Αριθ.Υ135/15.3.2016 Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Αριθ.Υ135/15.3.2016 Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Αριθ.Υ135

Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

(ΦΕΚ Β711/17.3.2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
β) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),
γ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),
δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116),
ε) του Π.δ. 71/2015 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 114),
στ) της Υ2/28.8.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα στη Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 619),
ζ) της 42/20.3.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (ΥΟΔΔ 241),
η) της Υ13/25.9.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού» (ΥΟΔΔ 702),
2) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Επιτροπή με αντικείμενο την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν:
α) ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, ως Πρόεδρος,
β) ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης,
γ) ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπένσερ − Νικόλαος Κουίκ,
δ) ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννης Μπαλάφας,
ε) ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού Δημήτριος Τζανακόπουλος,
στ) ο Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Μιχαήλ Καλογήρου,
ζ) ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γεώργιος Βασιλειάδης.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές Τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.

Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται (αρ. 25 παρ. 5 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005).

Άρθρο 2

1. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

2. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή:

α) Χαράσσει την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία, που σκοπεύει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

β) Συντονίζει τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και συμβάλει στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του σχεδίου.

γ) Εισηγείται νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών σωμάτων και την μέγιστη απόδοση του ελεγκτικού έργου.
δ) Εισηγείται μέτρα αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικά με την επικάλυψη αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών.

ε) Εποπτεύει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών και εισηγείται τις προτεραιότητες των ελέγχων.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητα της.

Άρθρο 3
Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 4

Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθ. Υ214/24−7−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» (Β΄ 1564) και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα στην παρούσα οριζόμενα.

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣΠηγή: Taxheaven