Αρ. Πρωτ.: 29814/16.3.2016 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α,

Αρ. Πρωτ.: 29814/16.3.2016 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α,


 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 29814

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/νση Έγκρισης & Παρακολούθησης Επενδύσεων Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 333 2267 - 2255Θέμα: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α

Σχετ. Η αριθ. 3493/25-2-2016 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Σκρέκα Κωνσταντίνου, Ασημακοπούλου Άννας-Μισέλ, Κεφολογιάννη Όλγας, Κεδίκογλου Συμεών, Μπασιάκου Ευάγγελου, Αναστασιάδη Σάββα, Καραμανλή
Κωνσταντίνου, Γεωργαντά Γεώργιου, Μπούρα Αθανάσιου, Κέλλα Χρήστου, Βούλτεψη Σοφίας, Σταϊκούρα Χρήστου, Αντωνιάδη Ιωάννη, Παναγιωτόπουλου Νικόλαου, Στύλιου Γεώργιου, Καράογλου Θεόδωρου, Βλάση Κωνσταντίνου, Αθανασίου Χαράλαμπου, Σταμάτη Δημήτριου, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Μπουκώρου Χρήστου, Παπακώστα-Σιδηροπούλου Αικατερίνης, Γιογιάκα Βασιλείου, Κυριαζίδη Δημήτριου, Αντωνίου Μαρία, Βλάχου Γεώργιου, Γιακουμάτου Γεράσιμου, Καρασμάνη Γεώργιου, Αυγενάκη Ελευθέριου, Γιαννάκη Στέργιου, Ανδριανού Ιωάννη, Τζαβάρα Κωνσταντίνου, Κόνσολο Εμμανουήλ, Κικίλια Βασιλείου, Καραμανλή Άννας, Κουμουτσάκου Γεώργιου, Καββαδά Αθανάσιου, Καλαφάτη Σταύρου.

Σχετικά με την, ως άνω, ερώτηση και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, σας γνωρίζουμε ότι: 1. Οι αναπτυξιακοί νόμοι 3299/2004 και 3908/2011, όπως και ο παλαιότερος ν.2601/1998, από τη δημοσίευσή τους μέχρι και σήμερα, έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένως, προκειμένου ο Νομοθέτης και η Διοίκηση να ανταποκριθούν στις ιδιαζόντως δυσχερείς συνθήκες της οικονομικής κρίσης και να διευκολυνθούν οι επενδυτές στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων.

Ειδικότερα, έχουν θεσπιστεί τα πέντε τελευταία χρόνια παρατάσεις των προθεσμιών ολοκλήρωσης, οριζοντίως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθ.5 παρ.5 του ν.3299/2004, ήτοι χωρίς υποβολή αιτημάτων παράτασης από τους επενδυτές και χωρίς εξέταση επιμέρους περιπτώσεων και της υλοποίησης τμήματος του έργου, αυτόματα, για όλα τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004.

Έτσι, με το άρθ.18 παρ. 5 του ν. 4013/2011 η προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004 παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. Στη συνέχεια η ως άνω ημερομηνία μετατέθηκε διαδοχικά, με το άρθ.241 παρ.5 του ν.4072/2012 (και για τις
επενδύσεις τοιι y_.2601/J998), στις 31.12.2013, με το πρθ.74 ΤΟΝ ν.4146/7013, στις 31.12.2014, και τέλος, με το άρθ.5 παρ.2 του ν. 4242/2014, στις 31.12.2015. 

Η ως άνω τελευταία νομοθετική παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης και τη δυνατότητα να αιτηθούν οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις του ν.3299/2004 επιπλέον παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης έως τις 31.12.2016, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η υλοποίηση οποιουδήποτε τμήματος του εγκριθέντος έργου, αλλά -σύμφωνα με τις εφαρμοσπκές λεπτομέρειες της ως άνω διάταξης του ν. 4242/2014 - να εκτιμώνται οι ειδικότερες περιστάσεις κάθε επένδυσης και να λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της επένδυσης, οι λόγοι αδυναμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προθεσμίας που ορίσθηκε, η επίδειξη ή μη προσήκουσας επιμέλειας εκ μέρους του φορέα για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της επένδυσης, καθώς και οι λόγοι αδυναμίας υποβολής αιτήματος παράτασης κατά τα οριζόμενα στην παρ,5 του αρθ.5 του ν.3299/2004.

Σχετικά με τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011 η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσής τους έχει ορισθεί στα τρία έτη (από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής τους). Επομένως, οι περισσότερες από τις ως άνω επενδύσεις βρίσκονται στην κανονική φάση υλοποίησής τους, οι δε ανάγκες για τυχόν παράταση της ως άνω προθεσμίας -και πέραν της εφαρμογής των πάγιων, για την χορήγηση παράτασης, διατάξεων του αρθρ.8 παρ.2 του ΠΔ 33/2011- έχουν ήδη αντιμετωπισθεί με τη νομοθέτηση, αυτόματης, -για όλα τα επενδυτικά σχέδια, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ως άνω ΠΔ- παράτασης μέχρι 31.12.2016 (άρθρο 111 του ν.4314/2014).
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προωθεί νέα ρύθμιση, για την οποία τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και πρόκειται να κατατεθεί για ψήφιση, η οποία αφορά την περαιτέρω επέκταση των ως άνω προθεσμιών ολοκλήρωσης και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2016 με γνώμονα αφενός να διευθετήσει το μεγάλο αριθμό εκκρεμοτήτων που υπάρχουν από τη λειτουργία των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων αλλά και παράλληλα αποδεχόμενο τα πολλά αιτήματα των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις παρά τα προβλήματα της χρηματοοικονομικής κατάστασης. Επίσης η ανωτέρω ρύθμιση θεσπίζει ελαστικότερους όρους για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή τους.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η παροχή κρατικών ενισχύσεων (εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου της εν γένει κρατικής παρέμβασης στην οικονομία) δεν είναι νοητή χωρίς να τίθενται όροι και προϋποθέσεις, τόσο στους ενισχυόμενους ιδιωτικούς φορείς, όσο και στη Διοίκηση. Οι δε αντίξοες οικονομικές συνθήκες επιτάσσουν την αναλογική προσαρμογή, και όχι την κατάργηση των όρων αυτών. Κινούμενη εντός του ανωτέρω πλαισίου, η προτεινόμενη ρύθμιση (η οποία δεν προβλέπει «εξαιρέσεις») θέτει για την λήψη του δεύτερου χρονικού διαστήματος της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, την οποία προβλέπει, ως προϋπόθεση την υλοποίηση ορισμένου ποσοστού του έργου.
Τα ανωτέρω διέπουν, άλλωστε, και προγενέστερες ρυθμίσεις όπως αυτές του ν.4242/2014 στις οποίες διακρίνεται, αφενός η σύνδεση της χορηγούμενης περαιτέρω παράτασης με την εκπλήρωση όρων και προϋποθέσεων (που τίθενται και αφορούν στην εξέλιξη του επενδυτικού έργου), αφετέρου δε την ύπαρξη χρονοδιαγράμματος για την περαίωση, όλων των εκκρεμών υποθέσεων του ν.3299/2004. Και τούτο διότι η ως άνω διάταξη προβλέπει ότι εφόσον οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων κάνουν χρήση της νέας οριζόντιας επιπλέον παράτασης, δεν δικαιούνται στη συνέχεια να ζητήσουν και άλλη παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδύσεων σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις του ν.3299/2004.

2. Τέλος, σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον ΦΠΑ, σας γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 

 

 

 

Πηγή: Taxheaven