Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 000/8/ 245258/ Σ. 37/ 7.3.2016 Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 000/8/ 245258/ Σ. 37/ 7.3.2016 Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)

Αριθμ. Φ. 000/8/245258/Σ. 37

(ΦΕΚ Β' 630/09-03-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3907/2011 (Α' 7).
β. Του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως ισχύει.
γ. Της υποπαραγράφου β της παραγράφου 1 του άρθρου 96 του Ν. 4368/2016 (Α' 21).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την υπ' αριθμόν 11.1/6343/25 Νοε 2014 απόφαση Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (Β' 3295).

3. Την υπ' αριθμόν Υ10/25 Σεπ 2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα» (Β' 2109).

4. Την υπ' αριθμόν Υ29/8.10.2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

5. Την υπ' αριθμόν 44/2016 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναλύεται ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.)


1. Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

2. Αποστολή του ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στη Χώρα, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

3. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για:

α. Τον συντονισμό και την παροχή σχετικών διαταγών και κατευθύνσεων στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.), όσον αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, αποκλειστικά για τα ως άνω θέματα.

β. Την άμεση ενημέρωση της Ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ, σε περίπτωση διαφοροποίησης της τρέχουσας κατάστασης και για κάθε έκτακτο συμβάν, προκειμένου να λαμβάνονται ταχέως οι αναγκαίες αποφάσεις.

γ. Την εξέταση και κατ' αρμοδιότητα προώθηση αιτημάτων, που υποβάλλονται από τους εμπλεκόμενους φορείς και αφορούν στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

4. Του ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. προΐσταται ανώτερος αξιωματικός βαθμού Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ως Συντονιστής, με δύο (2) Βοηθούς Συντονιστή ανώτερους αξιωματικούς βαθμού Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.

5. Στο ως άνω Όργανο λειτουργούν τα εξής Τμήματα, τα οποία στελεχώνονται όπως παρακάτω:

α. Τμήμα Νομικού Συμβούλου, με έναν (1) αξιωματικό του Σώματος Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ).

β. Τμήμα Μεταφορών, με έναν (1) αξιωματικό, ο οποίος, εφόσον προέρχεται από το Στρατό Ξηράς (ΣΞ), θα ανήκει στο Σώμα Εφοδιασμού - Μεταφορών.

γ. Τμήμα Εφοδιασμού - Σίτισης, με έναν (1) αξιωματικό, ο οποίος, εφόσον προέρχεται από το ΣΞ, θα ανήκει στο Σώμα Εφοδιασμού - Μεταφορών, ενώ οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) θα έχουν τις ειδικότητες του Οικονομικού και του Εφοδιαστή αντίστοιχα.

δ. Τμήμα Υποδομών - Διαμονής, με έναν (1) αξιωματικό, ο οποίος, εφόσον προέρχεται από το ΣΞ, θα ανήκει στο Όπλο του Μηχανικού, ενώ οι αξιωματικοί του ΠΝ και της ΠΑ θα έχουν τις ειδικότητες του Μηχανικού και του Μηχανικού Εγκαταστάσεων αντίστοιχα.

ε. Τμήμα Υγειονομικού, με έναν (1 ) αξιωματικό Υγειονομικού (Ιατρό).

στ. Τμήμα Συνδέσμων Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ/ΕΛΑΚΤ), με δύο (2) αξιωματικούς, ανά ένα (1) προερχόμενο από την ΕΛΑΣ και το ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

ζ. Τμήμα Συνδέσμων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) - Ύπατης Αρμοστείας Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) - Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), το οποίο θα στελεχώνεται κατόπιν προτάσεων των αρμόδιων φορέων.

η. Τμήμα Συνδέσμου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που θα στελεχώνεται κατόπιν πρότασης του ως άνω Υπουργείου.

θ. Γραμματεία, με δύο (2) υπαξιωματικούς. ι. Υπηρετεί επίσης και στέλεχος με ειδικότητα Τεχνικός Δικτύων Η/Υ, που δύναται να είναι εκ των υπηρετούντων στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ.

6. Το ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 2
Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)


1. Με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ καθορίζεται το Γενικό Επιτελείο του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εκδήλωσης των απαιτούμενων ενεργειών για τη συγκρότηση, λειτουργία και υπαγωγή Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.).

2. Αποστολή των ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων, που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

3. Ειδικότερα, τα ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.:

α. Διευθύνουν και συντονίζουν, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις κατά τόπους λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, που επικουρούν τη λειτουργία των τοπικών ΚΕ.Π.Υ., Κ.Υ.Τ. και Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Προς τούτο, τα στελέχη τους μπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, εντός του πλαισίου του νόμου και σύμφωνα με τις διαταγές της Ιεραρχίας.

β. Αναφέρουν ιεραρχικά, κατά τα προβλεπόμενα, ενημερώνοντας παράλληλα το ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π., επί θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν.

4. Των ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. προΐστανται ανώτεροι αξιωματικοί, οι οποίοι υπηρετούν στις Μονάδες - Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, που εδρεύουν στις περιοχές, όπου λειτουργούν τα ως άνω Κέντρα, ως Επικεφαλής Συντονιστές, με Βοηθούς Συντονιστή αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

5. Τα ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. στελεχώνονται από στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, που υπηρετεί στις ανωτέρω Μονάδες - Υπηρεσίες, καθώς και από προσωπικό της ΕΛΑΣ, του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ, των Περιφερειακών Ενοτήτων και λοιπών δημόσιων αρχών, διαρθρώνονται δε σε Τμήματα, όπως παρακάτω:

α. Τμήμα Μεταφορών.

β. Τμήμα Εφοδιασμού - Σίτισης.

γ. Τμήμα Υποδομών - Διαμονής.

δ. Τμήμα Υγειονομικού.

ε. Τμήμα Συνδέσμων ΕΛΑΣ - ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.

στ. Τμήμα Συνδέσμων ΕΕ -Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ - ΜΚΟ.

Άρθρο 3
Λοιπά θέματα


Τα αρμόδια όργανα για τη συγκρότηση του ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. και των ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. δύνανται να ρυθμίζουν, με συντονιστικές οδηγίες, ειδικότερα θέματα που αφορούν στη συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία τους.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητα σύναψης - εκτέλεσης συμβάσεων


Στο πλαίσιο της δυνατότητας που παρέχεται με το άρθρο 96 του Ν. 4368/2016 (α' 21), ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, με διαταγή του, καθορίζει τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, που θα έχει την αρμοδιότητα σύναψης των αναφερόμενων στη διάταξη αυτή συμβάσεων, ήτοι εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων, σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ., των Κ.Υ.Τ. και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Όσον αφορά στις δαπάνες σίτισης, υπολογίζονται, κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 116/1969 (Α' 28) και της με αριθ. 2/30866/0022/12 Ιουλ 2001 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β' 1022). Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου ως άνω Κλάδου, ανατίθεται σε συγκεκριμένο φορέα αυτού η αρμοδιότητα σύναψης των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Κάλυψη δαπανών


1. Στο πλαίσιο της συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και με την παραδοχή φιλοξενίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ατόμων στα κέντρα - δομές αρμοδιότητας του, εκτιμάται ότι θα προκύψουν δαπάνες συνολικού ύψους, κατ' έτος, 73.988.692 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε δαπάνες, που αφορούν στη
λειτουργία των κέντρων - δομών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και ειδικότερα στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω:

α. Δαπάνες μεταφοράς εκτιμώμενου ύψους 4.950.000 ευρώ (ΚΑΕ 0829), με χρηματοδότηση τους από πιστώσεις είτε του Τακτικού Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του ως άνω Προϋπολογισμού.

β. Δαπάνες διαμονής εκτιμώμενου ύψους 19.794.704 ευρώ (ομάδες ΚΑΕ 0700 - 0800 - 1000), στις οποίες περιλαμβάνονται εν γένει οι δαπάνες κατασκευής - διαμόρφωσης (δαπάνες κατασκευής έργων, επισκευής - συντήρησης εγκαταστάσεων, προμήθειας υλικών συντήρησης - επισκευής εγκαταστάσεων κ.α.) και λειτουργίας (καθαριότητα, ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, προμήθεια εξοπλισμού κ.α.) των κέντρων - δομών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, με χρηματοδότηση τους από τις παραπάνω πιστώσεις, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

γ. Δαπάνες σίτισης και τροφοδοσίας εκτιμώμενου ύψους 45.743.988 ευρώ (ομάδες ΚΑΕ 0873 - 1411), στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες σίτισης και τροφοδοσίας των φιλοξενουμένων στα κέντρα - δομές αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, με χρηματοδότηση τους από τις ίδιες πιστώσεις, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου. Οι εν λόγω δαπάνες υπολογίζονται, κατ' ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 116/1969 (Α' 28) και της με αριθ. 2/30866/0022/12 Ιουλ 2001 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β' 1022).

δ. Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης εκτιμώμενου ύψους 3.500.000 ευρώ (ομάδες ΚΑΕ 1211 - 1699 - 1729), στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης (προμήθεια ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού, καθώς και τυχόν αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού) των φιλοξενουμένων στα κέντρα - δομές αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, με χρηματοδότηση τους από τις ίδιες ως άνω πιστώσεις, καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

2. Οι εμπλεκόμενοι φορείς χρηματοδότησης των παραπάνω δαπανών και ειδικότερα οι φορείς διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων θα διερευνούν, κατά προτεραιότητα, τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης τους από σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, παρέχοντας τις ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες ένταξης και επιλεξιμότητας των οικείων δαπανών.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣΠηγή: Taxheaven