Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1031669 ΕΞ 2016/25.2.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1031669 ΕΞ 2016/25.2.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Αθήνα, 25/02/2016
Αρ. πρωτ.:ΔΔΑΔ Γ 1031669 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Γ' 188/04-03-2016)
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ': ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση:Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Κόλια
Τηλέφωνο:210.33.75.193
Fax:210.32.32.815

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης »


Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 2007/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. πρωτ. Δ2Γ 1037561 ΕΞ 2014/26.02.2014 (ΦΕΚ 264/Γ/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2. Το ισχύον νομικό και πραγματικό καθεστώς κατά την περίοδο της έκδοσης της ανωτέρω ακυρωθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α./22-08-2011), τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και τις διατάξεις του Ν. 4170/2013 (ΦΕΚ 163/Α/12-07- 2013).
β. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88 και 551/88.
γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009.
δ. Την αριθ. πρωτ. Δ2Γ 1011119 ΕΞ 2014/17.01.2014 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εφοριακών υπαλλήλων για Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως» 
ε. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης στη Δ.Ο.Υ. Κύμης.
στ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκείνες είχαν διαμορφωθεί.

3. Το από 16/02/2016 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας.

4. Την Π.Υ.Σ. υπ' αριθ. 1 της 20ης/1/2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) με θέμα «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.»

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β' 130/28-1-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Καπελέρη Χρήστο του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ/Εφοριακών με τον Β' βαθμό, από τις 06/03/2014, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 264/Γ/2014 της ακυρωθείσας αριθ. πρωτ. Δ2Γ 1037561 ΕΞ 2014/26.02.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ως Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κύμης, οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος (Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως).

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven