Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036165 ΕΞ 2016 920/4.3.2016 Σχετικά με την παράταση ή την επέκταση του χρονικού περιθωρίου υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2891/3.2.2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1036165 ΕΞ 2016 920/4.3.2016 Σχετικά με την παράταση ή την επέκταση του χρονικού περιθωρίου υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2891/3.2.2016 ερώτηση

Αθήνα,04/03/2016
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 1036165 ΕΞ 2016 920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@l988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ:Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2891/3.2.2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.2891/3.2.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α.Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα ορίζεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 σύμφωνα με τις οποίες η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα ίδια φορολογικά έτη ορίζεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου σύμφωνα με τις οποίες η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Το ζήτημα της παράτασης ή της επέκτασης του χρονικού περιθωρίου υποβολής φορολογικών δηλώσεων εξετάζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με τους λόγους που υπαγορεύουν τη χορήγηση της παράτασης καθώς και με την υποβαλλόμενη ροή των φορολογικών δηλώσεων.

Β. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες τεχνικά και επιχειρησιακά, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος κατά την υποβολή των δηλώσεων εντός της προθεσμίας που ισχύει και με την προϋπόθεση ότι η κατανομή της υποβολής είναι κανονική και δεν παρουσιάζει ακραίες συμπεριφορές. 

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, η οποία παρότι ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου, μέχρι το τέλος Απριλίου είχε παραληφθεί μόλις το 3,7 % των δηλώσεων, μέχρι τέλος Μαΐου το 22,3%, μέχρι τέλος Ιουνίου (καταληκτική) το 71,3%, ενώ το υπόλοιπο 28,7 % παραλήφθηκε το α' 15νθήμερο του Ιουλίου (παράταση εμπρόθεσμης υποβολής). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρελήφθησαν σε μια μόνο ημέρα (14.07.2014 τελευταία) 276.326 (ποσοστό 4,7%) οριστικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, πέραν των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία μεριμνά για την ομαλή παραλαβή των δηλώσεων και την άμεση αποκατάσταση οποιοσδήποτε προβλήματος τυχόν προκύψει.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


---------------


Η ερώτηση του Βουλευτή

-    Είναι έτοιμο το ηλεκτρονικό σύστημα taxis να ανταπεξέλθει, χωρίς να καταρρεύσει, έτσι ώστε να γίνει η υποβολή των δηλώσεων μέσα στις συγκεκριμένες ημερομηνίες;
-    Είναι αρκετός αυτός ο χρόνος έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι φορολογούμενοι συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων να υποβάλλουν φορολογική δήλωση;
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση των προηγούμενων ετών, με κατάρρευση του συστήματος και με συνεχόμενες παρατάσεις, διότι οι φορολογούμενοι ταλαιπωρούνται. Επίσης θα ήταν καλό να αυξηθεί το χρονικό περιθώριο υποβολής φορολογικών δηλώσεων έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα, να μη δημιουργούνται εμπόδια για τους πολίτες αλλά και στην εργασία των λογιστών. Επίσης να συνεκτιμηθεί ότι δεν πρέπει να δίνονται συνεχώς παρατάσεις αλλά δέον να υπάρχει εξαρχής εύλογη προθεσμία ώστε όλοι οι 
φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια τον προγραμματισμό τους.

Ο ερωτών Βουλευτής Αναστάσιος Μεγαλομύστακας
Πηγή: Taxheaven