Αριθμ. ΤΑΔΚ 247/ 2016/ 4.3.2016 Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 Ν.1599/1986

Αριθμ. ΤΑΔΚ 247/ 2016/ 4.3.2016 Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 Ν.1599/1986

Αριθμ. ΤΑΔΚ 247/2016

(ΦΕΚ Β' 650/10-03-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Ν.1599/1986 (75 Α΄) «Σχέσεις Κράτους − Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. Φ131360/οικ. 10047/15−4−2014 (1154 Β΄) απόφαση με την οποία είχε παραταθεί η προθεσμία για την έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές μέχρι την 30−6−2016.

3. Το Π.δ. 73/2015 (116Α΄) περί «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου μέχρι 30−6−2018 την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Ν.1599/1986, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣΠηγή: Taxheaven