Αρ.Πρωτ ΑΤΚΕ 1040971 ΕΞ 2016/1042/16.3.2016 Πάγωμα στον κλάδο της αγοράς αυτοκινήτου

Αρ.Πρωτ ΑΤΚΕ 1040971 ΕΞ 2016/1042/16.3.2016 Πάγωμα στον κλάδο της αγοράς αυτοκινήτου

Αθήνα 16/03/2016
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1040971 ΕΞ 2016 / 1042


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. :  105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
FAX : 210.33.75.247 210.32.35.135


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 3289/18-2-2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 3289/18-2-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γρηγόρης Ψαριανός, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Όσον αφορά στο τέλος ταξινόμηση. με το άρθρο 85 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α 24-12-2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας (ALZHEIMER), βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις » - Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων, οι βασικές διατάξεις της απόσυρσης (ν.3899/10, άρθρο, 8 ΦΕΚ 212/Α και ν.3943/11, άρθρο 30 ΦΕΚ 66/Α), παρατάθηκαν από 1.1.2015 και συνέχισαν να εφαρμόζονται για αυτοκίνητα που τελωνίστηκαν και κατέβαλαν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31.12.2015.

Η ίδια ημερομηνία ίσχυσε και για τα αυτοκίνητα οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.4002/11 (ΦΕΚ 180/Α), σύμφωνα με την οποία αυτοκίνητα της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011 που τελωνίστηκαν μετά την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, υε καταβολή ολόκληρου του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του ν.2960/2001 (Α' 265), τέλους ταξινόμησης από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερόμενων διατάξεων. Η διαφορά του  τέλους ταξινόιιησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν. 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακό αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.

Επίσης ορίστηκε πως οι διατάξεις της απόσυρσης, συνέχισαν να εφαρμόζονται για τα παλαιά αυτοκίνητα που αποσύρονταν από την κυκλοφορία για καταστροφή έως και 20-12-2015 και για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2001 και επί πλέον είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνονταν η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλόμενα προηγούμενων ετών.

Επισημαίνεται, ότι το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να φέρει άμεσα στη Βουλή, σχετική διάταξη με την οποία θα παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης παλαιών οχημάτων, με σκοπό την ανακούφιση των πολιτών, των επιχειρήσεων αλλά & την ενίσχυση των εσόδων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τηρούμενα στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης & Φ.Π.Α. στοιχεία και στοιχεία που αντλήθηκαν μέσω της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., τα έσοδα από το τέλος ταξινόμησης για τα επιβατικά και φορτηγά οχήματα για το έτος 2015 ανήλθαν στο ποσό των 105.516.525 ευρώ, ενώ η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης λόγω της απόσυρσης, ανήλθε στο ποσό των 85.910.779 ευρώ
.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 
 

Πηγή: Taxheaven