Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 090/07/16.3.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α/31.10.14) σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών κα

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 090/07/16.3.2016 Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α/31.10.14) σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών κα

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. 090/07   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Μερεμετίδη
Τηλέφωνο : 210-52.39.025
FAX : 210-52.22.994
E-mail : dieforga@ika.gr
    
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α/31.10.14) σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή του».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 315/Β[/10-11-1953) «-περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.Δ. 3710/57 (ΦΕΚ 100/τ'Α/12.6.1957) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/Α[Τ22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθμ. 42/27.11.15 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, (ΦΕΚ 869/ τ.Υ.Ο.ΔΑ/27.11.15) με την οποία διορίσθηκε Διοικητής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος του Χρήστου, με τριετή θητεία.

4. Τις διατάξεις του ν.3448/2006 (ΦΕΚ57/Α'/15.03.06) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/Α[/31.10.1014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του ν.3448/2006 (Α'57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας,, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ34/Α/23.03.15) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

6. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» ιδίως το άρθρο 6, παρ.1 «Διαδικασία ανάρτησης στο Διαδίκτυο».

7. Τις διατάξεις του ν.2472/1997 (ΦΕΚ50/Α/10.04.97) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την με αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 (ΑΔΑ:ΩΩΡΜΧ-ΒΜΛ) Εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.4305/2014, σχετικά με την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα», καθώς και την υπ' αριθμ. ΔΗΔ/ Φ.19710 /16.06.15 (ΑΔΑ: 7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β21) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το εν λόγω ζήτημα.

9. Την με αριθμ. 15485/4451/3.7.2015 (ΑΔΑ: Β8ΜΟ465Θ1Ω-0ΦΦ) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου μέχρι 31.3.2016.

10. Την με αριθμ. 028/1/17.09.10 Απόφαση Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 028/7/08.06.15 (ΑΔΑ: 7Α2Μ4691ΩΓ-ΦΡΓ) και 028/11/04.11.16 (ΑΔΑ: 766Τ4691ΩΓ-0ΧΨ) Αποφάσεις Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11. Το με ημερομηνία 02.03.16 πόρισμα της Ομάδας Διοίκησης Έργου μετά από καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση του συνόλου των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταγράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 άρθρου 10 του ν.3448/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν.4305/2014 ως ακολούθως:

1. Όσα εμπίπτουν στην κατοχή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

2. Όσα θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, κατ' εφαρμογή της αρχής της ανοιχτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, στο «Μητρώο Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου», μέσω του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.gr, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 2.

3. Όσα υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται με το άρθρο 3 του ν.4305/2014 και τα οποία δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο Πίνακα 3.


Πίνακας Κατηγορίας 2: Σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ που διατίθενται σε ανοιχτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο εφαρμόζοντας την αρχή της ανοιχτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας και θα διατεθούν στο «Μητρώο ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου», στον διαδικτυακό τόπο www.data.gov.gr

Πίνακας Κατηγορίας 3
Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν κατέχει σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/α'/31.10.14).

Πίνακας Κατηγορίας 4
Τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που δεν αναφέρονται στον Πίνακα Κατηγορίας 2 της παρούσας απόφασης, υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 3 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ237/α'/31.10.14), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δεν διατίθενται για περαιτέρω αξιοποίηση.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Πηγή: Taxheaven