Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1037406 ΕΞ 2016/4.3.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1037406 ΕΞ 2016/4.3.2016 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αθήνα, 4/3/2016
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1037406 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

8. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τις παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α ΑΜΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 431700 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΗ / ΙΣΧΥΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΔΑΔ Β 1026708 ΕΞ 2015/27-2-2015
2 280552 ΚΑΛΕΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΥΕ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
3 433078 ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στις με Α/Α [1] και [3] υπαλλήλους. Η υπάλληλος με Α/Α [2] καλείται να αναλάβει υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξης της στο στο fax 210 33 75 049 ή 210 33 75 233.

 


Ακριβές αντίγραφο   
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven