Αριθμ. Φ. 10070/41375/1401/9.3.2016 Καθορισμός εισφορών για παροχές περίθαλψης των εγγεγραμμένων στο μητρώο ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Αριθμ. Φ. 10070/41375/1401/9.3.2016 Καθορισμός εισφορών για παροχές περίθαλψης των εγγεγραμμένων στο μητρώο ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Αριθμ. Φ. 10070/41375/1401

(ΦΕΚ Β' 730/18-03-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της του άρθρου 39 του κεφ. Δ' του N. 3655/2008 (Α'58) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του N. 4331/2015 (Α'69) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΒ.1α του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (Α'222) και του άρθρου 46 του N. 4144/2013 (Α'88).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 3918/2011 (Α'31) όπως ισχύει και της παρ. 31 του άρθρου 1 του N. 4334/2015 (Α'80), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β'2169) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο».

8. Την αριθμ. 34374/1459/19.10.2015 Εισηγητική Έκθεση Οικονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΠΥ.Υ. και του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί,

αποφασίζουμε:

1. Από 1.9.2015, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια για παροχές περίθαλψης σε είδος στον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.:

α. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του Κεφαλαίου Β' της αριθμ. 31720/Σ.503/1962 (Β' 503) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της από την αριθμ. 10056/31621/1914/2014 (Β' 378) υπουργική απόφαση, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους.

β. Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης από την ανωτέρω ημερομηνία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

γ. Οι ήδη συνταξιούχοι του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης καθώς και τα μέλη οικογένειας τους, εξαιρούμενοι από την ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.

Ως μέλη οικογένειας, των παραπάνω ασφαλισμένων και συνταξιούχων νοούνται τα πρόσωπα που καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 του N. 3996/2011 (Α'170).

2. Το Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της αριθμ. Φ 40055/11439/1169/2009 (Β'1184) υπουργικής απόφασης «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού του κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε.)», ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν καθορισθεί με την υπ' αριθμ. Φ.80000/16644/985/2013 (Β' 1714) υπουργική απόφαση «Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.) και τις κείμενες διατάξεις:

α) Για την υπαγωγή των προσώπων για παροχές περίθαλψης, την χορήγηση βιβλιαρίου υγείας και ασφαλιστικής ικανότητας, τη χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και την χορήγηση των προβλεπόμενων παροχών του Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα.

β. Για την είσπραξη των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών, την παρακράτηση της εισφοράς των συνταξιούχων καθώς και τα κάθε είδους έσοδα για παροχές περίθαλψης και την απόδοση αυτών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του N. 3918/2011 (Α'31) και των αναφερόμενων στο άρθρο μόνο της αρ. Φ. 80000/οικ.22443/4522/2012 (Β'2810) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

3. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, συν εισπράττονται με τις εισφορές του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις περί του τρόπου είσπραξης, των προθεσμιών καταβολής και κυρώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής που ισχύουν για τις εισφορές του Τομέα.

Το ύψος των εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων, καθώς και το ύψος και το είδος των λοιπών εσόδων καθορίζεται ως ακολούθως:

Εργοδοτών:
• 1% επί της τιμής εκάστου στην περιοχή ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Τομέα πωλούμενου φύλλου ημερήσιας εφημερίδας, βαρύνουσα κατά 0,50% τα δικαιώματα των εκδοτών και κατά 0,50% την προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκαταστημάτων αυτών.
• 2% επί της τιμής κάθε περιοδικού ή άλλου έντυπου, που πωλείται διά των εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου και υποπρακτόρων φυσικών ή νομικών προσώπων, ασφαλισμένων του Τομέα, βαρύνουσα κατά 1% τα δικαιώματα των εκδοτών ή άλλων εντύπων και κατά 1% την προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκαταστημάτων αυτών.

Ασφαλισμένων:
• 0,25% επί της τιμής πώλησης εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων εντύπων, παρακρατούμενη από τα δικαιώματα των Εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου, υποπρακτόρων, εταίρων ή μετόχων, ασφαλισμένων του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Ως κατώτατα όρια μηνιαίων εισφορών ανά έτη ασφάλισης εκάστου ασφαλισμένου, καθορίζονται τα εξής:
α. Μέχρι ενός έτους ασφάλισης το ποσό των 25 €,
β. από 1 έως πέντε (5) έτη ασφάλισης το ποσό των 40 €,
γ. από 5 έως δέκα (10) έτη ασφάλισης το ποσό των 50 €,
δ. από 10 έως είκοσι (20) έτη ασφάλισης το ποσό των 60 €,
ε. από 20 έτη και πάνω το ποσό των 75 €.
Εάν από την εισφορά του του αναφερόμενου ποσοστού 0,25% επί της τιμής πώλησης κάθε εντύπου, δεν καλύπτονται τα ανωτέρω ποσά, ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει στον Τομέα, το ποσό που υπολείπεται από την ανωτέρω κλίμακα εκκαθάρισης.
• 2% στο σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκαταστημάτων αυτών, καθώς και των μισθωτών-βοηθών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ασφαλισμένα του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, με κατώτατη βάση υπολογισμού τις αποδοχές που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση της Ε.Π.Η.Ε.Α., για υπάλληλο με 1-2 έτη υπηρεσίας της 3ης κλίμακας για το έτος 2008.

Συνταξιούχων:
• 6% επί του ποσού των κατά μήνα καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων.

4. Οι ανωτέρω εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη καθώς και τα κάθε είδους έσοδα για παροχές περίθαλψης, κατανέμονται για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.), ως ακολούθως:

Α. Εισφορά εργοδοτών:

α. Το ποσό των συνολικών εσόδων που προκύπτει από το 1% επί της τιμής εκάστου πωλούμενου φύλλου ημερήσιας εφημερίδας, στην περιοχή ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, η οποία βαρύνει κατά 0,50% τα δικαιώματα των εκδοτών και κατά 0,50% την προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκαταστημάτων αυτών, κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα,

β. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από την εισφορά των εργοδοτών υπέρ του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% επί της τιμής εκάστου περιοδικού ή άλλου εντύπου που πωλείται διά τον εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου, υποπρακτόρων φυσικών ή νομικών προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, εντός της περιοχής ασφαλιστικής αρμοδιότητας του Τομέα, βαρύνουσα κατά 1% τα δικαιώματα των εκδοτών και κατά 1% την προμήθεια των Πρακτορείων Διανομής Τύπου και των υποκαταστημάτων αυτών, κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

Β. Εισφορά ασφαλισμένων:

α. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει από το 0,25% επί της τιμής πώλησης εφημερίδων, περιοδικών ή άλλων εντύπων, παρακρατούμενη από τα δικαιώματα των εφημεριδοπωλών, διανομέων τύπου, υποπρακτόρων ή νομικών προσώπων ασφαλισμένων του Τομέα, κατανέμεται σε ποσοστό 80% για παροχές ασθένειας σε είδος και σε ποσοστό 20% για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

β. Το σύνολο των εσόδων που προκύπτει σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών των υπαλλήλων των Πρακτορείων Διανομής Τύπου, καθώς και των μισθωτών-βοηθών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ασφαλισμένα του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, αποδίδεται εξολοκλήρου στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ για παροχές ασθένειας σε είδος.

γ. Η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων 6% επί του ποσού των κατά μήνα καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων που παρακρατείται από το Ταμείο, αποδίδεται εξολοκλήρου στον Ε.Ο.Π.ΠΥ για παροχές ασθένειας σε είδος.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την ημερομηνία υπαγωγής των ανωτέρω προσώπων για παροχές περίθαλψης σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα στο Λογαριασμό Παροχών σε Χρήμα του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven