Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1036524 ΕΞ 2016/7.3.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1028269 ΕΞ2016 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ/556Β/2-3-2016)

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1036524 ΕΞ 2016/7.3.2016 Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1028269 ΕΞ2016 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ/556Β/2-3-2016)

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1036524 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Ι.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜ.ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
T. Κ: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ.Λύτρα, Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο: 210-69.87.480
FAX: 210-69.87.506
E-mail: gdt-dasmo@otenet.gr
m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1028269 ΕΞ 2016/17.2.2016 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ/556Β/2-3-2016)»

1. Κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2/3/2016) η διαδικασία θεώρησης των τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, τόσο από τις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσο και από τα αρμόδια τελωνεία.

2. Κατά συνέπεια, παύουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της προαναφερόμενης Δ.783/417/2002 ΔΥΟ σχετικά με τη θεώρηση των τιμολογίων εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη στην κοινοποιούμενη Απόφαση.

3. Έτσι, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης Απόφασης: 

• Ο διασαφιστής δεν θα προσέρχεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια ή στο αρμόδιο τελωνείο, προκειμένου να προσκομίζει προς θεώρηση το τιμολόγιο εισαγωγής μαζί με τα τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα.

• Δεν θα συμπληρώνονται στη θέση 44.1 του ΕΔΕ οι εθνικοί τετραψήφιοι κωδικοί «1725» και «1726» που σχετίζονται με την προσκόμιση ή μη θεωρημένου τιμολογίου εισαγωγής, αντίστοιχα.

4. Θα ακολουθήσει άμεσα σχετική αναλυτική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας αναφορικά με την ενδυνάμωση του ρόλου των Τελωνειακών Περιφερειών σε θέματα παροχής συνδρομής προς τις Τελωνειακές Αρχές, καθώς και για τον τρόπο διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους, σε θέματα διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven