Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1037003 ΕΞ 2015/4.3.2016 Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1037003 ΕΞ 2015/4.3.2016 Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ

Αθήνα, 04 Μαρτίου 2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1037003 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10,
101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς
Τηλέφωνo: 210 6987504
FAX: 210 6987506
Ε-Mail: d18a@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες βάσει ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕΠΑ.

Σε συνέχεια ερωτημάτων τελωνειακών αρχών που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331/Α') χορηγείται και σε πολίτες με αναπηρίες, όπως ειδικότερα ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις και εφόσον γνωματεύει θετικά η αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α') και ισχύει, από 1-1-2013 το ποσοστό αναπηρίας των ατόμων με αναπηρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 για την παραλαβή αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθορίζεται με βάση τη γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

2) Επίσης, με την αριθμ.πρωτ. Δ18Α 5038263/23.10.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2710/Β'), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, καθορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων. Περαιτέρω, με την αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5038645 ΕΞ 29.10.2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2774/Β') ορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων των ανωτέρω δικαιούχων προσώπων.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κανονιστικές διατάξεις για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των ατόμων με αναπηρίες απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια αρχή τελωνισμού, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, Ιατρικής Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ΚΕ.Π.Α. και ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η αντιστοίχιση των παθήσεων του ν. 1798/1988 με τις διατάξεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.), καθώς και ότι η πάθηση είναι «δια βίου».

3) Όσον αφορά ειδικότερα τον κυβισμό των ατελώς παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 ορίζεται ότι το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.650 κυβικά εκατοστά. Κατ' εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.650 κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 3.650 κυβικά εκατοστά.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου τα δικαιούχα πρόσωπα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 80% ή 100% αντίστοιχα να δύνανται να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις βάσει των εκδιδόμενων από τις υπηρεσίες σας ιατρικών γνωματεύσεων και να παραλαμβάνουν ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα κυβισμού μεγαλύτερου των 1650 κυβικών εκατοστών, επισημαίνουμε την ανάγκη να αναγράφεται ρητά στις οικείες ιατρικές γνωματεύσεις το συνολικό ποσοστό πλήρους παράλυσης (80% και άνω ή 100%) των κάτω άκρων ή του αμφοτερόπλευρου ακρωτηριασμού αυτών, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, παρακαλείστε να παράσχετε σχετικές οδηγίες ως ανωτέρω στις εποπτευόμενες από την Υπηρεσία σας Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ κατά την έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων που αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις παθήσεων, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία των αναπήρων πολιτών στις τελωνειακές αρχές, καθώς αναγκάζονται να προσέρχονται στα ΚΕΠΑ για έκδοση νέας γνωμάτευσης και επιπρόσθετα οι Τελωνειακές Αρχές - στις οποίες κοινοποιείται το παρόν - να διευκολύνονται στην ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την παροχή του εν λόγω φορολογικού ευεργετήματος στα δικαιούχα πρόσωπα με αναπηρία.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven