Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016/3.3.2016 Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016/3.3.2016 Επιτήρηση και έλεγχος εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1038094 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 720/17-03-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και συγκεκριμένα της παραγράφου 8 του άρθρου 15 αντίστοιχα.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 40 πέμπτο εδάφιο και κυρίως του άρθρου 78 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 102214/1999 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 456/Β) «Επιτήρηση και έλεγχος του εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (ΦΕΚ 1574/Β'/27-7-2015) απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (Β' 3017) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας και οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων».

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 2329/Β') Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την σύσταση, ανασυγκρότηση και ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων υπηρεσιών που θα ασκούν αρμοδιότητες που μεταφέρονται στην Γ.Γ.Δ.Ε. από το Σ.Δ.Ο.Ε., καθώς και ως προς την Γ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους.

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β'/ 28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ 2003/ Β'/14.8.2013) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3317/Β'/27.12.2013).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε.

9. Τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ' αριθμ. 1/20-1-2016 (ΦΕΚ 18/20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Την ανάγκη πρόληψης και καταστολής του λαθρεμπορίου και γενικά των τελωνειακών παραβάσεων στο πλαίσιο των εφοδιασμών πλοίων και εφοδιαστικών πλωτών μέσων στα ελληνικά χωρικά ύδατα με σκοπό την υποστήριξη του υγιούς εμπορίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 15 της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ


Στο τέλος της περίπτωσης β) της παραγράφου 8 του άρθρου 15 της αριθμ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως:
«Οι εφοδιάστριες εταιρείες των εφοδιαστικών - μεταφορικών δεξαμενόπλοιων μέσων-σλεπίων έχουν την υποχρέωση εξήντα λεπτά της ώρας (60') πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν μέσω FAX την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής, προσδιορίζοντας την ακριβή θέση αγκυροβολίου του εφοδιαζόμενου πλοίου.
Οι εφοδιάστριες εταιρείες έχουν επίσης την υποχρέωση σε καθημερινή βάση να ενημερώνουν μέσω FAX ή e-mail την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής για τη θέση ελλιμενισμού των εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων - σλεπίων κατά τις νυχτερινές ώρες μετά το πέρας της εργασίας τους.
Οι πλοίαρχοι των εφοδιαστικών - μεταφορικών μέσων-σλεπίων έχουν την υποχρέωση κατά τον απόπλου και πριν την έναρξη οποιουδήποτε εφοδιασμού με καύσιμα να ενημερώνουν με FAX ή e-mail την ΕΛ.Υ.Τ. ή σε περίπτωση έκτακτων αλλαγών σε κινητό υπηρεσιακό τηλέφωνο.
Την ίδια υποχρέωση για ενημέρωση και με την ίδια ως άνω διαδικασία έχουν οι εφοδιάστριες εταιρείες και κατά τον εφοδιασμό πλοίων με τροφοεφόδια, καπνικά και οινοπνευματώδη, όταν χρησιμοποιούν πλωτά μεταφορικά μέσα.»

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. 102214/1999 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 456/Β).

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven