Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ15/8/ 4588/ 18.2.2016 Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β΄ 848) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ15/8/ 4588/ 18.2.2016 Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β΄ 848) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. Φ15/8/4588

(ΦΕΚ Β' 656/10-03-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις κράτους−πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄75).

2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09−03−1999).

3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/01−05−2002), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ/ματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.δ/ματος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την Αριθμ. Υ21 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

8. Την Αριθμ. Οικ. 44549/Δ9.12193/8−10−2015 (ΦΕΚ 2169/Β/2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

9. Την αριθμ. Α1/387/02.12.1986 κοινή υπουργική απόφαση «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» (Β΄848).

10. Την αριθμ ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

11. Την υπ’ αριθμ. Φ80000/11624/762/20.06.2014 κοινή Υπουργική απόφαση τροποποίηση της αριθμ. Α1/387/02.12.1986 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» (Β΄1849).

12. Το με Α.Π. 29798/08.07.2015 έγγραφο του ΟΓΑ με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 1478/7/18.06.2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τη συμπλήρωση της με αριθμ. Α1/387/02.12.1986 κοινής Υπουργικής Απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» (Β΄848), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ8000/11624/762 (ΦΕΚ 1849/Β/7−7−2014) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

• Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ» στο δικαιολογητικό με αριθμό 94, το οποίο αναριθμείται σε 95 (πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών), προστίθενται τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κατά την τελετή ταφής−κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, αντί του τιμολογίου του γραφείου τελετών ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, θα υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και

2. Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπου τιμολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Β. Την τροποποίηση της περ. Ε.4 «Χορήγηση εξόδων κηδείας και ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ» της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) λόγω αλλαγής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Το έντυπο της εν λόγω διαδικασίας και τα δικαιολογητικά που αποτυπώνονται σε αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΚΥΑ και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven