Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037522 ΕΞ 2016/845/4.3.2016 Σχετικά με τη μη χορήγηση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για τα έτη 2013 και 2014 σε αγρότες

Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037522 ΕΞ 2016/845/4.3.2016 Σχετικά με τη μη χορήγηση της επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου για τα έτη 2013 και 2014 σε αγρότες

Αθήνα, 04/03/2016
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1037522 ΕΞ 2016/845

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες X. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο  210 3235114
FAX 210 3235135


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2623/25.1.2016 ερώτηση.
Σε απάντηση της αριθμ. πρωτ. 2623/25.1.2016 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Καρασμάνης, σας γνωστοποιούμε ότι

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 78, του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α' - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α') και ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Β'/14-08-2015), εφαρμόζεται για χρήση στη γεωργία ο 'Μ συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ', της παραγράφου 1, του άρθρου 73, ο οποίος ορίζεται σε 330€/χιλιόλιτρο (από 15/10/2012), με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής Φόρου, της διαφοράς μεταξύ του ως άνω συντελεστή και του συντελεστή των 66€ ανά χιλιόλιτρο για το έτος 2014 (από 05/11/2014 έως 30/09/2015), ο οποίος από 01/10/2015 αναπροσαρμόστηκε στα 200€/χιλιόλιτρο.

Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ως άνω νόμου, εκδόθηκε για το έτος 2014 η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ A 5011386 ΕΞ2014/13.5.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1214/Β'/13-05-2014), αναφορικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα, τις ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, τη διαδικασία επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και τον τρόπο ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθορίζεται ότι η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα πραγματοποιείται με την πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών σε μία ή περισσότερες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έχει ήδη καταβληθεί από τον Μάιο του 2014.

Ωστόσο, όσον αφορά στην καταβολή της δεύτερης δόσης του έτους 2014, μετά την αποστολή σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σχετικά με το εάν η επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, εμπίπτει στις διατάξεις: α) της υποπαραγράφου Ι.Α.2, του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) περί της υποχρέωσης συμψηφισμού με οφειλές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και β) του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α') Κ.Ε.Δ.Ε., περί αυτεπάγγελτου συμψηφισμού με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και του άρθρου 12, του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α') περί αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ισχύουν, εκδόθηκε η με αριθμό 121/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από την Πολιτική Ηγεσία στις 21/01/2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τον καθορισμό της διαδικασίας συμψηφισμού των ποσών επιστροφής ΕΦΚ στους δικαιούχους αγρότες με ασφαλιστικές εισφορές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου για την καταβολή της δεύτερης δόσης του έτους 2014, καθώς και για την έκδοση ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή του ΕΦΚ για το έτος 2015.

2. Όσον αφορά τους δύο ενδιαφερομένους πληρώθηκαν την Α' Δόση τον Μάιο 2014 (αφορά δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης 2013) ενώ εξαιρέθηκαν από την πληρωμή της Β' Δόσης που έγινε τον Ιανουάριο 2015 καθώς είχαν οφειλές. Η Πληρωμή Επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου 2013 αφορά δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης 2012 και έχει ολοκληρωθεί για όλους τους δικαιούχους και συνεπώς και για τους δύο ενδιαφερομένους

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Πηγή: Taxheaven