Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 150/6.6.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 150/6.6.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 150

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους.

Στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΓΕΜΗ, που συνεδρίασε την 07/06/2013, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το ερώτημα σας, που έχει ως εξής «Πως πρέπει να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. μια αναβίωση μιας Ο.Ε. η οποία έχει κάνει διακοπή στην εφορία στις 28/12/2000. Το αντικείμενο της εταιρείας ήταν ανέγερση οικοδομών.

Η εταιρεία διαθέτει 4 ακίνητα γκαράζ, τα οποία είναι ακόμη στο όνομα της εταιρείας (από πριν την διαγραφή της από την εφορία) και θέλει να τα πουλήσει. Η εφορία Βέροιας, στην οποία απευθύνθηκαν αρχικά τους ανέφερε ότι πρέπει να παραμείνει το ίδιο Α.Φ.Μ., για να γίνει η αναβίωση και τους παρέπεμψε στη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που διατηρούμε».

Η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

1). Η εταιρεία θα πρέπει να σας υποβάλλει:
α) όλα τα δικαιολογητικά (αρχικό καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις, μέχρι και το συμφωνητικό λύσης και τη διακοπή της Δ.Ο.Υ.)
β) εφόσον το συμφωνητικό λύσης προέβλεπε λανθασμένα ότι έχει περατωθεί η εκκαθάριση, θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του συμφωνητικού λύσης, με την οποία αφού αναφερθούν οι σχετικοί λόγοι που το επιβάλλουν (ότι δηλ. η εταιρία έχει ακόμη την κυριότητα ακινήτων και άρα δεν έχει ουσιαστικά περατωθεί η εκκαθάριση) θα αναβιώσει το στάδιο εκκαθάρισης της εταιρίας και οι εκκαθαριστές θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια ΔΟΥ για το χειρισμό της υπόθεσης. Ειδικότερα η ως άνω τροποποίηση του συμφωνητικού λύσης θα πρέπει να κατατεθεί και να θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ., η οποία θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερωθεί και να έχει συμφωνήσει σχετικά.

2). Η Υπηρεσία σας θα καταχωρίσει την εταιρία στο ΓΕΜΗ (σε εκκαθάριση) και αφού ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, προκειμένου να διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να σας υποβάλλει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ.πρωτ 105/14.3.2013 έγγραφό μας (απάντηση 16).Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Σφακιανάκης

Πηγή: Taxheaven