Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1029034 ΕΞ 2016 588/25.2.2016 Κατάσχεση Αγροτικών Επιδοτήσεων από Τραπεζικούς Λογαριασμούς Αγροτών

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1029034 ΕΞ 2016 588/25.2.2016 Κατάσχεση Αγροτικών Επιδοτήσεων από Τραπεζικούς Λογαριασμούς Αγροτών

Αθήνα, 25/02/2016 - 08:56
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1029034 Ε- 2016 588

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735
FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.1912/14-12-2015 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.1912/14-12-2015 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών.

Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης. 

Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στα χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/25.7.2014).

Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ. 86Α/11-04-2012), η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 3 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ. 267Α/3-12-2007), ρητά ορίζεται ότι δεν κατάσχονται οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντίθετα, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται.

Επίσης, με την αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών.

Σε κάθε περίπτωση, όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ2, της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (Α 85) και την αρ. Β/7/11711/884/10.4.2014 (Β 906) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήθηκε η υποχρέωση συμψηφισμού των εκκαθαρισμένων επιστροφών Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ με οφειλές των δικαιούχων αυτών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίστηκε η σχετική διαδικασία.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της επιστροφής δεν έχει οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, η επιστροφή διενεργείται και τα ποσά επιστρέφονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, που αφορά στο σύνολο των φορολογουμένων, ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα -άρθρο 440 επόμενα (και στις οποίες παραπέμπει και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α' 170-ΚΦΔ). Επισημαίνεται ότι με τον συμψηφισμό επέρχεται αμοιβαία απόσβεση των ανταπαιτήσεων κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτονται και μάλιστα από τον χρόνο που αυτές συνυπήρξαν.

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τις διατάξεις του άρθρου 451 του Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης εκτός εάν προβλέπεται με ρητή διάταξη νόμου.


Επίσης και στις διατάξεις περί χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (Β' 3398) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1065/26.2.2014 (Β' 642), προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τους δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση, η οποία οφείλει να κρίνει κατά περίπτωση βάσει των γενικών και τυχόν ειδικών διατάξεων.

Β. Επίσης σας επισυνάπτουμε τα υπ'αριθμ.1120/21-12-2015 και 1949/21-12- 2015 έγγραφα της Τράπεζας Πειραιώς και Αγροτικής Τράπεζας του Ειδικού Εκκαθαριστή αντίστοιχα, στα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω ερώτηση.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΑθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 1120

Θέμα: «Ερώτηση 1912/14-12-2015»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ: ΧΠ. 3233/17-12-2015 εγγράφου σας, στο πλαίσιο της με αριθμό 1912/14.12,2015 ερώτησης Βουλευτών προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Κατασχέσεις Αγροτικών Επιδοτήσεων από Τραπεζικούς Λογαριασμούς Αγροτών» σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Οι γεωργικές επιδοτήσεις εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ως τρίτου, και συνακόλουθα από την δυνατότητα συμψηφισμού ή εκχώρησης τους, μέχρι την κατάθεση τους σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων τους αγροτών ή την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 982 παρ. 2 Κ.Πολ,Δικ. Η παραπάνω διάταξη είναι σύμφωνη και με την Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμός 1306/2013 με τον οποίο καταργήθηκαν οι κανονισμοί 1290/2005 και 485/2008 του Συμβουλίου), η οποία προβλέπει την καταβολή των επιδοτήσεων στο ακέραιο στους δικαιούχους, από τον Οργανισμό Πληρωμών τους (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Σημειώνεται ότι οι κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις πιστώνονται μέχρι σήμερα στο ακέραιο και χωρίς καμία παρακράτηση στους καταθετικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι τους. Τυχόν χρέωση των παραπάνω λογαριασμών από την Τράπεζα Πειραιώς, γίνεται μετά την στο ακέραιο πίστωση των επιδοτήσεων και μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμη αιτία.

Η κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας από τρίτους (Ελληνικό Δημόσιο, ΟΤΑ, ιδιώτες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα), χρηματικών καταθέσεων που τηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους πιστώνονται μεταξύ άλλων και ποσά προερχόμενα από γεωργικές ενισχύσεις, δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Ομοίως δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ο συμψηφισμός ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της Τράπεζας έναντι δικαιούχων των παραπάνω λογαριασμών.


Νόμιμη είναι επίσης η συμφωνία των δικαιούχων αγροτών με την Τράπεζα που τους χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις, για την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, με χρέωση των προαναφερόμενων καταθετικών τους λογαριασμών.

Επομένως, η οποιαδήποτε κατάσχεση, συμψηφισμός ή χρέωση λογαριασμών στους οποίους πιστώνονται μεταξύ άλλων ποσά επιδοτήσεων, προς εξόφληση οφειλών, γίνεται υπό την αυστηρή προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής των σχετικών ποσών στους δικαιούχους και πάντα σε άσκηση νομίμων δικαιωμάτων που απορρέουν από συμβατικά έγγραφα ή εκτελεστές αποφάσεις.


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α'

Σε απάντηση του ΧΠ-3233/17-12-2015 εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την 1912/14-12-2015 ερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τις απόψεις μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την 46/27-07-2012 απόφαση της επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β', 2208/27-07-2012), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και αυτή τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3601/2007.

Ακολούθως, με την 4/27-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' 2208/27-7-2012), δόθηκε η εντολή προς τον ειδικό εκκαθαριστή της ΑΤΕ να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της ΑΤΕ, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτημα της ως άνω απόφασης, στην Τράπεζα Πειραιώς.

Σκοπός της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος είναι η εντός της προβλεπόμενης στο κανονιστικό πλαίσιο διαδικασίας ρευστοποίησης της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος προς ικανοποίηση των πιστωτών αυτού.

Κατ’ ακολουθία, η υπό ειδική εκκαθάριση ATE Α.Ε., δεν προέβη ούτε μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαστική κατάσχεση ή συμψηφισμό καταθετικών λογαριασμών ούτε σε καμία παρακράτηση οφειλών γεωργών. Στο πλαίσιο βέβαια της επιβαλλόμενης από το νόμο και τον κανονισμό εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, είσπραξης και ρευστοποίησης των κάθε φύσεως ληξιπροθέσμων απαιτήσεων της και με βάση τις υφιστάμενες πάγιες εντολές και εκχωρήσεις και γενικά τις συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των οφειλετών, όπου υπάρχουν, η υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ εισπράττει τα δικαιούμενα ποσά, μετά την κατάθεσή τους στους καταθετικούς λογαριασμούς, ασκώντας καθόλα και επιτρεπτά το νόμιμο δικαίωμά της.

Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία είσπραξης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εκούσιας εκ μέρους των οφειλετών εξουσιοδότησης - εντολής τους , προς την υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ, χωρίς κανένα αναγκαστικό χαρακτήρα.Πηγή: Taxheaven