Αριθμ. Υ 132/4.3.2016 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.

Αριθμ. Υ 132/4.3.2016 Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.

Αριθμ. Υ 132

Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
β) του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
γ) Του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113).
δ) Της Υ216/29.11.2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Μικτής Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας» για τον συντονισμό των διεθνών δράσεων της Ελλάδας και την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας» (Β΄3190), όπως τροποποιήθηκε με την Υ391/19.9.2013 απόφαση Πρωθυπουργού (Β΄2365).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής
1. Συνιστάται Επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για τη προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας.


2. Στην Επιτροπή Εξωστρέφειας συμμετέχουν:
α) Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως Πρόεδρος.
β) Ο Υπουργός Επικρατείας, στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα της συνδρομής στον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα ως Α΄ Αντιπρόεδρος.
γ) Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ως Β΄ Αντιπρόεδρος, και ως μέλη:
δ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ε) Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
στ) Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ζ) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
η) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
θ) Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
& Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ι) Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού.
ια) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος του από τον Α΄ Αντιπρόεδρο. Οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος τους δύναται να αναπληρώνονται από τα οριζόμενα από αυτούς πρόσωπα.
 


Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξωστρέφειας

Η Επιτροπή Εξωστρέφειας είναι αρμόδια για:
 

α. Την έγκριση και την παρακολούθηση σχεδίων δράσης σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την πολιτική οικονομικής διπλωματίας και θα στηρίζουν τη συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομίας.
 

β. Τον εντοπισμό των αδυναμιών και καθυστερήσεων σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την παρέμβαση προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

γ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων όλων των επιμέρους φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, καθώς και την εν γένει προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.
 

δ. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε χώρες ή ομάδες χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, κυρίως στους τομείς της διεθνούς οικονομικής πολιτικής και συνεργασίας, την εξέταση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την διεθνή οικονομική συγκυρία.
 

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Εξωστρέφειας


1. Η Επιτροπή Εξωστρέφειας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.
 

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Κυβερνητικά στελέχη και Φορείς του δημοσίου τομέα, οι οποίοι έχουν στις αρμοδιότητες τους διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες καθώς και φορείς των κοινωνικών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα με διεθνή οικονομική δραστηριότητα.
 

3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή Εξωστρέφειας δύναται να καλεί κατά την κρίση της, πλέον αυτών που μνημονεύονται στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, υπηρεσιακούς παράγοντες, στελέχη φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της.
 

4. Η Επιτροπή Εξωστρέφειας για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία. Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν  την Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται.


5. Οι Αποφάσεις της Επιτροπής Εξωστρέφειας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταγράφονται στα Πρακτικά.


6. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.


7. Καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο Γραμματέας της Επιτροπής εποπτεύει τη γραμματειακή υποστήριξη της, μεριμνά για την προετοιμασία των συνεδριάσεών της, τηρεί τα πρακτικά και παρακολουθεί το συντονισμό των δράσεων των μελών της, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής.
 

8. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.
 

Άρθρο 4

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η «Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας» που συστάθηκε με την Υ216/29−11−2012 πρωθυπουργική απόφαση (Β΄ 3190), όπως τροποποιήθηκε με την Υ391/19−9−2013 πρωθυπουργική απόφαση (Β΄ 2365), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω, καταργείται.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven