Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/Γ/ 4342/ 4602/ 2.3.2016 Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) καθώς και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αυτού

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ11/Γ/ 4342/ 4602/ 2.3.2016 Επιβολή Τέλους παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) καθώς και καθιέρωση διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αυτού

Αριθμ. Δ11/Γ/4342/4602

(ΦΕΚ Β' 648/10-03-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/ 17-12-2014) περί «Ρυθμίσεων θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
β) του Ν.δ. 714/70 περί «Ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ/Α/238/5-7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του Π.δ. 56/89 περί «Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ/Α/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
δ) του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 18/ 17-2-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) του Ν. 4146/2013 περί «Διαμόρφωσης φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/90/18-4-2013).
στ) του Ν. 1815/1988 περί «Κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α 250/11-11-1988) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 189, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995(ΦΕΚ Α 202/ 14-9-1995) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 153.
ζ) του Π.δ. 356/1974 (ΦΕΚ/Α/90/5-4-1974) περί «Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε)», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
η) του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ/Α/170/26-7-2013) περί «Φορολογικών διαδικασιών και άλλων διατάξεων».
θ) του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27-11-1995) περί «Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
ι) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28-6-2014) περί «Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
ια) του Π.δ. 70/22-09-15 «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α/114/22-9-2015).
ιβ) του Π.δ. 72/21-9-2015 «περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23-09-2015).
ιγ) του Π.δ. 73/23-9-2015 «περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23-09-2015).
ιδ) Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β 2168/9-10-2015).

2.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 ΤΟΥ ΕυρώΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

3.    Την υπ' αριθμ. 1 Αερολιμενική Διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων ασφαλείας, λειτουργίας και όρων εκμετάλλευσης των Αερολιμένων της χώρας (ΦΕΚ Β 30/19-1-1996).

4.    Την υπ' αριθμ. ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-97 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «περί Καθορισμού Δικαιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων» (ΦΕΚ 484/Β/11-6-1997).

5.    Την από 8 Σεπτεμβρίου 2015 διαβούλευση με Επιτροπές Χρηστών Αερολιμένων

6.    Την υπ' αριθμ. Δ11/Γ/1330/985/19-1-2015 (ΦΕΚ Β 117/ 21-1-2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «Επιβολής Τέλους παροχής συνδρομής σε Άτομα με αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) και καθιέρωσης διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης ελέγχου και παρακολούθησης του».

7.    Την ανάγκη αντικατάστασης της με αριθμό Δ11/Γ/1330/985/19-1-2015 (ΦΕΚ Β 117/21-1-2015) κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να αναπροσαρμοστεί το ύψος του τέλους ΑμεΑ και να συμπεριληφθούν στην Απόφαση οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης αυτού.

8.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η οποία, όμως, αντικρίζεται από τα πραγματοποιούμενα έσοδα,

αποφασίζουμε:


Α. Επιβάλλουμε Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΕΛΟΣ ΑμεΑ)


1.    Επιβάλλεται Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ), σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ύψους τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30).

2.    Ο υπολογισμός του Τέλους γίνεται σε ευρώ.

3.    Για τον υπολογισμό του τέλους σε ξένο νόμισμα, αναγνωρισμένου από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αυτού προς το Ευρώ.

4.    Το Τέλος ΑμεΑ επιβάλλεται για τη χρηματοδότηση της συνδρομής σε ΑμεΑ σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών.

Άρθρο 2
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑμεΑ


1.    Το Τέλος ΑμεΑ εισπράττεται από κάθε αναχωρούντα επιβάτη, μέσω των χρηστών του αερολιμένα. Ως χρήστης του αερολιμένα ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για την αεροπορική μεταφορά επιβατών από ή προς το συγκεκριμένο αερολιμένα.

2.    Το Τέλος ΑμεΑ εισπράττεται πριν την αναχώρηση των επιβατών από όλους τους αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω του εισιτηρίου τους ή άλλων παραστατικών στην περίπτωση των ιδιωτικών αεροσκαφών, με μέριμνα των χρηστών του αερολιμένα για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

3.    Το Τέλος ΑμεΑ αποδίδεται από τους χρήστες των αερολιμένων, κατά περίπτωση, σε μηνιαία βάση ή επιτοπίως:

Α. Υπόχρεοι στην καταβολή τελών σε μηνιαία βάση είναι οι χρήστες των αερολιμένων οι οποίοι καταβάλλουν ήδη σε μηνιαία βάση τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.).

Β. Λοιποί χρήστες των αερολιμένων καταβάλλουν τα Τέλη ΑμεΑ σε επιτόπια βάση.

Άρθρο 3
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ αναφέρονται στο άρθρο 55 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ Α 261/17-12-2014).

Ειδικότερα, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους ΑμεΑ:
•    οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών
•    τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων
•    οι επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών, ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, ή συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα
•    και οι αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).

Άρθρο 4
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ και ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ


1.    Το σύνολο των μηνιαίων εισπραχθέντων Τελών ΑμεΑ, υπέρ του Λογαριασμού 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος συνδέεται και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2534 «Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) (άρθρο 55, Ν. 4313/2014)» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2.    Από τον ΚΑΕ 2534 πραγματοποιείται, σε μηνιαία βάση, μεταφορά πιστώσεων και ισόποση εγγραφή εις ύψος πιστώσεων στον ΚΑΕ 0876 «Αποζημίωση φορέων συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 55 Ν. 4313/2014)» με ποσοστό διάθεσης 100%. Από τις διατιθέμενες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0876 θα χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι αποζημιώσεις φορέων έναντι παροχής υπηρεσιών συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε όλους τους αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η ΥΠΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις και θα καταβάλλονται στους δικαιούχους τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά Τελών ΑμεΑ.

3.    Μετά την κάλυψη των προαναφερθεισων υποχρεώσεων και εφόσον υφίστανται πιστώσεις προς διάθεση στον ΚΑΕ 0876, τα εν λόγω ποσά δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη έργων υποδομής (ως μέρος της παροχής συνδρομής) που σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος τέλους με μεταφορά των ποσών αυτών στους οικείους ΚΑΕ τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΑ.

4.    Η εγγραφή εις ύψος των ανωτέρω εισπραττόμενων ποσών διενεργείται στον ΚΑΕ 0876 «Αποζημίωση φορέων συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 55 Ν. 4313/2014)», κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠΑ (Δ11), συνοδευόμενο από αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού «23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» που επιβεβαιώνει το ύψος των εσόδων εκ των τελών ΑΜΕΑ, ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης του προγράμματος παροχής συνδρομής.

5.    Στην αρχή εκάστου οικονομικού έτους, στους ΚΑΕ 2534 και ΚΑΕ 0876, που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό της παροχής συνδρομής σε ΑμεΑ, γίνεται εγγραφή ισόποσης πρόβλεψης εσόδων και εξόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό για να είναι δυνατή η άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων προς τους φορείς παροχής συνδρομής ΑμεΑ του προηγούμενου έτους. Κατά αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η διάθεση των ποσών με τα οποία πιστώθηκε ο Λογαριασμός 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» τα οποία δεν κατέστη χρονικά δυνατό να ενταλματοποιηθούν κατά τους τελευταίους κυρίως μήνες του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους.

6.    Η άντληση ποσών για τις περιπτώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου (Δ24) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και μετά από εισήγηση της ΥΠΑ.

Β. Καθιερώνουμε διαδικασία χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των Τελών ΑμεΑ ως ακολούθως:

Άρθρο 5
ΧΡΕΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑμεΑ


1.    Οι οριζόμενοι από τον Προϊστάμενο του Αερολιμένα υπάλληλοι έχουν την αρμοδιότητα συγκέντρωσης και καταχώρησης των πρωτογενών παραστατικών για την χρέωση, είσπραξη, και έλεγχο των Τελών ΑμεΑ. Ως πρωτογενή παραστατικά ορίζονται:

Α. Το Έντυπο Οικονομικών και Στατιστικών Στοιχείων Πτήσης (ΕΝΤΥΠΟ 634)

Β. Τα Έντυπα Αποδείξεων Επιτόπιας Είσπραξης

Γ. Οποιοδήποτε παραστατικό καθορισθεί μελλοντικά ως πρωτογενές.

2.    Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι χρηστών των αερολιμένων συμπληρώνουν στο Έντυπο Οικονομικών και Στατιστικών Πτήσεων (Έντυπο 634) το σύνολο των υπόχρεων σε Τέλη ΑμεΑ επιβατών.

3.    Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Αερολιμένων ελέγχουν την ορθή συμπλήρωση του Εντύπου 634, ως προς τους υπόχρεους Τελών ΑμεΑ και καταχωρούν μηχανογραφικά τα αντίστοιχα στοιχεία χρέωσης. Αερολιμένες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα μηχανογραφικής καταχώρησης των στοιχείων, αποστέλλουν τα αντίστοιχα δεδομένα, προς μηχανογραφική καταχώρηση, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης της ΥΠΑ (Δ10) την 1η ημέρα του επόμενου από τη διενέργεια των πτήσεων, μήνα.

4.    Οι Αερολιμένες, έως την 10η ημέρα του επόμενου από τη διενέργεια των πτήσεων μήνα, αποστέλλουν, σε ηλεκτρονική μορφή, τα καταχωρηθέντα δεδομένα στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης της ΥΠΑ προκειμένου να εκδοθούν καταστάσεις για την χρέωση και παρακολούθηση των Τελών ΑμεΑ.

5.    Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης (Δ10) αποστέλλει, έως την 25η ημέρα του επόμενου από τη διενέργεια των πτήσεων μήνα, οριστικοποιημένες καταστάσεις των απαιτητών Τελών ΑμεΑ, σε ξεχωριστή στήλη των καταστάσεων των Τ.Ε.Α.Α., ανά αερολιμένα και ανά εταιρεία, ως ακολούθως:
• στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο της ΥΠΑ (ΛΕΚ/Β), όσον αφορά τους χρήστες των αερολιμένων που καταβάλουν τα Τέλη ΑμεΑ μηνιαίως.
• στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Ζ), όσον αφορά τους χρήστες των αερολιμένων που καταβάλουν τα Τέλη ΑμεΑ επιτοπίως.

Οι εν λόγω καταστάσεις αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή excel) προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία του ελέγχου

Άρθρο 6
ΠΛΗΡΩΜΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ


1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑμεΑ

1.    Κάθε χρήστης του αερολιμένα, ή ο αντιπρόσωπός του, στον οποίο δίδεται έγκριση από την ΥΠΑ για την καταβολή του τέλους σε μηνιαία βάση, υποχρεούται να καταθέτει το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός εντός των πρώτων 20 ημερών του επομένου από την αναχώρηση των επιβατών μηνός, σε πίστωση του Λογαριασμού No 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» (αναγραφομένου του Ι.Β.Α.Ν - International Bank Account Number GR7901000230000000000200552 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και συνδέεται με τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2534 του Κρατικού Προϋπολογισμού «Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) (άρθρο 55, Ν. 4313/2014)». Ως ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία πίστωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στις περιπτώσεις εμβάσματος αναγράφεται και η SWIFT ADDRESS της Τράπεζας της Ελλάδος που είναι: BNGRGRAA.
Οι καταθέσεις δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Αρμόδια Δ/νση που θα προβαίνει στη χρέωση του λογαριασμού αυτού θα είναι η Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου - Τμήμα Α' Λογαριασμών Δημοσίου.

2.    Κάθε χρήστης του αερολιμένα, ή ο αντιπρόσωπός του, υποβάλλουν Δηλώσεις Κατάθεσης του Τέλους ΑμεΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην ΥΠΑ (Λογιστικό Εφοδιαστικό Κέντρο - ΛΕΚ), ανά αερολιμένα, το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου μηνός από τον μήνα αναχώρησης της πτήσης, μαζί με τα αντίγραφα των αποδείξεων κατάθεσης του τέλους. Με τις εν λόγω Δηλώσεις δίδονται λεπτομέρειες για τους επιβάτες και τις αναχωρήσεις αεροσκαφών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για το τέλος ΑμεΑ, ή την είσπραξη αυτού και δύνανται να συνυποβάλλονται ή να συμπεριλαμβάνονται σε ειδική στήλη της Δήλωσης ΤΕΑΑ.

2. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑμεΑ

1.    Για τους χρήστες των αερολιμένων οι οποίοι υποχρεούνται στην επιτόπια καταβολή των Τελών ΑμεΑ, η είσπραξη, με μετρητά ή επιταγή, γίνεται από τα τμήματα είσπραξης τελών του Αερολιμένα από τον Ειδικό Υπόλογο (Ε.Υ.) επιτόπιας είσπραξης εσόδων του Αερολιμένα, ή τον αντικαταστάτη του, πριν από την αναχώρηση των επιβατών.

2.    Στα Τμήματα για την είσπραξη των Τελών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι: α. Εκδίδουν ανά πτήση απόδειξη επιτόπιας είσπραξης Τελών Τ.Ε.Α.Α. και ΑμεΑ σε τέσσερα (4) αντίτυπα (που φέρουν αρίθμηση και θεώρηση από το ΛΕΚ/Β) αφού συμπληρώσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία αυτής. Στη συνέχεια διανέμουν τα αντίτυπα ως εξής: α.α. Το πρώτο δίδεται στον υπόχρεο με την εξόφληση, α.β. Το δεύτερο παραμένει στο τμήμα για την είσπραξη των Τελών και επισυνάπτεται στο ΕΝΤ.634 α.γ. Το τρίτο και τέταρτο δίδεται μαζί με το εισπραχθέν ποσό στον Ειδικό Υπόλογο επιτόπιας είσπραξης, προκειμένου να διαβιβάσει το ένα αντίτυπο με τα λοιπά δικαιολογητικά κατάθεσης στην Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Ζ) και προς αρχειοθέτηση του Ειδικού Υπολόγου το άλλο αντίτυπο, β. Συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία της τετραπλότυπης απόδειξης και αναγράφουν στο πεδίο «παρατηρήσεις» τον προτυπωμενο αριθμό του ΕΝΤ.634 στο οποίο αντιστοιχεί, γ. Ελέγχουν στην περίπτωση εξόφλησης με επιταγή την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της επιταγής και την ύπαρξη σφραγίδας του χρήστη του αερολιμένα με τα στοιχεία αυτού (ονομασία, διεύθυνση και Α.Φ.Μ.), δ. Αναγράφουν στην τετραπλότυπη απόδειξη επιτόπιας είσπραξης Τελών Τ.Ε.Α.Α. και ΑμεΑ την Τράπεζα έκδοσής της, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής, ε. Η επιταγή εκδίδεται «σε διαταγή της Τράπεζας Ελλάδος» και σε πίστωση του Λογαριασμού 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)».

3.    Ο εκάστοτε δημόσιος ειδικός υπόλογος του αερολιμένα καταθέτει τα ποσά τα οποία εισέπραξε, σε επιτόπια βάση, από τους χρήστες των αερολιμένων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στον Λογαριασμό 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» (αναγραφομένου του Ι.Β.Α.Ν -International Bank Account Number GR7901000230000000000200552 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και συνδέεται με τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου ΚΑΕ 2534 «Τέλος παροχής συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ) (άρθρο 55, Ν. 4313/2014)» του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αρμόδια Δ/νση που θα προβαίνει στη χρέωση του λογαριασμού αυτού θα είναι η Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου - Τμήμα Α' Λογαριασμών Δημοσίου.

4.    Οι Αερολιμένες ενημερώνουν, σε μηνιαία βάση, για τα επιτοπίως εισπραχθέντα έσοδα εκ των Τελών ΑμεΑ τη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Ζ) και αποστέλλουν σ' αυτή τα παραστατικά είσπραξης και καταθέσεων στον Λογαριασμό 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)».

Άρθρο 7
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΡΧΕΙΑ


1.    Το Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα παραστατικά κίνησης του Λογαριασμού 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» και σε μηνιαία βάση τα ηλεκτρονικά EXTRAITS τα οποία προωθεί στη συνέχεια στην Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Β).

