Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037041 ΕΞ 2016 794/4.3.2016 Αναφορικά με την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της φορολογίας και τη βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2422/18.1.2016 Ερώ

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037041 ΕΞ 2016 794/4.3.2016 Αναφορικά με την δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της φορολογίας και τη βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας - Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2422/18.1.2016 Ερώ

Αθήνα,04/03/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1037041 ΕΞ 2016 794

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ.2422/18.1.2016 Ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2422/18.1.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουάριου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 70 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες (παρ. 7 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013).

Επίσης, με την παρ.3 του άρθρου 71 του νόμου αυτού ορίζεται, ότι τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου. 

Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ.1 έως 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη ψήφιση του ν.4172/2013 (νέου Κ.Φ.Ε.), δόθηκαν κίνητρα για την διατήρηση θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 και της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα οποία πλέον ορίζονται στο άρθρο 45 του ν.4172/2013, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών τους, μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζόμενων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να είναι σε ισχύ διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν. 3908/2011) με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, τα οποία σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αποτελούν ένα ακόμη μέτρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων γενικά των επιχειρήσεων.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις είναι συνάρτηση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της φορολογίας και βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας, θα εξεταστούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven