Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016/17.3.2016 Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016/17.3.2016 Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η' ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α.Κύρλα
Τηλέφωνο: 210 3375885
Fax:    2103375354
E-mail: d.eleg8@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας γνώρισε η Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την ένταξη των προσωπικών (Ο.Ε.,Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ε.Π.Ε.,Α.Ε.) σε καθεστώς εκκαθάρισης, παύουν οι εξουσίες εκπροσώπησης του/των διαχειριστού/ών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά περίπτωση και εκκινούν οι εξουσίες του/των εκκαθαριστού/ών.

Ως εκ τούτου, για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, τα πρόσωπα που έχουν οριστεί διαχειριστές σε προσωπικές εταιρείες, Ε.Π.Ε. ή μέλη Δ.Σ.σε Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να απεικονίζονται στο υποσύστημα Μητρώου με τις εν λόγω ιδιότητες, μέχρι το χρόνο λύσης των εταιρειών αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την καταχώρηση των ανωτέρω εταιρειών στο υποσύστημα Μητρώου «υπό εκκαθάριση», θα καταχωρείται ταυτόχρονα και η διακοπή της σχέσης του/των διαχειριστή /τών ή των μελών Δ.Σ., κατά περίπτωση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven