Αρ. πρωτ.: 16666/175/7.3.2016 Εγκύκλιος που διευκρινίζει θέματα εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2220/15-10-15) η οποία αφορά τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων νια την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών

Αρ. πρωτ.: 16666/175/7.3.2016 Εγκύκλιος που διευκρινίζει θέματα εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2220/15-10-15) η οποία αφορά τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων νια την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών

Αθήνα, 7/3/2016
Αρ.Πρωτ.16666/175

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΠΕ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλέφωνο : 210 6508233

ΘΕΜΑ : Εγκύκλιος που διευκρινίζει θέματα εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2220/15-10-15) η οποία αφορά τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων νια την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

1. Η παρούσα εγκύκλιος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του Άρθρου 4 της υπ. αρ. 62005/512/14.10.2015 απόφασης (ΦΕΚ Β' 2220/15-10-15) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περιγράφει για τους υπόχρεους την διαδικασία υποβολής των δεδομένων των δικτύων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και διευκρινίζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

2. Κάθε υπόχρεος υποβολής στοιχείων υποχρεούται βάσει της παραπάνω απόφασης να υποβάλει στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα Α (Άρθρο 10) της υπουργικής απόφασης.

3. Λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων, η αρχική υποβολή θα γίνει με ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (Σκληρός Δίσκος, DVD/CD). Οι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων θα υποβάλουν τα αρχικά δεδομένα εντός 4 μηνών από την έκδοση της εγκυκλίου. Μετέπειτα οι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων θα ενημερώνουν το Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών μέσω του portal και της διαδικασίας που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης εγκυκλίου.

4. Η πρόσβαση στη Μονάδα Εισαγωγής και Επικαιροποίησης των Δεδομένων γίνεται από το portal του έργου στη διεύθυνση rinf.yme.gov.gr.

5. Κάθε υπόχρεος υποβολής στοιχείων της κατηγορίας Ι §5 του Άρθρου 9 της Υ.Α. θα πρέπει να ορίσει έναν ή περισσότερους Υπεύθυνους για την υποβολή των δεδομένων στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών. Η πιστοποίηση των Υπευθύνων ως χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών με δικαιώματα υποβολής δεδομένων θα γίνει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου Δικτυακών Υποδομών και Υλοποίησης Δράσεων ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας, Δικτυακών Υποδομών και Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την πιστοποίηση είναι απαραίτητη η προσωπική παρουσία του Υπευθύνου και η γραπτή εξουσιοδότηση του φορέα στον οποίο ανήκει.

6. Τα χωρικά δεδομένα του Παραρτήματος Α της Υπουργικής Απόφασης θα υποβάλλονται στο ευρέως διαδεδομένο μορφότυπο shapefile. Η τελευταία έκδοση του μορφότυπου καθώς και βοηθητικά αρχεία και οδηγίες θα είναι αναρτημένα στο portal του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών. Ο υπόχρεος υποβολής στοιχείων θα πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα το επίκαιρο μορφότυπο. Οι νέες εκδόσεις του μορφότυπου θα ισχύουν υποχρεωτικά 6 μήνες μετά την δημοσίευση τους.

7. Τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται για την τοπολογική τους ορθότητα και την συμβατότητα με τους προκαθορισμένους μορφότυπους. Σε περίπτωση λαθών, τα λάθη αποστέλλονται στον υπόχρεο υποβολής στοιχείων, ο οποίος πρέπει να επαναυποβάλει τα στοιχεία διορθωμένα.

8. Το σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στα ψηφιακά αρχεία καταχώρισης χωρικών δεδομένων είναι μετρικό και αντιστοιχεί στο προβολικό σύστημα του ΕΓΣΑ'87, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επιπλέον για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που παραδίδονται, οι υπόχρεοι πρέπει να παρέχουν κατάλληλα αρχεία μεταδεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο INSPIRE (Οδηγία 2007/2/ΕΚ). Η δημιουργία των αρχείων μεταδεδομένων κατά το πρότυπο INSPIRE μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας κατάλληλες ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως είναι η εφαρμογή INSPIRE Metadata Editor που παρέχεται από το INSPIRE Geoportal. Από την ίδια ιστοσελίδα παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου της συντακτικής ορθότητας των αρχείων μεταδεδομένων .Το σύνολο των παραδοτέων αρχείων , δεδομένων και μεταδεδομένων που παράγονται από τον υπόχρεο, θα πρέπει να διατίθενται με ανοικτά πρότυπα και να ακολουθούν τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας που ορίζονται από : την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και το Ν. 3882/2010 στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕK (INSPIRE).

9. Η ενημέρωση του μητρώου από τους υπόχρεους υποβολής στοιχείων αφορά αφενός την προσθήκη νέων στοιχείων (νέα δίκτυα, επέκταση υπαρχόντων) ή τροποποιήσεις ήδη καταχωρημένων δικτύων. Με οποιαδήποτε υλοποίηση δικτύου (τροποποίηση ή προσθήκη νέων στοιχείων) ο υπόχρεος υποβολής στοιχείων υποβάλλει εντός εξαμήνου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μητρώου Υποδομών τα γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα του δικτύου (as build) στην μορφή του παραρτήματος της παρούσας εγκυκλίου. Κάθε υποβολή αφορά μόνο ένα είδος δικτύου και μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

Ειδικά στην περίπτωση που η υλοποίηση του δικτύου προϋποθέτει την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης η ενημέρωση του μητρώου γίνεται σε τρεις φάσεις:
• Με την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης
• Με την έγκριση της αίτησης
• Με την υλοποίηση του δικτύου (as build)

Ταυτόχρονα με την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, ο υπόχρεος υποβολής στοιχείων υποβάλλει μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μητρώου Υποδομών τις αιτήσεις που υπέβαλε στους αρμόδιους φορείς (αίτηση σε μορφή pdf, αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία). Παράλληλα, θα ανεβάζει σε μορφή pdf το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων (αίτηση, χάρτες, διαγράμματα, κατασκευαστικά σχέδια κλπ) μέσω ftp σε προκαθορισμένους φακέλους του εξυπηρετητή του Μητρώου. Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό, ο οποίος είναι μοναδικός ανά υπόχρεο υποβολής στοιχείων και δίνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να καταχωρείται σε κάθε γεωχωρικό στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με την συγκεκριμένη αίτηση. Εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έγκριση των δικαιωμάτων διέλευσης, ο υπόχρεος υποβολής στοιχείων εισάγει μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μητρώου Υποδομών τις εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων (έγκριση σε μορφή pdf, αρ. πρωτοκόλλου και ημερομηνία), οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις που υπέβαλε και ήδη καταχώρησε στο μητρώο. Ταυτόχρονα, θα ανεβάζει σε μορφή pdf τυχόν τροποποιήσεις των υποβληθέντων στοιχείων ή προσθήκες (έγκριση, χάρτες, διαγράμματα, κατασκευαστικά σχέδια κλπ) μέσω ftp σε προκαθορισμένους φακέλους του εξυπηρετητή του Μητρώου. Με την υλοποίηση του δικτύου ο υπόχρεος υποβολής στοιχείων καταχωρεί μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής την ημερομηνία ολοκλήρωσης του δικτύου για κάθε αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που έχει υποβάλλει.

Οι υπόχρεοι υποβολής στοιχείων καταχωρούν εντός εξαμήνου τα γεωχωρικά δεδομένα των δικτύων που έχουν υλοποιηθεί (as build) καθώς και πιθανές τροποποιήσεις. Κάθε υποβολή μπορεί να περιλαμβάνει τα γεωχωρικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με μία ή περισσότερες αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και τροποποιήσεις υπαρχόντων δεδομένων.

Η διαδικασία υποβολής θα περιγράφεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην σχετική ιστοσελίδα της διαδικτυακής εφαρμογής.

10. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστοχώρο του ΥΥΜΔ (www.yme.gr).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Πηγή: Taxheaven