Αριθμ. πρωτ.: 4013/17.3.2016 Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας

Αριθμ. πρωτ.: 4013/17.3.2016 Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας

Αριθμ. Πρωτ. 4013
Αριθμ. Διεκπ. 2950


(ΦΕΚ Β' 739/18-03-2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 παρ. 1 και 2, 65 παρ. 1 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 11 παρ. 1, 4 και 8, 32Α παρ. 7, 49, 49 Γ και 167 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Α' - Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ Α'/106/24.06.1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1, 3, 13, 19, 23, 95 παρ. 5, 96, 97, 101, 125 παρ. 2 περ. β), γ) και δ), 129, 136, 139, 143, 144, 145 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Β' - Προσωπικό (ΦΕΚ Α'/51/10.4.1997), όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 3 και 9 του Ζ' Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ Α'/23/18.02.1975), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 111 του Συντάγματος,
ε) της υπ' αριθ. 5284/3670/21.5.2013 απόφασης του Ολομέλειας της Βουλής, «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ Α'/115/23.5.2013),
στ) των υπ' αριθμ. 2856/2338/06.06.2001 και 10870/7279/ 08.11.2013, αποφάσεων Προέδρου της Βουλής «Αεροπορικές μετακινήσεις Βουλευτών και υπαλλήλων της Βουλής στην αλλοδαπή» (ΦΕΚ Β'/3002/26.11.2013),
ζ) του άρθρου 2 παρ. Δ υποπαράγραφος Δ.9, «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικρατείας», του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'/94/14.8.2015),
η) της υπουργικής απόφασης 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016, «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας», (ΦΕΚ Β'/20/14.1.2016).

2. Την ανάγκη εξοικονόμησης δαπανών και ανταπόκρισης της Βουλής των Ελλήνων στις υποχρεώσεις της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και στις εν γένει υποχρεώσεις της.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη επί των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Βουλής οικονομικού έτους 2016,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Για κάθε μετακίνηση, εντός και εκτός της Επικράτειας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους, εκδίδεται σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου, στην οποία προσδιορίζονται τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των μετακινουμένων, οι ημερομηνίες αναχώρησης, έναρξης και λήξης εργασιών και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο αυτής, η χιλιομετρική απόσταση (εάν η μετάβαση γίνεται οδικώς και εκτός ορίων Αττικής), τα ποσά της εκτιμώμενης δαπάνης, της ημερήσιας αποζημίωσης, της διανυκτέρευσης, των εξόδων μετακίνησης, κάθε είδους δαπανών αναγκαίων για την πραγματοποίηση του σκοπού της μετακίνησης, καθώς και οι κωδικοί εξόδου του Προϋπολογισμού της Βουλής που δεσμεύονται. Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης των μετακινουμένων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης εκδίδεται υπηρεσιακό σημείωμα που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή το εξουσιοδοτημένο όργανο της. Στις περιπτώσεις αυτές, η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής των μετακινουμένων.

2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται, σε καμία περίπτωση, στις μετακινήσεις των Βουλευτών από και προς την εκλογική τους περιφέρεια ή στις μετακινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο κομματικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 2
Έξοδα κίνησης


1. Τα έξοδα κίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων της Βουλής και λοιπών προσώπων που συμμετέχουν σε αποστολές της Βουλής, εντός και εκτός Επικράτειας, αφορούν, σε κάθε περίπτωση, μετακίνηση σε οικονομική θέση και αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Οι κρατήσεις των εισιτηρίων
πραγματοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, μετά από: (α) ταυτόχρονη συλλογή τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που υποβάλλονται από ταξιδιωτικά γραφεία ή αεροπορικές εταιρείες στην ως άνω Υπηρεσία της Βουλής και (β) επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς.

2. Βουλευτής, ο οποίος επιθυμεί την έκδοση εισιτηρίου που αφορά μετακίνηση του, εντός ή εκτός της Επικράτειας, ενημερώνεται από την ως άνω Υπηρεσία της Βουλής για το ύψος της οικονομικότερης προσφοράς εισιτηρίου. Βουλευτής που επιλέγει άλλο ταξιδιωτικό γραφείο ή εταιρεία για την μετακίνησή του, καλύπτει την τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά σε σχέση προς την οικονομικότερη προσφορά.

3. Στις καλυπτόμενες δαπάνες μετακίνησης περιλαμβάνεται και η δαπάνη μετακίνησης από το αεροδρόμιο του τόπου μετάβασης προς το ξενοδοχείο διαμονής και αντίστροφα, με χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης. Καλύπτεται η μίσθωση ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου, εφόσον το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου δημόσιας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, καλύπτονται το κόστος μίσθωσης, οι δαπάνες διοδίων και η χιλιομετρική απόσταση.

4. Η οδική μετακίνηση στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους πραγματοποιείται είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με υπηρεσιακό όχημα. Δεν καλύπτεται η οδική μετακίνηση με μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης του μετακινούμενου.

5. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η υπηρεσιακή μετακίνηση με βουλευτικό όχημα, εάν ο μετακινούμενος είναι Βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλονται, αφού προσκομισθούν τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, οι δαπάνες: (α) για τα καύσιμα, λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης, (β) για τα διόδια, αν η μετακίνηση γίνεται μέσω του εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και (γ) για τον ναύλο αυτοκινήτου, αν η μετακίνηση γίνεται με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.

Άρθρο 3
Έξοδα διανυκτέρευσης


1. Για τα έξοδα διανυκτέρευσης των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής, λόγω μετακινήσεων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της Επικράτειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 19 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α'/94).

2. Για την επιλογή της βέλτιστης οικονομικά λύσης, ως προς το ξενοδοχείο και τον καθορισμό των εξόδων διανυκτέρευσης, λαμβάνονται υπόψιν το κόστος διαμονής στον τόπο διανυκτέρευσης, η διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων, η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται η μετακίνηση, καθώς και οι προτάσεις των Διεθνών Οργανισμών ή των ελληνικών Προξενικών Αρχών του τόπου μετάβασης. Οι υπάλληλοι και τα λοιπά πρόσωπα που μετέχουν σε αποστολές της Βουλής, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με τους βουλευτές που συνοδεύουν. Σε περίπτωση που Βουλευτής ή υπάλληλος επιλέγει τόπο διαμονής που δεν καλύπτεται από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου, καλύπτει την τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά.

Άρθρο 4
Ημερήσια αποζημίωση


1. Η ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις εκτός Επικράτειας του Προέδρου της Βουλής, των Αντιπροέδρων της Βουλής και των Βουλευτών, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α'/94).

2. Στην περίπτωση που προβλέπεται καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης από άλλον φορέα, επιστρέφεται από τον δικαιούχο ή καταβάλλεται από τον φορέα το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τη Βουλή.

3. Η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται για τις ημέρες εργασιών, για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επιστροφής, μόνον όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης των εργασιών.

4. Η ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων της Βουλής, εντός και εκτός Επικράτειας, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 17 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α'/94).

Άρθρο 5
Διαδικαστικά Ζητήματα


1. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Βουλής ορίζει υπάλληλο, μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος διαχειρίζεται τους φακέλους των μετακινουμένων κάθε αποστολής, ονομαστικά. Εάν στην αποστολή μετέχει υπάλληλος της Βουλής, ορίζεται κατά προτίμηση ο υπάλληλος αυτός για τις διαδικαστικές ενέργειες. Κάθε φάκελος συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση δαπανών σε δύο αντίγραφα και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 2/73/ΔΕΠ/4.1.2016 (ΦΕΚ Β' /20/14.1.2016), όπως ισχύει.
Οι μετακινούμενοι, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή τους, προσκομίζουν στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των αποκομμάτων των καρτών επιβίβασης ή αποδείξεων εισιτηρίων (μετάβασης και επιστροφής), και το πρωτότυπο τιμολόγιο του ξενοδοχείου διαμονής. Ο φάκελος της μετακίνησης, μαζί με την κατάσταση δαπανών ανά μετακινούμενο και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα, διαβιβάζονται στο Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής.
Μετά τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου της μετακίνησης, το ανωτέρω Τμήμα της Βουλής προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών, εκκαθαρίζει τη σχετική δαπάνη και, στη συνέχεια, εισπράττει ή καταβάλλει από ή στον μετακινούμενο τυχόν προκύπτουσες διαφορές, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου. Στη συνέχεια το Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

2. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της μετακίνησης ή από την πρώτη ημέρα μετακίνησης που δεν πραγματοποιήθηκε, εκδίδεται απόφαση:
α) συμπληρωματική της αρχικής, εάν διαπιστωθεί, μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, ότι θα έπρεπε να έχει καταβληθεί στον μετακινούμενο ποσό μεγαλύτερο ή μικρότερο από το προβλεπόμενο στην αρχική απόφαση, οπότε καταβάλλεται από τον μετακινούμενο ή επιστρέφεται σε αυτόν, από το Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής, η χρηματική διαφορά ή β) ανακλητική της αρχικής απόφασης μετακίνησης, εάν η μετακίνηση δεν πραγματοποιηθεί, οπότε επιστρέφονται από τον υπόχρεο τυχόν καταβληθέντα σε αυτόν χρηματικά ποσά στο Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής, αφαιρουμένων τυχόν ακυρωτικών χρεώσεων, εφόσον οι χρεώσεις αυτές αποδεικνύονται από νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία και θα αναγράφονται στην ανωτέρω ανακλητική απόφαση.
Η απόφαση των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσας εκδίδεται με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Βουλής.

3. Οι μετακινούμενοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα την ως άνω Υπηρεσία για κάθε μεταβολή του προγράμματος της μετακίνησης, ανεξαρτήτως εάν η μεταβολή αυτή προκαλεί ή όχι αυξομείωση της σχετικής δαπάνης.

4. Μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, η ανωτέρω Υπηρεσία παραδίδει τον φάκελο της μετακίνησης στο Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής. Εάν, μετά τον έλεγχο, διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών στον ανωτέρω φάκελο, από υπαιτιότητα του μετακινούμενου, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής δύναται να προβεί σε καταλογισμό σε βάρος του υπόχρεου μετακινούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'), όπως ισχύει.

5. Ο πλήρης φάκελος για τις μετακινήσεις υποβάλλεται, προς αποκατάσταση της Πάγιας Προκαταβολής, στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκτελεί χρέη Ελεγκτού Δημοσίου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'), όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven