Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036120 ΕΞ 2016 965/3.3.2016 Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036120 ΕΞ 2016 965/3.3.2016 Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση

Αθήνα,03/03/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1036120 ΕΞ 2016 965

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ:  Σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στη διαδικασία αγοραπωλησίας των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3018/9.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α) του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, πέραν των άλλων, στην εμπορική ναυσιπλοΐα ή για άλλη εκμετάλλευση, καθώς και αντικειμένων και υλικών εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε αυτά με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1γ' του ίδιου άρθρου, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α η παράδοση και εισαγωγή καυσίμων και λιπαντικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ως άνω δικαιούχων απαλλαγής πλοίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής είναι η δραστηριοποίηση των σκαφών αυτών στην ανοιχτή θάλασσα (άρθρο 148 Οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ , ΠΟΛ.1156/9.5.1997 ΔΥΟ, ΠΟΛ.1155/26.7.1999 ΔΥΟ, ΠΟΛ.1087/23.5.2008 κα).

Ειδικότερα για τα ημερόπλοια με την ΠΟΛ.1087/23.5.2008, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 περί ειδικών απαλλαγών, του ν. 2859/2000 του ΦΠΑ, δεν ισχύουν για τα θαλάσσια μέσα πχ πλοιάριο, ταχύπλοα, λέμβους ή καΐκια κλπ τα οποία πραγματοποιούν πράξεις για σκοπούς αναψυχής ή αθλητισμού (π.χ θαλάσσια μπάνια θαλάσσιες εκδρομές ή περιήγησης περιορισμένης ναυσιπλοΐας, όπως ο γύρος του νησιού ή θαλάσσιες εκδρομές κοντινών αποστάσεων μεταξύ των νησιών, καταδύσεις, σκι κλπ.) 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1.ζ και 12 του ν. 4256/2014 επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατικό τουριστικό πλοίο που εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι.

Σκοπός του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού είναι η αναψυχή των επιβατών με την διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή θαλάσσιου λουτρού ή την περιήγηση μέσω προγράμματος που περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες σε διάφορους λιμένες ή όρμους ή ακτές.

Δηλαδή η δραστηριοποίηση των πλοίων αυτών αφορά την εκτέλεση κατά μείζονα λόγο τοπικών πλόων περιορισμένης έκτασης μη απομακρυσμένων από τις ακτές πέραν κάποιων ναυτικών μιλιών και δεν είναι εφικτό να χαρακτηριστούν ως πλοία που χρησιμοποιούνται στην ναυσιπλοΐα της ανοικτής θάλασσας.

Επιπλέον για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 «Κώδικα ΦΠΑ» αναφορικά με τις απαλλαγές από ΦΠΑ των δικαιούχων πλοίων η υπηρεσία μας κατά την κοινοποίηση των διατάξεων του ν 4256/2014 με την αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1141/30.6.2015 διευκρίνισε ότι τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να τους παρέχεται απαλλαγή από ΦΠΑ.

Τέλος επισημαίνουμε ότι οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ προβλέπονται από την Κοινοτική Οδηγία 2006/112/ΕΚ, η οποία υποχρεωτικά εφαρμόζεται από τα Κ-Μ της Ε.Ε. και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε παράβαση του ενωσιακού δικαίου δια της αιτίας αυτής δυσμενείς συνέπειες για την χώρα μας.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven