ΟΔΗΓΊΑ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΊΑ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως τη Μαγιότ

ΟΔΗΓΊΑ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΊΑ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως τη Μαγιότ

ΟΔΗΓΊΑ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές, και ιδίως τη Μαγιότ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την απόφαση 2012/419/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (3), αποφάσισε ότι η Μαγιότ θα αποκτήσει, από την 1η Ιανουαρίου 2014, το καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής, κατά την έννοια του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ) αντί εκείνου της υπερπόντιας χώρας ή εδάφους (ΥΧΕ), κατά την έννοια του άρθρου 355 παράγραφος 2 της ΣλΕΕ. Κατόπιν της τροποποίησης του καθεστώτος, θα ισχύουν στη Μαγιότ οι φορολογικές διατάξεις της Ένωσης.

(2)

Όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, η Μαγιότ ευρίσκεται σε ανάλογη θέση με εκείνη των λοιπών γαλλικών εξόχως απόκεντρων περιοχών (Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν και Άγιο Μαρτίνο), οι οποίες δεν εμπίπτουν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (4) και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (5), και θα πρέπει, συνεπώς, να εξαιρεθεί από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών από την ημερομηνία τροποποίησης του καθεστώτος δυνάμει της ΣλΕΕ.Οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ θα πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοσθούν και, παράλληλα, να διασαφηνισθεί η εφαρμογή τους στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη.

(3)

Προκειμένου να διευκρινισθεί ότι η Μαγιότ και οι λοιπές γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαιρούνται από τα πεδία εφαρμογής των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγών στο καθεστώς τους βάσει του γαλλικού δικαίου, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις εν λόγω οδηγίες, στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της ΣλΕΕ, για όλες αυτές τις περιοχές.

(4)

Συνεπώς, οι οδηγίες 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».

Άρθρο 2

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

τα γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,».

2)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Γαλλία μπορεί, με δήλωσή της, να γνωστοποιήσει ότι η παρούσα οδηγία και οι οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 εφαρμόζονται στα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), με την επιφύλαξη της λήψης μέτρων προσαρμογής λόγω της εξόχως απόκεντρης θέσης τους, για όλα ή ορισμένα από τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1, από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της κατάθεσης της δήλωσης αυτής.».

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία από 1ης Ιανουαρίου 2014. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. LINKEVIČIUS

Πηγή: Taxheaven