Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037864 ΕΞ 2016 /834/4.3.2016 Αποτελέσματα ελέγχων Σ.Δ.Ο.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ - Σχετικά με την αριθ.2578/22-1-2016 ερώτηση

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037864 ΕΞ 2016 /834/4.3.2016 Αποτελέσματα ελέγχων Σ.Δ.Ο.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ - Σχετικά με την αριθ.2578/22-1-2016 ερώτηση

Αθήνα 04/03/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1037864 ΕΞ 2016 /834

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων
Βουλευτή κ. X. Μπουκώρο ΚΟΙΝ: Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.2578/22-1-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2578/22-1-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. X. Μπουκώρος, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτουν οποιεσδήποτε παραβάσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ερώτημα 1, σχετικά με το πλήθος των φορολογικών ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, σας γνωρίζουμε ότι όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Δνσης Φορολογικής Διοίκησης /Δνση Ελέγχων για το έτος 2015 ολοκληρώθηκαν συνολικά 25.171 πλήρεις και μερικοί έλεγχοι από τις Δ.Ο.Υ και τα ελεγκτικά κέντρα ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ και ΚΕ.ΦΟ.ΜΕΠ.

Β. Η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) το έτος 2015 διενήργησε 11.359 προληπτικούς ελέγχους. Σε 3.159 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις με διαφορές προς καταλογισμό 5.738.764,06 ευρώ. Επιπλέον, διενεργήθηκαν 149 έρευνες, κυρίως φοροδιαφυγής, με συνολικά
διαφυγόντα έσοδα 76.600.689,36 ευρώ. Από το σύνολο των ερευνών 77 αφορούν σε υποθέσεις απάτης στο Φ,Π.Α. με συνολικά διαφυγόντα έσοδα 71.714.390,85 ευρώ.

Γ. Κατά το έτος 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε., στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, διενήργησε συνολικά 24.273 ελέγχους. Από τους ελέγχους αυτούς βρέθηκαν συνολικά 10.496 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 421.029 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 43,24 %.

Στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνονται και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του θέρους 2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 27.07.2015 έως 20.09.2015, κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρ. Αλεξιάδη .

Δ. α. το χρηματικό ποσό στο οποίο ανέρχονται συνολικά οι συναλλαγές που έγιναν με πλαστά και εικονικά στοιχεία για τις οποίες εκδόθηκαν Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (ΑΕΠ) κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2015 - 31/12/2015 και αφορούσαν στη χρήση 2015 αλλά και σε παλαιότερες χρήσεις είναι 1.183.803.578,96 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό αφορά σε άθροισμα αξίας συναλλαγών και ότι για διάπραξη παράβασης από 17/10/2015 (Ν. 4337/2015) δεν καταλογίζονται πρόστιμα για τις συγκεκριμένες συναλλαγές.
β. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ELENXIS, το πλήθος των καταλογιστικών πράξεων που εκδόθηκαν το 2015 ανήλθαν σε 32.693 με ποσό βεβαίωσης 3.964.676.296,51 ευρώ. Οι αντίστοιχες εισπράξεις για το 2015 ανήλθαν σε 15.727 με ποσό είσπραξης 386.701.407,82 ευρώ.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven