Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037427 ΕΞ 2016/718/4.3.2016 Σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής - Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037427 ΕΞ 2016/718/4.3.2016 Σχετικά με την δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής - Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση

Αθήνα, 4-3-16
Αριθ. Πρωτ.ΑΤΚΕ 1037427 ΕΞ 2016/718

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX : 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2168/31-12-2015 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2168/31-12-2015 ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραμπατζή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1066/2.4.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1089/20.4.2015 και ΠΟΛ.1127/3.6.2015 τα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ενώ μη υποβολή δικαιολογητικών στην προθεσμία αυτή συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος επιστροφής.

2. Λαμβανομένου υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα, δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή συμπληρωματικών αιτήσεων για επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος μετά την πάροδο αυτής.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven