Κ.Υ.Α. αριθμ. 5555/23.2.2016 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Ερέτριας προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α'270)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 5555/23.2.2016 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Ερέτριας προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α'270)

Αριθμ. 5555

(ΦΕΚ Β' 612/08-03-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (Α'270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α'85)», όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4170/2013 (Α'163) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (Α' 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του Ν.3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.δ.73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

7. Την υπ' αριθμ. Υ1/2015 (Β' 2076) Απόφαση «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

8. Την υπ' αριθμ. Υ36166/2015 (Β'2252) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

9. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 (Β'2168) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Την υπ' αριθμ. 45551/30.12.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

11. Τα α) υπ' αριθμ. 10809/13.10.2015 και 69/07.01.2016 έγγραφα και την υπ' αριθμ. 263/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας Ν. Εύβοιας και β) την υπ' αριθμ. 42116/01.10.2015 βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

12. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.649.067,85 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας από το έτος 2016 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται κατ' έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έτη 2016-2020 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 63.918,4 € για το έτος 2016 και β) ποσό 76.702,09 € κατ' έτος, για τα έτη 2017-2020,

αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους 1.649.067,85 € προς το Ελληνικό Δημόσιο-Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας του Δήμου Ερέτριας Ν. Εύβοιας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 6.391,84 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 263/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τον δικαιούχου φορέα ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

3. Εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτής, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο Δήμο.

4. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, στο δήμο, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:
i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του Δήμου,
iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 (Α' 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2.

5. Στην περίπτωση που ο Δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή Υπουργική Απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

6. Ο συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του δήμους. Το συμψηφισθέν ποσό αποδίδεται στον δικαιούχο φορέα με χρηματικές εντολές και όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven