Αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Δ.Β. 1027608 ΕΞ 2016/19.2.2016 Καθορισμός διαδικασίας για την απόδοση προϊόντος εκποίησης ειδών κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσ

Αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Δ.Β. 1027608 ΕΞ 2016/19.2.2016 Καθορισμός διαδικασίας για την απόδοση προϊόντος εκποίησης ειδών κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσ

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ι. Αυγητίδης
Τηλέφωνο:210 6987431-432
Fax:210 6987459
e-mail:d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ : « Καθορισμός διαδικασίας για την απόδοση προϊόντος εκποίησης ειδών κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τα Τελωνεία»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 32 Α' στο ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α ) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30-12-2015 (ΦΕΚ 184/Α/30.12.2015).

2. Το άρθρο 36 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ 865/Β/08-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αποτυπώθηκε στο Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1160165 ΕΞ 2015/11.12.2015 (ΦΕΚ 2739/Β/16-12-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για την απόδοση ποσών που εισπράττονται κατά την εκποίηση υλικών και τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού και τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013 και 372/Β/19.2.2013) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την πράξη Νο 1/20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1


Τα ποσά που εισπράττονται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, εφεξής Δ.Δ.Δ.Υ. και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως προϊόν εκποίησης, των τροχοφόρων οχημάτων και των πάσης φύσεως υλικών κυριότητας Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, αποδίδονται στους παρόχους των προς εκποίηση ειδών σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος εκπλειστηριάσματος. Το αποδοτέο ποσοστό 75% υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α.

Άρθρο 2

Για την απόδοση του σχετικού ποσού στο δικαιούχο νομικό πρόσωπο εκδίδεται απόφαση απόδοσης, ως ακολούθως:

α) εάν η εκποίηση και είσπραξη έχει πραγματοποιηθεί από τη Δ.Δ.Δ.Υ. ή τα Τελωνεία από τις Υπηρεσίες αυτές.

β) εάν η εκποίηση και η είσπραξη έχει πραγματοποιηθεί από τις κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ ή Υ.Δ.Ε. το σχετικό ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της Δ.Δ.Δ.Υ. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την έκδοση της σχετικής απόφασης από την υπηρεσία αυτή.

Στην απόφαση απόδοσης επισυνάπτονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

i. Αίτηση του δικαιούχου νομικού προσώπου.

ii. Το γραμμάτιο ή το αποδεικτικό είσπραξης του εκπλειστηριάσματος.

iii. Το έγγραφο αναγγελίας των προς εκποίηση ειδών των νομικών προσώπων προς την Δ.Δ.Δ.Υ και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.

iv. Το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του είδους από τα νομικά πρόσωπα στην Δ.Δ.Δ.Υ και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον έχει παραδοθεί σε αυτές.

v. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του είδους στον αγοραστή.

Η εκτέλεση της απόφασης απόδοσης, από την αρμόδια Υπηρεσία, μειώνει τον αντίστοιχο κωδικό εσόδου του προϋπολογισμού.

Η απόδοση του ποσού πραγματοποιείται με εντολή μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Τα ποσά αποδίδονται άτοκα στα δικαιούχα νομικά πρόσωπα.

Για την ως άνω απόδοση εφαρμογή έχουν οι περί συμψηφισμού διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 3

Η καταβολή των υφιστάμενων εκκρεμών προς απόδοση δικαιωμάτων σε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων από το Δημόσιου και εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, από εκποιήσεις αντικειμένων κυριότητάς τους της περιόδου λειτουργίας του πρώην Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.), οι οποίες είναι λογιστικά εκκαθαρισμένες, έχουν εκδοθεί τα σχετικά έντυπα εκκαθάρισης πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτων έχουν αποσταλεί στους δικαιούχους και έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς λογιστές βάσει του νόμου περί ανωνύμων εταιριών, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τη Δ.Δ.Δ.Υ.

Η καταβολή αυτών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και μέχρι του υφιστάμενου σε μηνιαία βάση συνολικού ποσού εισπραχθέντος προϊόντος εκποιήσεων, ανεξάρτητα από τον κωδικό εσόδου στον οποίο αφορά η εν λόγω εκποίηση και μετά από αίτηση του δικαιούχου νομικού προσώπου, άτοκα.

Ο χρόνος παραγραφής των σχετικών χρηματικών αξιώσεων παρατείνεται έως 31-12-2016.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven