Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036104 ΕΞ 2016 961/3.3.2016 Σχετικά με την επιστροφή φόρων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3009/9.2.2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036104 ΕΞ 2016 961/3.3.2016 Σχετικά με την επιστροφή φόρων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3009/9.2.2016 ερώτηση

Αθήνα, 03.03.2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1036104 ΕΞ 2016 961

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.3009/9.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.3009/9.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Η διαδικασία επιστροφής φόρων σε δικαιούχους πραγματοποιείται μετά από έλεγχο, ο οποίος γίνεται αρχικά στις Δ.Ο.Υ. ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχείρηση δικαιούχο επιστροφής, ελέγχονται τα δικαιολογητικά, η νομιμότητα της επιστροφής, ενώ διενεργείται και προσωρινός ή τακτικός έλεγχος όπου αυτός απαιτείται από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3220/2004 και της ΠΟΛ.1058/19.3.2013 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4174/2013, η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ. Για ποσά έως των 300.000,00€ αρμόδιος για την έγκριση των επιστροφών αυτών είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ενώ για μεγαλύτερα ποσά η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Εισπράξεων για έλεγχο της πληρότητας των ενεργειών και προώθηση προς έγκριση, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με την κατά μήνα εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης διευκρινίζεται, ότι διενεργείται έλεγχος για την ενημερότητα των δικαιούχων και για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο, ώστε αυτές να αποσβεστούν με τη διαδικασία του συμψηφισμού. 

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άρθρο 440 επόμενα, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1022/24.1.2012.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό, δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο. Οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες στο στενό Δημόσιο και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο και όχι από τρίτα πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) και τέλος απαιτείται να έχει εκδοθεί, κατά τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις, χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή άλλος τίτλος πληρωμής.

Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, είτε μετά από δήλωση του οφειλέτη, ώστε να εξεταστεί από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α' 85) ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρων προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά και με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2582/16.10.2014 (ΦΕΚ Β' 2795).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α' 31.10.14) καθώς και με τα οριζόμενα στην κατ' εξουσιοδότηση Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1236/7.11.2014 (ΦΕΚ 3033 Β') όπως ισχύουν (τροποποίηση με την ΠΟΛ.1245/20.11.2014) και εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναπομενουσών δόσεων.

Β. Αναφορικά με τις επιστροφές που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με στοιχεία 31/12/2015 :

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΝ 31/12/2015

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ σε Ευρώ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ Α.Φ.Ε.Κ.

756.861.777,39

ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ Α.Φ.ΕΚ.

554.259.914,70

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ Α.Φ.ΕΚ.

2.509.743.524,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.820.865.216,67


Το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών δεν είναι προς συμψηφισμό διότι υπάρχουν φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής αλλά δεν έχουν φορολογικές οφειλές.

Ως προς το ερώτημα 5 το σύνολο των φόρων που οφείλονται στο δημόσιο (οφειλές εντός προϋπολογισμού ληξιπρόθεσμες και μη, ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες) στις 18/2/2016 ανέρχεται στο ποσό των 87.003.283.337,33 Ευρώ το οποίο αναλύεται σε κατηγορίες φόρων ως εξής:

ΚΩΔ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ

1

Άμεσοι Φόροι

350.504.555,55

2

Έμμεσοι Φόροι

46.136.016,35

3

Μη φορολογικά έσοδα

471.763,76

11

Εισόδημα

15.921.908.330,36

12

Ειδικές Κατηγ. Εισοδ

1.864.981.673,83

13

Φόροι στην Περιουσία

2.809.974.755,17

15

Πρόστιμα Άμεσοι

96.337.148,75

16

Έκτακτοι Άμεσοι

338.104.000,05

17

Λοιποί έμμεσοι φόροι

40.705.535,92

19

Λοιποί Άμεσοι Φόροι

47.674.627,14

21

Φ.Π.Α.

17.286.162.035,95

22

Μεταβ.κ' Συγκ.Κεφαλ.

85.749.685,52

23

Τέλη και Χαρτόσημα

226.532.982,19

24

Φόροι Κατανάλωσης

214.952.995,28

25

Λοιπές Εισφορές

43.588.285,19

26

Ειδικοί Φόροι Καταν.

2.511.455,82

27

Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων

56.601.169,36

28

Τέλη Κυκλοφορίας

252.826.757,82

29

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

3.677.644.699,27

31

Μισθώματα

114.867.002,08

32

Υπηρεσίες

23.002.149,52

33

Δικαστικά έξοδα

1.294.983.279,97

34

Αχρεωστήτως Καταβληθέντα

113.831.363,56

35

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

30.794.296.467,84

36

Δάνεια

8.799.909.136,50

37

Υπέρ Διαφόρων Τρίτων

55.996.571,19

38

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

804.334.721,19

39

Παράβολα

221.233,52

41

Καταλογισμοί

603.571.736,53

42

Δασμοί

1.966.443,62

43

Τέλη κ' Πρόστιμα Τελών

360.140.037,28

44

Ακάλυπτες Επιταγές

4.539.293,29

49

Λοιπά μη-φορολογικά

660.320.027,68

50

Διάφοροι φόροι

7.935.400,28

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

87.003.283.337,33Τα παραπάνω στοιχεία έχουν εξαχθεί από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven