Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την μετατροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήρ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την μετατροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήρ

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 707/16-03-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ' της {start}παρ. 5 του άρθρου 55{end} του Ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την {start}παρ. 9 του άρθρου 4{end} του Ν.4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την {start}παρ. 2 του άρθρου 35{end} του Ν.4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της {start}υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου{end} του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της {start}παρ. 5 του άρθρου 178{end} του Ν. 4261/2014 (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της {start}παρ. 6 του άρθρου 54{end} του Ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του {start}άρθρου 27{end} του Ν.4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της {start}παρ. 7 του άρθρου 34{end} του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της {start}υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου{end} του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

γ) Της {start}υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου{end} του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

δ) Των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 8 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού και των άρθρων 55, 57, 58 και 61 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και 25/2015) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

2.    Το αριθμ. ΔΟΔ Α 4003158ΕΞ2016/18-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών και την αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ1161316/15-12-2015 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την ανάληψη υποχρέωσης.

3.    Το αριθμ. ΔΟΑ/Φ.4.2/οικ.6797/8-3-2016 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4.    Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5.    Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6.    α) Το αριθμ. ΔΕΕ 1152842 ΕΞ 2015/26-11-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και β) Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: αα) από 2/12/2015 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., με το επισυναπτόμενο σε αυτό και ββ) από 18/02/2016 της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης.

7.    Την ανάγκη: α) αναβάθμισης υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα σε θέματα νομικά, παρακολούθησης μεταρρυθμιστικών δράσεων και συλλογικών οργάνων, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, β) σύστασης στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. ενός (1) επιπλέον Τμήματος και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων Τμημάτων αυτής, με σκοπό την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης στις απαιτήσεις του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ως προς την εκπόνηση εκθέσεων ανάλυσης φορολογικών εσόδων και την αξιοποίηση αυτών και γ) του ανακαθορισμού της κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών.

8.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν της αναφερθείσας στο αριθμ. ΔΟΔ Α 4003158ΕΞ2016/18-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. 1) Μετατρέπουμε, από 1ης Απριλίου 2016, το «Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών σε Διεύθυνση, με τίτλο «Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης», η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και καθορίζουμε την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες της.

2) Μετατρέπουμε, από 1ης Απριλίου 2016, το «Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων» της Γ.Γ.Δ.Ε. σε Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του.

3)    Από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστούμε στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. ένα (1) Τμήμα, με τίτλο «Τμήμα Δ' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων», μετονομάζουμε το «Τμήμα Β' - Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων» αυτής σε «Τμήμα Β'- Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διοίκησης» και ανακαθορίζουμε τις αρμοδιότητες του.

4)    Δέκα ημέρες από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακαθορίζουμε την κατά τόπον και την καθ' ύλην αρμοδιότητα Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Β.Ύστερα από τα παραπάνω τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 8 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:

1)    Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 αυτής, ως κατωτέρω:

«Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 1
Διάρθρωση
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης
(ββ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
(γγ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
(δδ)Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(εε) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(στστ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ζζ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών - ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.
(Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία), η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
(ηη) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων -Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Περιφερειακές Υπηρεσίες)
(θθ) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
(γγ) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
(δδ) Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)»

2)    Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης» αυτής, το πρώτο εδάφιο και την υποπαράγραφο II της παραγράφου 4, προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο IV σε αυτήν και αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπαράγραφο IV αυτής σε υποπαράγραφο V, ως κατωτέρω:
«3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο αυτής, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α'- Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης
β) Τμήμα Β' - Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διοίκησης
γ) Τμήμα Γ'- Διοίκησης και Συντονισμού Έργων
δ) Τμήμα Δ' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων
ε) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας
4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου της, ως κάτωθι:»
«4. II. Τμήμα Β' - Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διοίκησης
(α) Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αυτής και με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
(β) Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. και η συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση και την εκκαθάριση των σχετικών πράξεων.
(γ) Η εισήγηση για την ανακατανομή των μη μισθολογικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών ή των δράσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. σε συμφωνία με τις κείμενες δημοσιονομικές διατάξεις.
(δ) Η επίβλεψη και η διαχείριση των ειδικών λογαριασμών και ταμείων της Γ.Γ.Δ.Ε.
(ε) Η συγκέντρωση των αιτημάτων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών, ο έλεγχος, η έγκριση αυτών και η διαβίβαση τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας και της ολοκλήρωσης των προμηθειών.».
«4. IV. Τμήμα Δ' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων
(α) Η εκπόνηση στατιστικών/ οικονομετρικών μελετών βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, κυρίως, σε θέματα που άπτονται της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και η υποβολή τους ιεραρχικά προς την πολιτική ηγεσία.
(β) Η εισήγηση, με βάση τα αποτελέσματα των μελετών για μέτρα, κυρίως δημοσιονομικού και φορολογικού χαρακτήρα.
(γ) Ο εντοπισμός και η ανάλυση κέντρων εσόδων και κέντρων κόστους ανά τομέα ευθύνης της Γ.Γ.Δ.Ε.
(δ) Η σύνταξη εκθέσεων διακύμανσης και μεταβολής των φορολογικών εσόδων σε ετήσια βάση.
(ε) Η ανάλυση αποκλίσεων στην απόδοση των φόρων (Tax Gap Analysis) και η υποβολή διορθωτικών προτάσεων.
(στ) Η ανάλυση κινδύνων για την είσπραξη φορολογικών εσόδων.
(ζ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την είσπραξη των εσόδων και η ανάλυση αυτών, με την έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., προς υποβοήθηση της λογοδοσίας του Γενικού Γραμματέα.
(η) Η τήρηση βάσης δεδομένων με μακροοικονομικά και λοιπά μεγέθη και στοιχεία, απαραίτητα για την ανάλυση εσόδων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και εν γένει του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τρίτους Φορείς.
(θ) Η συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και με την Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής, σε ζητήματα φορολογικής πολιτικής στο πλαίσιο του σχετικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
(ι) Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., κατά τον καθορισμό των στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε., από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τα έσοδα.
4.V. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας
(α) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.
(β) Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για την νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
(γ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε., πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες, για την έγκριση του περιεχομένου και την διαχείριση κάθε θεματικού διαδικτυακού τόπου, υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.
(ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσης τους.
(στ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.
(ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και των Επιχειρηματιών.»

3) Διαγράφουμε τον τίτλο «2. ΤΜΗΜΑ» που προηγείται του άρθρου 4 «Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης» και αντικαθιστούμε το άρθρο αυτό, ως εξής:
«Άρθρο 4
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
1.    Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Διεύθυνση, με τίτλο «Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης», υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής.
2.    Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η μελέτη και η επεξεργασία των διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
(β) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η υποβοήθηση τους στο έργο της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, ο εντοπισμός προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση τους.
(δ) Η παροχή κατευθύνσεων και η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.
3.    Η Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων
β) Τμήμα Β' - Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων
4.    Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως κάτωθι:
Ι. Τμήμα Α' - Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων
(α) Ο εντοπισμός της ύπαρξης τυχόν νομοθετικού κενού ή ανάγκης τροποποίησης της νομοθεσίας, η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα, ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και η νομοτεχνική επεξεργασία των εισηγήσεων τους για νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου αυτή να προταθεί από τον Γενικό Γραμματέα στον Υπουργό.
(β) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για την εισήγηση στον Υπουργό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, των απαιτούμενων πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα ή για την έκδοση αυτών, κατά περίπτωση.
(γ) Ο συντονισμός των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. στις νομοπαρασκευαστικές δράσεις αυτής και η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(δ) Η μελέτη και η επεξεργασία των προτάσεων - πορισμάτων των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας ή Έργου, που υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα
(ε) Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. σε Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης και η εκπροσώπηση του Γενικού Γραμματέα σε διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα.
(στ) Η παροχή κατευθύνσεων στις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., για την αντιμετώπιση σύνθετων νομικών θεμάτων.
(ζ) Η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και των αρμόδιων Υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση που αναφύονται νομικά ζητήματα.
II. Τμήμα Β'- Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων
(α) Η μελέτη και η επεξεργασία των σχεδίων των διοικητικών εγγράφων αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.
(β) Η μελέτη και η επεξεργασία των σχεδίων των ερωτημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. προς το Ν.Σ.Κ., η παρακολούθηση των γνωμοδοτήσεων αυτού, η άντληση συμπερασμάτων και η αξιοποίηση τους.
(γ) Η διασφάλιση της εναρμόνισης των διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου.
(δ) Η μελέτη και η επεξεργασία των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων συνεργασίας που συνάπτει ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Δ.Ε.»

