Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 13/751/24.2.2016 Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφ. 13/751/24.2.2016 Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/751 /24.2.2016
του Διοικητικού Συμβουλίου
______________________

Θέμα : Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄250/20.12.2012).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).

3. Το γεγονός ότι τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών, αποτελεί ημέρα αργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των διατραπεζικών συναλλαγών.

4. Το από 2.2.2016 αίτημα (αρ.πρωτ.εισ. Ε.Κ. 1282/3.2.2016) της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.)

5. Την ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων των μεριδιούχων ΟΣΕΚΑ και της ομαλότητας της αγοράς ΟΣΕΚΑ.

6. Το από 11.2.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά τη Δευτέρα, 28η Μαρτίου 2016.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Γκότσης

Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Τρουλλινός

Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Σωκράτης Λαζαρίδης
Δημήτριος Αυγητίδης
Ιωάννα ΣεληνιωτάκηΠηγή: Taxheaven