ελλάδος.

8.6. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην επιλογή «Τεχνική Υποστήριξη ΠΔΕ (HELPDESK)» στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ (http://www.e-pde.gr).

9. Ενέργειες - Προθεσμίες


Οι προτάσεις για το ΠΔΕ 2016 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2016, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην ΔΔΕ, υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ. 8.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν αρμοδίως και να αποσταλούν σε ένα αντίτυπο στη ΔΔΕ (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). Προτάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους αποδέκτες.

Για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης συνιστάται τα αιτήματα χρηματοδότησης να υποβάλλονται στη ΔΔΕ το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μήνα.

Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΤ http://www.mindev.gr και http://www.e-pde.gr.

Τα έγγραφα που απευθύνονται στη ΔΔΕ πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΤ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219).

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2016 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven