Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026964 ΕΞ 2016/19.2.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1167/2015

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1026964 ΕΞ 2016/19.2.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1167/2015

Αθήνα, 19.2.2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1026964 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Φ.Π.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210- 3645378
Fax : 210- 3645413
e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1167/2015.

ΣΧΕΤ. : Το ……… .

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, στην εταιρεία σας που αγοράζει σκραπ με απαλλαγή από το ΦΠΑ και διενεργεί εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, εγκρίθηκε στις ….12.2015 η χρήση Ε.Δ.Δ.Α. και η χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α. ………… €, και ρωτάτε εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ε.Δ.Δ.Α. για την απόκτηση χωρίς ΦΠΑ εισροών που αφορούν: το ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, την διαμόρφωση χώρου πρόσβασης σε υφιστάμενη πλάστιγγα ζύγισης στο χώρο απόθεσης των αγορασθέντων υλικών και επεξεργασίας αυτών, καθώς και την αγορά μεταχειρισμένου κλαρκ.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το θέμα ηλεκτρονικού μηνύματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της με αριθ. ΠΟΛ.1167/2014 ΑΓΓΔΕ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠA για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές. Η εν λόγω απαλλαγή από το ΦΠΑ προβλέπεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄ και 28 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. ν.2859/2000).

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, στην εν λόγω απαλλαγή με βάση την ΠΟΛ.1167/29.7.2015, εμπίπτουν μόνο τα αγαθά που αποκτώνται ή εισάγονται προκειμένου να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε άλλο κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης αυτούσια, ή ακόμη και αγαθά (π.χ. πρώτες ύλες) που ενσωματώνονται άμεσα σε παραγόμενα προϊόντα, που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης. Η απόκτηση αγαθών που δεν ενσωματώνονται άμεσα στα παραγόμενα προϊόντα, όπως ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής, πετρέλαιο, μεταχειρισμένου κλαρκ, καθώς και υπηρεσιών που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές (εξαγωγές, ενδοκοινοτικές παραδόσεις), δεν εμπίπτουν στην εν λόγω απαλλαγή της με αριθ. ΠΟΛ.1167/29.7.2015 ΑΓΓΔΕ.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven