Αριθ. πρωτ.: Γ3β/Γ.Π./οικ. 18952/9.3.2016 Παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.Α)

Αριθ. πρωτ.: Γ3β/Γ.Π./οικ. 18952/9.3.2016 Παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ 70 τ.Α)

Αθήνα, 09-03-2016
Αρ. πρωτ. : Γ3β/Γ.Π./οικ. 18952

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Α. Ρήγα
Τηλέφωνο: 2132161619
Fax: 210-5230577
E-mail: pfy2@moh.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 τ.Α)

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ.Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 τ.Α'), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 84/2001 παρείχετο η δυνατότητα στους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούσαν προ της εφαρμογής του Π.Δ. 84/2001 να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές που αυτό έθετε, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη της ισχύος του. Προκειμένου μάλιστα να διευκολυνθούν περαιτέρω οι φορείς που ήδη λειτουργούσαν, πέραν του ανωτέρω χορηγηθέντος χρόνου προσαρμογής, δίνονταν η δυνατότητα απόκλισης κατά 15% από τις τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Π.Δ/τος. 

Με νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν την έκδοση του Π.Δ. 84/2001 (άρθρο 19 παρ. 15 Ν. 3106/2003, άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 3329/2005, άρθρο 44 παρ. 3 Ν. 3418/2005, άρθρο 5 Ν. 3527/2007, άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3627/2007), δόθηκαν συνεχείς και αλλεπάλληλες παρατάσεις, εκ των οποίων η τελευταία δόθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 τ.Α') και η οποία έληξε την 11-11-2011.

Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 δεν αφορούν σε νέα παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001, αλλά θέτουν χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4316/2014, (ήτοι, καταληκτική ημερομηνία την 24-06-2015), προκειμένου να εκδοθούν νόμιμες άδειες/βεβαιώσεις λειτουργίας σε όσους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. δεν διαθέτουν.

Άλλωστε, με την τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011, δεν επήλθε μεταβολή στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ, αλλά μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. από τις Περιφέρειες στους κατά τόπον Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Επομένως, η μόνη αλλαγή που επέφερε ο ανωτέρω νόμος αφορά στην αδειοδοτούσα Αρχή.

Επίσης, ο τίτλος της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 4316/2014 «Παράταση προθεσμίας έκδοσης αδειών φορέων Π.Φ.Υ.» δεν σχετίζεται με το αντικείμενο και το περιεχόμενο αυτής, διότι με τον όρο «παράταση» νοείται η μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Α' του Π.Δ. 84/2001 και όχι η νομιμοποίηση παρανόμως λειτουργούντων φορέων.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, είναι αυτονόητο ότι, οι ιδιωτικοί φορείς Π.Φ.Υ. που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001 ή δεν διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, πρέπει να κλείνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 84/2001 και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι όσοι φορείς διέθεταν άδεια λειτουργίας που είχε εκδοθεί προ της δημοσίευσης του Π.Δ. 84/2001, όφειλαν έως τον Νοέμβριο του 2011, να έχουν προσαρμοστεί στις νέες προδιαγραφές και να εκδώσουν άδεια/βεβαίωση λειτουργίας βάσει των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Π.Δ. 84/2001, όπως ισχύει, τηρουμένων των αποκλίσεων και εξαιρέσεων που έχουν θεσπιστεί με το άρθρο 21 του Π.Δ. 84/2001.

Συμπερασματικά, καμία παράταση πέραν της 11-11-2011 δεν έχει δοθεί για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. στις διατάξεις του Π.Δ.84/01 και ουδείς λόγος υφίσταται για τα χορήγηση νέας παράτασης, δεδομένου ότι η πρακτική των παρατάσεων:

α) ακυρώνει στην ουσία την εφαρμογή του Π.Δ. 84/2001,

β) δημιουργεί διαφορετικών ταχυτήτων φορείς και συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ παλαιών και νέων φορέων,

γ) δημιουργεί σύγχυση και ανατρέπει κάθε προσπάθεια για ουσιαστικό έλεγχο της νομιμότητας των λειτουργούντων φορέων, και

δ) δεν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ.

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση του Π.Δ. 84/2001 ήταν επαρκές για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα απόκλισης από τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος του Π.Δ. 84/2001.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να ενημερώσουν τους εμπλεκόμενους φορείς αρμοδιότητάς τους.


O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven