Αριθ. πρωτ.: οικ. 8402/16.3.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α'21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Αριθ. πρωτ.: οικ. 8402/16.3.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α'21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.

Αθήνα , 16 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 8402
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κώδικας: 10183 Αθήνα
FAX: 213-136-4383

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πληροφορίες : Ι. Τζήμα: 2131364399 (Άρθρο 22)
Α. Πατσιαβούρα: 2131364380 (Άρθρο 9)
Χ. Αναστασιάδης : 213 1364330 (Άρθρo 7)

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Πληροφορίες : Θ. Παπασημακοπούλου: 2131364377 (Άρθρο 8)

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : 9

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α'21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγικά    
Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ (Άρθρο 7)   
Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α' βαθμού (Άρθρο 8 παρ.1)   
Μετάταξη - Προσωπικό Παραμεθόριων ΟΤΑ (Άρθρο 9)   
Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Άρθρο 22)   

Εισαγωγικά

Στις διατάξεις του ν. 4368/2016 (Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά και με το προσωπικό των ΟΤΑ που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Ειδικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο περιέχονται ρυθμίσεις - μεταξύ άλλων - για το προσωπικό των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων των φορέων για τη συγκρότηση ισχυρών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, με απώτερο σκοπό την κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή του θεσμού.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι ρυθμίσεις που αφορούν σε θέματα προσωπικού ΟΤΑ.

Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ (Άρθρο 7)

Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ' υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 έχει επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους OTA έως 31.12.2016.

Εξαιτίας αυτού, έχουν εμφανιστεί πολλές ελλείψεις προσωπικού και σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο.

Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, ΔΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης - Άρδευσης, Αποχέτευσης και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ.τ.λ.

Το τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ που θα καλύπτει κενές θέσεις ειδικά των ανωτέρω Υπηρεσιών προσλαμβάνεται χωρίς πλέον να απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, εάν εκκρεμούν διορισμοί επιτυχόντων κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ παλαιότερων προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προς κάλυψη κενών θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσίες των φορέων, οι φορείς πρέπει άμεσα να ολοκληρώσουν τους διορισμούς αυτούς, ακολουθώντας τη διαδικασία των άρθρων 23-26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 όπως ισχύει).

Αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας από τα άτομα αυτά, ο φορέας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία μας. Ο τρόπος ενημέρωσης θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιό μας.

Εξυπακούεται ότι ο διορισμός προσωπικού ΥΕ και ΔΕ στις εν λόγω υπηρεσίες ολοκληρώνεται χωρίς την έκδοση απόφασης κατανομής, εφόσον πρόκειται για διορισμό σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή κατόπιν αντικατάστασης- αναπλήρωσης διοριστέου, που δεν αποδέχθηκε το διορισμό ή έχει κώλυμα διορισμού. Στην τελευταία δε περίπτωση, πρέπει το αρμόδιο προς διορισμό όργανο να βεβαιώνει εγγράφως το ΑΣΕΠ, ότι ο διορισμός αφορά σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου ένατου, παρ. 21 του ν.4057/2012 εξακολουθούν να ισχύουν.

Συνεπώς για την κίνηση διαδικασιών νέων προσλήψεων και του εν λόγω προσωπικού θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία της Έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α' βαθμού (Άρθρο 8 παρ.1)


Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ΟΤΑ αλλά και πολλών δημοτικών υπαλλήλων, καθώς παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ α' βαθμού (όπου στην έννοια των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ υπάγονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, οι δήμοι, οι Σύνδεσμοι, τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα δημοτικά ιδρύματα) μερικής απασχόλησης, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.

Για τη μετατροπή του ωραρίου απαιτείται καταρχήν αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου προς τη διοίκηση του ΟΤΑ, στην οποία θα αναφέρεται ο συνολικός αριθμός εβδομαδιαίων ωρών τις οποίες επιθυμεί να απασχολείται. Εν συνεχεία, το οικείο δημοτικό/διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μετατροπής του ωραρίου του εργαζομένου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες του ΟΤΑ. Η έγκριση μπορεί να είναι ολική ή μερική, π.χ. εργαζόμενος με τρέχον ωράριο είκοσι ωρών εβδομαδιαίως να αιτηθεί τη μετατροπή του ωραρίου του σε πλήρες (σαράντα ώρες), αλλά το συμβούλιο να καθορίσει ωράριο τριάντα ωρών εβδομαδιαίως.

Η απόφαση του συμβουλίου θα πρέπει υποχρεωτικά να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Επίσης, υπόκειται στον έλεγχο κατ' άρθρο 225 του ν.3852/2010 όπως ισχύει - «Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σε περίπτωση που στον οικείο ΟΤΑ απασχολείται προσωπικό ορισμένου χρόνου των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας. Επιπλέον, η αύξηση των ωρών εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ θα λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση έγκρισης πρόσληψης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά το επόμενο έτος από τα αρμόδια όργανα (Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει ή Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα ή επί αντιτίμω). Για το σκοπό αυτό, οι φορείς θα πρέπει να ενημερώνουν το την υπηρεσία μας για τις μεταβολές του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ που πραγματοποιούν. Με νεότερη εγκύκλιό μας θα σας ενημερώσουμε ως προς τον τρόπο γνωστοποίησης των εν λόγω στοιχείων στην υπηρεσία μας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η μετατροπή του ωραρίου απασχόλησης του εργαζομένου μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης πραγματοποιείται αυτοτελώς διά της περιγραφείσας διαδικασίας, χωρίς να συνδέεται με τη σύσταση αντίστοιχων οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων. Σκόπιμο είναι ωστόσο, κατά την πρώτη τροποποίηση των ΟΕΥ των ΟΤΑ, να συσταθούν θέσεις αντίστοιχες με τις μεταβολές που θα έχουν πραγματοποιηθεί, στις οποίες θα καταταγεί το προσωπικό, ιδίως αν απασχολείται πλέον με πλήρες ωράριο εργασίας.

Μετάταξη - Προσωπικό Παραμεθόριων ΟΤΑ (Άρθρο 9)

Με τη ρύθμιση του άρθρου 9, πλέον, για τις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλου ΟΤΑ α' βαθμού, που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή προς άλλη υπηρεσία παραμεθόριας περιοχής απαιτείται - επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 78 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Άρθρο 22)

Με το άρθρο 22 προβλέπεται ότι στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει το προσωπικό που εργάζεται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, σε περίπτωση δε απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη) διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του επιδόματος με ευθύνη του οικείου προϊστάμενου. Επιπλέον, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια καθώς και σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος.

Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως. Επισημαίνεται ωστόσο η ρητή δέσμευση περί της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος χορήγησής του με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31-12-2017.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που έχουν γίνει στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4368/2016, θεωρούνται νόμιμες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, στο πλαίσιο των προαναφερομένων.

Επίσης, να κοινοποιήσετε, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας (και στα νπδδ που εποπτεύουν), για την πιστή εφαρμογή των οριζομένων σε αυτή.

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση/ Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Α' Βαθμού και Εγκύκλιοι-Αποφάσεις- Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β' Βαθμού, καθώς και στο «Διαύγεια».Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣΠηγή: Taxheaven