2.    Το Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο της ΥΠΑ, προβαίνει σε έλεγχο καταβολής των Τελών ΑμεΑ σε μηνιαία βάση, ελέγχοντας τις καταστάσεις χρέωσης διασταυρωτικά με τα παραστατικά των καταθέσεων των εταιρειών που συνοδεύουν τις Δηλώσεις Κατάθεσης του Τέλους.

3.    Εφ' όσον διαπιστωθεί ότι οι υπόχρεοι απέδωσαν τα αναλογούντα Τέλη ΑμεΑ, ενημερώνει τη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Β), κάθε μήνα, για το σύνολο των μηνιαίων εσόδων εκ των Τελών ΑμεΑ.

4.    Κάθε χρήστης του αερολιμένα (ή ο αντιπρόσωπός του) για κάθε ανεπαρκή πληρωμή που διαπιστώσει (μη απόδοση εισπραχθέντων τελών, ή μη χρέωση επιβάτη) πρέπει να την αναφέρει αμέσως στην ΥΠΑ με συμπληρωματική Δήλωση Κατάθεσης του Τέλους ΑμεΑ και να καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

5.    Εφ' όσον, κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι οι υπόχρεοι δεν απέδωσαν, ή απέδωσαν ελλιπώς, το αναλογούν Τέλος ΑμεΑ, το ΛΕΚ/Β προβαίνει σε άμεση αποστολή ειδοποιητηρίου οφειλής αξιώνοντας, κατά περίπτωση, την καταβολή του τέλους ή την υποβολή συμπληρωματικής Δήλωσης και κατάθεσης του υπολειπόμενου τέλους ή και την καταβολή πρόσθετου τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.    Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί ή υποβληθεί με ανακριβή στοιχεία το ΕΝΤ.634, ως προς τον αριθμό των υπόχρεων Τελών ΑμεΑ επιβατών, καλείται ο εκπρόσωπος της εταιρείας από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΥΠΑ, για τακτοποίηση του θέματος. Στην περίπτωση πτήσεων που χρεώνονται σε μηνιαία βάση, εφόσον ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν ανταποκριθεί, ενημερώνεται σχετικά το Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο της ΥΠΑ (ΛΕΚ/Β). Σ' αυτή την περίπτωση αποστέλλονται στο ΛΕΚ τα πρωτογενή παραστατικά που στοιχειοθετούν την απαίτηση του δημοσίου και ενημερώνεται η Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού της ΥΠΑ (Δ11/Β).

7.    Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εσόδων εκ των Τελών ΑμεΑ, κάθε χρήστης του αερολιμένα, ή ο αντιπρόσωπός του, τηρούν τα κατάλληλα αρχεία επιβατών, όπως ονομαστικές καταστάσεις, ηλεκτρονικά αρχεία, αποκόμματα εισιτηρίων αναχωρούντων επιβατών, καθώς και του ποσού των τελών που καταβάλλονται σ' αυτήν. Η ΥΠΑ μπορεί κατά πάντα χρόνο να επιθεωρεί με τα αρμόδια όργανά της και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών των αρχείων.

Άρθρο 8
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ


1.    Η ΥΠΑ, επιβάλλει πρόσθετο τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης του αερολιμένα (ή ο αντιπρόσωπός του):

Α. δεν υποβάλλει, ή υποβάλλει Δήλωση Κατάθεσης του Τέλους ΑμεΑ εκπρόθεσμα ή ανακριβώς

Β. δεν καταβάλλει ή καταβάλλει το αναλογούν Τέλος ΑμεΑ ανεπαρκώς ή εκπρόθεσμα

2.    Η ΥΠΑ έχει την αρμοδιότητα, μετά από σχετική προειδοποίηση, να προβεί στην λήψη μέτρων, όπως:

Α. αλλαγή τρόπου καταβολής του Τέλους από τους χρήστες του αερολιμένα (ή τους νόμιμους εκπροσώπους του) από μηνιαία σε επιτόπια βάση για οφειλόμενα ποσά άνω των πεντακοσίων (500 €) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η είσπραξη του τέλους γίνεται από τους δημόσιους ειδικούς υπόλογους της ΥΠΑ, πριν την αναχώρηση των επιβατών.

