Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1039413 ΕΞ 2016/10.3.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο τη διατύπωση νέων τεχνικών προδιαγραφών και τη διερεύνηση τεχνικών και νομικών ζητημάτων σχετικά με την έκδοση κ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1039413 ΕΞ 2016/10.3.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο τη διατύπωση νέων τεχνικών προδιαγραφών και τη διερεύνηση τεχνικών και νομικών ζητημάτων σχετικά με την έκδοση κ

Αθήνα 10 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1039413 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φ.Στάππα-Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX :    210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο τη διατύπωση νέων τεχνικών προδιαγραφών και τη διερεύνηση τεχνικών και νομικών ζητημάτων σχετικά με την έκδοση και εκτύπωση των ενσήμων ταινιών φορολογίας στα καπνικά προϊόντα».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/8-4-2014 (Β1 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

θ) Του ν. 2286/1995 (Α'19) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

ι) Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια) Του π.δ.60/2007 (Α'64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005».

ιβ) Του π.δ. 118/2007 (Α'150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ιγ) Του ν. 4013/2011 (Α1 204) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/2012 (Α'14), άρθρο 10 του ν. 4072/2012 (Α'86), άρθρο 238 παρ. 2β και ισχύει.

ιδ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α1 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ».

ιε) Της υπ' αριθμ. Τ14/3-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β' 2144).

2. Το αριθ. πρωτ.: ΑΝ.ΤΠ.ΟΙΚ. 0000574ΕΞ 2016/4-3-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τα συνημμένα σε αυτό:
α) αριθ. ΑΝ. ΤΠ. ΟΙΚ. 0000543ΕΞ 2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού, περί σύστασης της εν θέματι Ομάδας Εργασίας,
β) Το από 2-3-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εστάλη με το από 3-3-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( αριθ. εισερχομένου: αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 00318/3-3-2016 ΕΜΠ) .
γ) Τα παρακάτω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών:
αα) Το από 2-3-2016, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, ( αριθ. εισερχομένου: αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000570/4-3-2016)
ββ) τα από 3 και 4-3-2016, του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ( αριθ. εισερχομένου: αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000568/4-3-2016)
γγ) το από 4-3-2016, της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς ( αριθ. εισερχομένου : αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0000571/4-3-2016)

3.    Το από 7-3-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου του Τμήματος Α1- Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

4.    Του π.δ. 73/2015 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

5.    Την ανάγκη διατύπωσης νέων τεχνικών προδιαγραφών και τη διερεύνηση τεχνικών και νομικών ζητημάτων σχετικά με την έκδοση και εκτύπωση των ενσήμων ταινιών φορολογίας στα καπνικά προϊόντα .

6.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, με έργο τη διατύπωση νέων τεχνικών προδιαγραφών και τη διερεύνηση τεχνικών και νομικών ζητημάτων σχετικά με την έκδοση και εκτύπωση των ενσήμων ταινιών φορολογίας στα καπνικά προϊόντα.

Β.Ι. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1) Φώτιο Λαμπράκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Τυπογράφων, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βερναδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

2)    Ευφροσύνη Κανελλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μυρισίδου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Φορολογίας Αλκοολούχων και Καπνικών Προϊόντων της ίδιας Διεύθυνσης.

3)    Ιωάννη Μανιδάκη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε'-Εκτυπώσεων, Βιβλιοδεσίας Κοπτικών και Εμφακέλλωσης της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής- Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Φέξη, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών της ίδιας Διεύθυνσης.

4)    Παναγιώτη Ευσταθόπουλο, Αστυνόμο Α', που υπηρετεί στο Τμήμα Οργανωμένου Οικονομικού και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ζωή Τζήκα, ίδιου βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

5)    Ευστάθιο Τσίρμπα, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί με απόσπαση στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Δουρβετάκη, Αστυνομικό Διευθυντή, αποσπασμένο στην ίδια Γενική Γραμματεία.

Β. ΙΙ. Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται, το με α/α 2 μέλος κ. Ε. Κανελλοπούλου, με αναπληρώτρια το με α/α 2, μέλος Αικ. Μυρισίδου.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Παρθένα Μαχαιρίδου, υπάλληλος με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Α' Τελωνείο Εισαγωγής- ΕΦΚ και Εφοδίων Πειραιά, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Κόφφα, υπάλληλο με βαθμό Ε' του ίδιου κλάδου που υπηρετεί στο ΣΤ' Τελωνείο Εξαγωγών Εισαγωγών Πειραιά.

Δ.Ι. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) η διαμόρφωση νέων τεχνικών προδιαγραφών για τις ένσημες ταινίες καπνού.

β) η διερεύνηση:

αα) της δυνατότητας και σκοπιμότητας ανανέωσης ή μη της υπάρχουσας σύμβασης για την παραγωγή των ενσήμων ταινιών καπνού.
ββ) των τεχνικών και νομικών προϋποθέσεων για την εκτύπωση των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού από δημόσιο φορέα και

γ) κάθε άλλη σχετική δράση, που θα ενισχύσει την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών και σχετίζεται με τις ένσημες ταινίες φορολογίας καπνικών.

Δ. II. Η Ομάδα δύναται να καλεί εμπειρογνώμονες, για την υποβοήθηση του έργου της, αν αυτό απαιτηθεί.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής.

ΣΤ. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ζ. Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας, που είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, σε περίπτωση που το έργο αυτής υποκρύπτει έργο που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160), για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται να ενημερώσουν για την υποχρέωσή τους αυτή, λόγω της συμμετοχής τους στην Ομάδα Εργασίας:

α) οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε., το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και

β) οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που δεν υπάγονται στην Γ.Γ.Δ.Ε., την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ., ώστε να τους συμπεριλάβουν στις καταστάσεις υποχρέων σε δήλωση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠηγή: Taxheaven