Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1038121 ΕΞ 2016 /723/4.3.2016 Σχετικά με την, επιζήμια για τα δημόσια οικονομικά, παράνομη επιβολή ΦΠΑ σε χρονοναυλωτές που ανεφοδιάζουν πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1038121 ΕΞ 2016 /723/4.3.2016 Σχετικά με την, επιζήμια για τα δημόσια οικονομικά, παράνομη επιβολή ΦΠΑ σε χρονοναυλωτές που ανεφοδιάζουν πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες

Αθήνα 04/03/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1038121 ΕΞ 2016 /723

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο: 2103224878
FAX: 2103235135

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.2201/7-1-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2201/7-1-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Α. Λοβέρδος, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, με τις οποίες ενσωματώνονται στην εθνική μας νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 148 της οδηγίας αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης αξίας και οι οποίες είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από τα Κράτη Μέλη, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ:

- η παράδοση και η εισαγωγή πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα, την αλιεία από υποκείμενο στο φόρο του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή για άλλη εκμετάλλευση ή για διάλυση ή για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις και το Δημόσιο γενικά, η παράδοση και η εισαγωγή ναυαγοσωστικών και πλωτών μέσων επιθαλάσσιας αρωγής, καθώς και αντικειμένων και υλικών, εφόσον προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία, ναυαγοσωστικά και πλωτά μέσα της περίπτωσης αυτής. Εξαιρούνται τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό.

- η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των πλοίων και πλωτών μέσων, τα οποία απαλλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α'. Προκειμένου για πλοία και πλωτά μέσα της εμπορικής ναυσιπλοΐας εσωτερικού ή άλλης εκμετάλλευσης εσωτερικού, καθώς και για αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η απαλλαγή περιορίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά.

Με βάση την νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. όπως αποτυπώνεται στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-181/04 και C-183/04 (υπόθεση ΕΑΜΕΚΑ κατά του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών), αναφορικά με την ανωτέρω απαλλαγή, το Δικαστήριο της Ε.Ε. απεφάνθη ότι το άρθρο 15 σημείο 8 της έκτης οδηγίας ΦΠΑ (νυν άρθρο 148 παρ. 1α της οδηγίας 2006/112) έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών και κατά συνέπεια της παράδοσης αγαθών αφορά αυτές που παρέχονται απευθείας στον εφοπλιστή προς κάλυψη των άμεσων αναγκών των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια για την απαλλαγή από το φόρο τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο-προμηθευτή προς την ναυτιλιακή εταιρεία.

Επιπλέον όσον αφορά τις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών, σας γνωρίζουμε ότι οι εφοδιασμοί πλοίων πραγματοποιούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 786 του Καν. 2454/93 με τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγής. Ειδικότερα αναφορικά με τα καύσιμα που εξέρχονται των φορολογικών αποθηκών όπου έχουν τεθεί με αναστολή των φορολογικών επιβαρύνσεων προκειμένου να μη καταστούν απαιτητές οι φορολογικές επιβαρύνσεις πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως ανωτέρω οι οποίες ελέγχονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές. Στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία έως σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα μη ορθής εφαρμογής των ανωτέρω περί ΦΠΑ διατάξεων αναφορικά με πλοία διεθνών πλόων που προσεγγίζουν τα ελληνικά λιμάνια για εφοδιασμό τους με καύσιμα.

Επίσης όσον αφορά τον εφοδιασμό με καύσιμα πλοίων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο χρονοναύλωσης, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα έχει πρόσφατα τεθεί στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις πλοίων που διενεργούν πλόες στο εσωτερικό της χώρας για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήματα αναφορικά με την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Η Τελωνειακή Υπηρεσία μελετά το θέμα με βάση τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και των σχετικών κατευθυντηρίων οδηγιών των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων και θα δοθούν το συντομότερο δυνατό οδηγίες προς την κατεύθυνση της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων αλλά και την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


Πηγή: Taxheaven