Β. αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ χρηματικού καταλόγου ληξιπρόθεσμων οφειλών του υπόχρεου χρήστη του αερολιμένα για βεβαίωση της συνολικά προσδιοριζόμενης οφειλής, χωριστά για κάθε αερολιμένα. Σε περίπτωση, κατά την οποία εξοφλήθηκαν βεβαιωμένες οφειλές, ή διαπιστωθεί ότι δεν υφίσταται πλέον οφειλή, η ΥΠΑ (ΛΕΚ) συντάσσει κατά τα προβλεπόμενα απόφαση διαγραφής οφειλών, την οποία αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους.

Γ. επιβολή προστίμου, ως ορίζεται, λόγω παραβάσεως της υπ' αριθμόν 1 Αερολιμενικής Διάταξης καθώς και του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, όπως ισχύει.

Άρθρο 9
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (CLAIM)


Προκειμένου η ΥΠΑ να προβεί στη διερεύνηση υποβληθέντων αιτημάτων χρηστών των αερολιμένων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους σχετικά με επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ακολουθείται η παρακάτω, κατά περίπτωση, διαδικασία και απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Για τους χρήστες των αερολιμένων που καταβάλλουν Τέλη ΑμεΑ σε μηνιαία βάση:
i.    Κάθε χρήστης του αερολιμένα που αμφισβητεί το ποσό των καταβληθέντων Τελών ΑμεΑ αποστέλλει το αίτημα περί διευθέτησης διαφοράς απόδοσης ή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Αερολιμένα, μαζί με τα πρωτογενή παραστατικά (Δήλωση κατάθεσης Τελών και δικαιολογητικά καταβολής των Τελών, αντίγραφο Εντύπου 634, Δηλωτικά φόρτωσης (Load sheet) ή/και Load Departure Message) που το τεκμηριώνουν, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αμφισβητούμενης πτήσης.
ii.    To αρμόδιο όργανο του Αερολιμένα, αφού ελέγξει τα πρωτογενή παραστατικά και σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο παραστατικό έχει αναζητήσει, εισηγείται αναλόγως στο ΛΕΚ/Β, αποστέλλοντας το CLAIM και τα πλήρη πρωτογενή παραστατικά που το τεκμηριώνουν. Ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στο ΛΕΚ/Β για τη διευθέτηση της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εισόδου στο πρωτόκολλο.
iii.    To ΛΕΚ/Β αποφασίζει οριστικά επί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος του χρήστη του αερολιμένα. Σε κάθε περίπτωση αποδοχής σχετικού αιτήματος περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το ΛΕΚ αποστέλλει έγγραφο στο Γ.Λ.Κ. προκειμένου με εντολή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος - Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, να επιστραφεί το ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν με χρέωση του Λογαριασμού No 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» (αναγραφομένου του Ι.Β.Α.Ν - International Bank Account Number GR7901000230000000000200552 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος) και πίστωση του τηρούμενου σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή'Ενωση Τράπεζα λογαριασμού του χρήστη του αερολιμένα αφαιρουμένων των τυχόν τραπεζικών εξόδων. Το έγγραφο κοινοποιείται στον δικαιούχο, στην Τράπεζα της Ελλάδος kai στην Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Β). Αρμόδια Διεύθυνση που θα προβαίνει στη χρέωση του ανωτέρω λογαριασμού θα είναι η Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου - Τμήμα Α' Λογαριασμών Δημοσίου.

Β. Για χρήστες των αερολιμένων που καταβάλλουν Τέλη ΑμεΑ σε επιτόπια βάση:
i. Κάθε χρήστης του αερολιμένα που αμφισβητεί το ποσό των καταβληθέντων Τελών ΑμεΑ αποστέλλει το αίτημα περί διευθέτησης διαφοράς χρέωσης ή επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον Αερολιμένα, μαζί με τα πρωτογενή παραστατικά (πρωτότυπη απόδειξη επιτόπιας είσπραξης, αντίγραφο Εντύπου 634, Δηλωτικά φόρτωσης (Load sheet) ή/και Load Departure Message) που το τεκμηριώνουν, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης της αμφισβητούμενης πτήσης.
ii.    Ο Αερολιμένας αφού ελέγξει τα πρωτογενή παραστατικά και σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο παραστατικό έχει αναζητήσει, εισηγείται στη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11/Ζ) αναλόγως, αποστέλλοντας το CLAIM και τα πλήρη πρωτογενή παραστατικά που το τεκμηριώνουν.
Ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στη Δ11/Ζ για τη διευθέτηση της διαφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εισόδου στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.
iii.    Η Δ11/Ζ αποφασίζει οριστικά επί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος του χρήστη του αερολιμένα. Σε κάθε περίπτωση αποδοχής σχετικού αιτήματος περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος μερικού ή ολικού ποσού, η Δ11/Ζ επιστρέφει στο δικαιούχο διορθωμένη και θεωρημένη την πρωτότυπη απόδειξη επιτόπιας είσπραξης ή την αρχειοθετεί και παράλληλα ενημερώνει το ΛΕΚ/Β για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.
iv.    To ΛΕΚ αποστέλλει έγγραφο στο Γ.Λ.Κ. προκειμένου με εντολή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος - Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο, να επιστραφεί το ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν με χρέωση του Λογαριασμού No 23/200552 με τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (ΥΠΑ)» (αναγραφομένου του Ι.Β.Α.Ν - International Bank Account Number GR7901000230000000000200552 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και πίστωση του τηρούμενου σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ενωση τράπεζα λογαριασμού του χρήστη του αερολιμένα, αφαιρουμένων των τυχόν τραπεζικών εξόδων. Το έγγραφο κοινοποιείται στον δικαιούχο, στην Τράπεζα της Ελλάδος και Δ11/Β και Δ11/Ζ. Αρμόδια Διεύθυνση που θα προβαίνει στη χρέωση του ανωτέρω λογαριασμού θα είναι η Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου - Τμήμα Α' Λογαριασμών Δημοσίου.

Άρθρο 10
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
   

1. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης (Δ10) της ΥΠΑ είναι υπεύθυνη για τη μηχανογραφική υποστήριξη της όλης διαδικασίας (καταχώρηση πρωτογενών στοιχείων, στοιχείων διασταυρωτικού ελέγχου κ.α.).
   
2. Το Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο της Υπηρεσίας (ΛΕΚ) είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καταβολής των Τελών ΑμεΑ των εταιρειών που καταβάλλουν Τέλη ΑμεΑ σε μηνιαία βάση και την αναζήτηση διαφυγόντων ποσών.
   
3. Η Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού (Δ11):
•    είναι υπεύθυνη για την εξέταση των αιτημάτων περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων, για τις επιτόπιες καταβολές, βάσει παραστατικών στοιχείων που- αποστέλλονται από τους Αερολιμένες (Δ11/Ζ)
•    μεριμνά για την παρακολούθηση των εσόδων εκ των Τελών ΑμεΑ, την κατάρτιση πινάκων εσόδων Τελών ΑμεΑ, ανά αερολιμένα ή/και συνολικά καθώς και τη λήψη μέτρων εφόσον χρειαστεί (Δ11/Β)
•    είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση και έγκαιρη διαβίβαση τιμολογίων - παραστατικών φορέων παροχής συνδρομής ΑμεΑ στην ΥΔΕ για τις πληρωμές τους έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών (Δ11/Α)

Γ. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την πρώτη ημέρα του μήνα κατόπιν της παρέλευσης διμήνου από τη δημοσίευσή της.

Δ. Από δημοσιεύσεως της παρούσης παύει η ισχύς της υπ' αριθμ. Δ11/Γ/1330/985/19-1-2015 (ΦΕΚ/Β/117/21-1-2015)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ελληνικό, 2 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Πηγή: Taxheaven