4) Αντικαθιστούμε τον τίτλο που προηγείται του άρθρου 5, καθώς και το άρθρο 5, ως εξής:
«2. ΤΜΗΜΑ
Άρθρο 5
Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
Συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Τμήμα, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας», υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής και οι αρμοδιότητες του είναι οι κάτωθι:
(α) Ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης της υλοποίησης ήδη θεσμοθετημένων προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων της Φορολογικής Διοίκησης.
(β) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός, ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των δράσεων των Επιτροπών, Συντονιστικών Ομάδων ή Ομάδων Έργου ή Ομάδων Εργασίας, το έργο των οποίων άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Δ.Ε..
(γ) Η αλληλουχία των δράσεων και η αποφυγή επικαλύψεων στις ενέργειες των ανωτέρω συλλογικών οργάνων της Γ.Γ.Δ.Ε., μέσω της συνεργασίας αυτών.
(δ) Η παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα ανωτέρω συλλογικά όργανα για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Γ.Γ.Δ.Ε., που άπτονται θεμάτων αυτοματοποίησης και τυποποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
(ε) Η αξιοποίηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών για τη Φορολογική Διοίκηση,
(στ) Η χάραξη της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου επικοινωνίας της Γ.Γ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής, οικονομικής πολιτικής και η παροχή προτάσεων σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας για την υποστήριξη της αποστολής της Γ.Γ.Δ.Ε..
(ζ) Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας για την υποστήριξη του έργου της Γ.Γ.Δ.Ε., η προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, των δραστηριοτήτων της και η ανάπτυξη και παρακολούθηση της υλοποίησης σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας για την υποστήριξη της Γ.Γ.Δ.Ε. στις σχέσεις της με τους πολίτες - φορολογουμένους.
(η) Η επικοινωνιακή υποστήριξη της Γ.Γ.Δ.Ε., σε περιπτώσεις κρίσεων ή όταν ανακύπτουν ζητήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, η ενημέρωση των υπηρεσιών αυτής για τα δημοσιευόμενα σχόλια, προτάσεις, παράπονα και απόψεις σε θέματα αρμοδιότητας της, η μέριμνα για την ανάλυση αυτών και για την απάντηση τους.
(θ) Η συνοπτική, διαφανής, έγκαιρη και πλέον ενδεδειγμένη πληροφόρηση του Τύπου και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικού και πληροφοριακού περιεχομένου σε θέματα αρμοδιότητας της Γ.Γ.Δ.Ε., σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
(ι) Η διοργάνωση και η διαχείριση των εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων της Γ.Γ.Δ.Ε., για την δημιουργία της εικόνας της προς τα έξω.
(ια) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων και ο συντονισμός για την οργάνωση της συνεργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. με Ομάδες και Ενώσεις πολιτών, με σκοπό την πληροφόρηση αυτών για τις δράσεις της.
(ιβ) Η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και ο συντονισμός των υπηρεσιών αυτής για θέματα παρουσίασης, μορφοποίησης, ανανέωσης και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας της, ως προς την προβολή των δράσεων της.
(ιγ) Η μέριμνα για την οργάνωση συνεντεύξεων, φιλοξενιών, εθνικών εορτών και πολιτιστικών, γενικά, εκδηλώσεων, στα πλαίσια των δημόσιων σχέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και για την συμμετοχή στις εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Υπουργείου ή άλλων φορέων.»

5) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4, την περίπτωση δ' της υποπαραγράφου II και τις υποπαραγράφους III και IV της παραγράφου 5 του άρθρου 8 «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου», ως εξής:
«4. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και των οργανικών μονάδων αυτής εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.»
«5. II. (δ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος / επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων της Διεύθυνσης με βάση σχετικούς δείκτες προόδου και η σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου.»
«5. III. Τμήμα Γ' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του, ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α' - Αξιολόγησης Προσωρινών Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου
Η αξιολόγηση των προσωρινών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου.
(β) Γραφείο Β' - Παρακολούθησης της Υλοποίησης Βελτιωτικών Ενεργειών
(αα) Η περιοδική παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση των διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίηση τους.
(ββ) Η επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης του Γραφείου Β' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Τμήματος Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων αυτού και οι υπολειμματικοί κίνδυνοι που εξακολουθούν να απειλούν τις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.
IV. Τμήμα Δ' - Εσωτερικού Ελέγχου Οι αρμοδιότητες του Τμήματος κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων του και ασκούνται ως κατωτέρω:
(α) Γραφείο Α' - Υλοποίησης
Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β' - Υλοποίησης της ίδιας Διεύθυνσης, με εξαίρεση την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος / επιχειρησιακού σχεδίου εσωτερικών ελέγχων, τη σύνταξη ενδιάμεσων αναφορών προόδου, καθώς και την αποστολή / υποβολή οριστικής έκθεσης εσωτερικού ελέγχου, που πραγματοποιείται από το προαναφερθέν Τμήμα Β'.
(β) Γραφείο Β' - Αξιολόγησης και Παρακολούθησης Το Γραφείο ασκεί καθ' ύλην αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γ- Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της ίδιας Διεύθυνσης, με εξαίρεση την επεξεργασία των στοιχείων των επί μέρους εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου και με την διαφορά ότι υποβάλλει στο Τμήμα αυτό την έκθεση που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης β' της υποπαραγράφου III της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»

Γ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται:
α) το «Τμήμα Β' - Οικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης Εσόδων» της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοούνται τα Τμήματα «Β' - Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διοίκησης» και «Δ' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων» της ίδιας Διεύθυνσης, κατά λόγο αρμοδιότητας,
β) το «Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης» της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοείται η «Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης» της Γ.Γ.Δ.Ε. και
γ) το «Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων» της Γ.Γ.Δ.Ε., στο εξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας».

Δ. α) Στην Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της {start}παραγράφου 5 του άρθρου 124{end} του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).

β) Στα Τμήματα Α' - Συντονισμού Νομοθετικών Δράσεων και Β' - Επεξεργασίας Διοικητικών Εγγράφων της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, προΐστανται υπάλληλοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της πρώτης περίπτωσης του πίνακα του {start}άρθρου 126{end} του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178), που αφορά σε κλάδους προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να προΐστανται των Αυτοτελών Τμημάτων ή Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven