Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/ 23.2.2016 Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016/ 23.2.2016 Όροι και προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1029710 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 743/21-03-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1, του άρθρου 78 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α') όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 184 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α'), καθώς και της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 66, του Ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1001/Β'/30-6-2010) «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού Σ.Ο. 2716 κατά την προμήθεια αυτής προς κατανάλωση».

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 989/Β'/30-6- 2010) «Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και το Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασης τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στην ηλεκτρική ενέργεια».

5. Τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α'/179), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α'), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α'), όπως ισχύει.

9. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» (ΦΕΚ 865/Β'), όπως ισχύει.

10. Την πράξη 1 της 20.1.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/20-1-2016 Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (ΦΕΚ Β'2003) και Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3317).

12. Την ανάγκη καθιέρωσης διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους όρους και διατυπώσεις για την απαλλαγή από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας του κωδικού της Σ.Ο. 2716 που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Απαλλαγής - Αρμόδια Αρχή


1. Δικαιούχοι απαλλαγής από τον ΕΦΚ με την τήρηση των όρων και διατυπώσεων που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα, είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είτε απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, είτε παράγεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις για δική τους χρήση (αυτοπαραγωγοί κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4001/2011), στο πλαίσιο της παραγωγικής τους διαδικασίας, για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική ή μεταλλουργική κατεργασία.

2. Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική ή μεταλλουργική κατεργασία, είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η ανωτέρω κατεργασία.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά


1. Για την απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ΕΛ.Υ.Τ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση όπου εφαρμόζεται η κατεργασία, αίτηση με την οποία ζητείται η υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν. 4261/2014 στην οποία αναφέρονται επίσης:
- Τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση κ.λπ.) της επιχείρησης και του νομίμου εκπροσώπου αυτής.
- Το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) της επιχείρησης στην οποία χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
- Το είδος της τάσης που χρησιμοποιεί

Με την ως άνω αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση εγκαταστάσεων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
β) Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου για την εγγραφή της επιχείρησης στα μητρώα του.
γ) Άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης της παραγωγικής μονάδας.
δ) Άδεια Λειτουργίας και Άδεια Παραγωγής ή Απόφαση Εξαίρεσης από τη λήψη Άδειας Παραγωγής προκειμένου για επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν και καταναλώνουν απευθείας την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να την εγχέουν στο Σύστημα ή το Δίκτυο (αυτοπαραγωγοί) στις απαλλασσόμενες χρήσεις. Αποφάσεις Απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης Άδειας Λειτουργίας και Απόφαση Εξαίρεσης από τη λήψη Άδειας Παραγωγής για τις επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργούν εφεδρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής.
ε) Άδεια Προμήθειας στη περίπτωση που το δικαιούχο πρόσωπο απορροφά Η/Ε απευθείας και την ιδιοκαταναλώνει ως τελικός πελάτης.
στ) Τα στοιχεία του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης εφόσον μεσολαβεί για την προμήθεια της.
ζ) Αναλυτική τεχνική μελέτη της επιχείρησης, η οποία θα περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρόλυσης, χημικής αναγωγής ή μεταλλουργίας, τις μηνιαίες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις απαλλασσόμενες κατεργασίες, τα παραγόμενα έτοιμα προϊόντα και το ποσοστό συμμετοχής της ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά, το ποσοστό της απαλλασσόμενης από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης Η/Ε της εγκατάστασης, τον κύριο και βοηθητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις απαλλασσόμενες κατεργασίες.

Σε περιπτώσεις που το ποσοστό της απαλλασσόμενης από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής κατανάλωσης Η/Ε της εγκατάστασης, διαφοροποιείται ανά μήνα θα δηλώνεται και το μέσο μηνιαίο ποσοστό του έτους.
Για την τεκμηρίωση όλων των ανωτέρω θα αναφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία/δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν.

2. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που διαθέτουν περισσότερες των μία εγκαταστάσεων/παραγωγικών μονάδων, η αίτηση της παρ. 1 μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση στην ΕΛ.Υ.Τ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται κάθε εγκατάσταση.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός απαλλασσομένων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας


1. Για τη διαπίστωση υπαγωγής της αιτούμενης επιχείρησης στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν.4261/2014 και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία και απαλλάσσονται του ΕΦΚ, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από ένα τελωνειακό υπάλληλο της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., ένα χημικό υπάλληλο της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, καθώς και έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό ή μηχανολόγο - ηλεκτρολόγο μηχανικό της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποία υπάγεται η εγκατάσταση της επιχείρησης.

2. Για τη συγκρότηση της ως άνω επιτροπής, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 2, αποστέλλει έγγραφο προς την αρμόδια Χημική Υπηρεσία και την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφέρειας, για τον ορισμό υπαλλήλων που θα συμμετέχουν σε αυτή. Με το ανωτέρω έγγραφο αποστέλλεται συνημμένα η υποβληθείσα αναλυτική τεχνική μελέτη της αιτούσας επιχείρησης.

3. Μετά τον ορισμό των υπαλλήλων από τις ως άνω αρμόδιες αρχές ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΕΛ.Υ.Τ., συγκροτεί επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1, με προεδρεύοντα τον υπάλληλο της ΕΛ.Υ.Τ., η οποία διενεργεί επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της αιτούσας επιχείρησης, για να προσδιορίσει το ποσοστό της καταναλισκόμενης στις απαλλασσόμενες από ΕΦΚ χρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης, αφού προηγουμένως έχει επαληθεύσει τα στοιχεία που περιγράφονται στην υποβληθείσα αναλυτική τεχνική μελέτη και έχει διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της παραγωγικής της διαδικασίας, προβαίνει σε χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική ή μεταλλουργική κατεργασία με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω ελέγχου η επιτροπή δύναται να ζητήσει ότι άλλο στοιχείο κριθεί σκόπιμο προκειμένου για τη διενέργεια αυτού.

Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την επιτροπή το οποίο υποβάλλεται στην ΕΛ.Υ.Τ., με κοινοποίηση στην αιτούσα επιχείρηση. Μετά την κοινοποίηση του σχετικού πρακτικού της επιτροπής, η αιτούσα επιχείρηση δύναται εντός 15 ημερών να εκφράσει τυχόν ένσταση της τεκμηριωμένη, προκειμένου να επανεξεταστεί η αίτηση της, στην περίπτωση που η επιτροπή έχει απορρίψει την υπαγωγή της στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν.4261/2014, ή έχει προσδιορίσει άλλο ποσοστό από αυτό που αναγράφεται στην τεχνική μελέτη. Κατά την επανεξέταση αξιολογούνται τα στοιχεία της ένστασης από την ως άνω επιτροπή και συντάσσεται αναλόγως σχετικό πρακτικό.

4. Με βάση το ως άνω πρακτικό, και αφού κατατεθεί από την δικαιούχο επιχείρηση η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 εγγύηση εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν.4261/2014. Αντίγραφο του εν λόγω πρακτικού κοινοποιείται στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής για να καταχωρηθεί στο τηρούμενο από αυτή "Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία" και να χορηγηθεί αριθμός Μητρώου, ο οποίος γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή ελέγχου - ΕΛ.Υ.Τ.

5. Μετά την εγγραφή της επιχείρησης στο ως άνω μητρώο, η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. ενημερώνει τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας/ διανομέα της εγκατάστασης σχετικά με την υπαγωγή αυτής στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν.4261/2014, τον αριθμό Μητρώου της παρ. 4 καθώς και το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης. Με βάση το ποσοστό αυτό ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσαρμόσει την τιμολόγηση του, για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα από το μήνα ενημέρωσης. Ομοίως ενημερώνονται και οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1 οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση (αυτοπαραγωγοί) ή απορροφούν απευθείας από το Σύστημα ή Δίκτυο χωρίς τη μεσολάβηση Προμηθευτή/Διανομέα.

Άρθρο 4
Κατάθεση εγγύησης


Για την έγκριση υπαγωγής στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν.4261/2014, τα δικαιούχα πρόσωπα, καταθέτουν στην αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. τραπεζική εγγύηση, το ποσό της οποίας ορίζεται σε 5% επί της συνολικής απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία το προηγούμενο δωδεκάμηνο, η οποία κάθε δωδεκάμηνο αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις απαλλασσόμενες κατεργασίες κατά το προηγούμενο έτος, το παραπάνω ποσό της εγγύησης υπολογίζεται επί της δηλωθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, σε δωδεκάμηνη βάση.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Διανομέων - Αυτοπαραγωγών / Υποβολή ΔΕΦΚ


1. Ο Προμηθευτής/Διανομέας, αρχής γενομένης την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα κατά τον οποίο του κοινοποιήθηκε η εγγραφή της επιχείρησης/εγκατάστασης στο μητρώο του άρθρου 3 καθώς και το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, διαχωρίζει με βάση το ως άνω ποσοστό, τις μηνιαίες απαλλασσόμενες από τον ΕΦΚ ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας επί της συνολικής καταμετρημένης μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης οι οποίες αναγράφονται σε ιδιαίτερη θέση επί των εκδοθέντων παραστατικών πωλήσεων (εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος).

2. Ομοίως οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1 που παράγουν (αυτοπαραγωγοί) ή προμηθεύονται/απορροφούν απευθείας από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια για ιδία χρήση, μέρος της οποίας καταναλώνεται στις απαλλασσόμενες κατεργασίες, διαχωρίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τις μηνιαίες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται από τον ΕΦΚ από το σύνολο της μηνιαίας καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κατατίθεται από τον διανομέα, συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παραδίδεται από αυτόν, με απαλλαγή από τον ΕΦΚ, στα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. Ομοίως πράττουν και τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα που παράγουν ή προμηθεύονται/ απορροφούν απευθείας από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, για ιδία χρήση, στο πλαίσιο της παραγωγικής τους διαδικασίας, αποκλειστικά για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις απαλλασσόμενες κατεργασίες. Για τις ποσότητες που δεν απαλλάσσονται ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της αριθ. ΔΕΦΚ.5025778ΕΞ2010/17.6.2010 Α.Υ.Ο. περί βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων της ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Η ως άνω ΔΕΦΚ υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση του σχετικού παραστατικού πωλήσεων (εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) από τον διανομέα και για τους λοιπούς δικαιούχους του άρθρου 1, παρ. 1, από τον μήνα κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας στις απαλλασσόμενες κατεργασίες.

5. Η κατά τα ανωτέρω ΔΕΦΚ συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδιορίζονται ανά δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο (ΑΦΜ δικαιούχου, αρ. παροχής, αρ. μητρώου δικαιούχου, αρ. παραστατικού), η χρονική περίοδος μέτρησης, η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που παραδόθηκαν με απαλλαγή από τον ΕΦΚ στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή καταναλώθηκαν από τους λοιπούς δικαιούχους του άρθρου 1, παρ. 1 στις απαλλασσόμενες κατεργασίες.

6. Ως αρμόδια αρχή για την υποβολή της ανωτέρω ΔΕΦΚ με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ ορίζεται η κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου ή των λοιπών δικαιούχων του άρθρου 1, παρ. 1, Ειδικότερα για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ως αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ' Τελωνείο Ε.Σ. Πειραιά και το ΣΤ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

7. Στα τηρούμενα βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων λογιστικά αρχεία (Ν.4308/2014), οι διανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, τις καταναλωθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται του ΕΦΚ καθώς και την αξία χρέωσης αυτών, προκειμένου οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να μπορούν να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δ.ΕΦΚ και τα εκδοθέντα παραστατικά πωλήσεων (εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος).

8 . Για την παροχή στοιχείων από τη Ρ.Α.Ε., τους Διαχειριστές και τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας προς το Υπουργείο Οικονομικών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 Κ.Υ.Α.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις δικαιούχων απαλλαγής


Για τον ευχερέστερο έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1, υποχρεούνται:

1. Να τηρούν ιδιαίτερο βιβλίο, στο οποίο κάθε μήνα θα καταχωρούνται τα εξής:
α. Οι καταναλωθείσες ανά μήνα ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, η συνολική μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης καθώς και η μηνιαία ιδιοπαραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς.
β. Ο αριθμός του τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
γ. Τα παραγόμενα προϊόντα με βάση το Δελτίο Παραγωγής και οι αντίστοιχες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους.
δ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Αρχή ελέγχου - ΕΛ.Υ.Τ για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
Το παραπάνω βιβλίο μπορεί να υποκατασταθεί και από τα επίσημα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία Αποθεμάτων της επιχείρησης, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον σε αυτά αναγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία.

2. Οι δικαιούχοι απαλλαγής, υποχρεούνται να δέχονται και να διευκολύνουν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνει σκόπιμο η αρμόδια Αρχή ελέγχου - ΕΛ.Υ.Τ. καθώς και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

3. Οι δικαιούχοι απαλλαγής, υποχρεούνται να ενημερώσουν εντός μηνός την ΕΛ.Υ.Τ. για κάθε συμβάν που επηρεάζει τον τρόπο προμήθειας, το είδος και το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης. Η ΕΛ.Υ.Τ, εν συνεχεία και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τον εκ νέου προσδιορισμό των απαλλασσομένων από ΕΦΚ ποσοτήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Ομοίως, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να ενημερώσουν εντός μηνός την αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή - ΕΛ.Υ.Τ

Άρθρο 7
Έλεγχοι


1. Η ΕΛ.Υ.Τ αρμοδίως προβαίνει σε ελέγχους για τη διαπίστωση τήρησης από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας των οριζομένων στην παρούσα όρων και διατυπώσεων, καθώς και στις σχετικές διασταυρώσεις των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται του ΕΦΚ βάσει των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. καθώς και των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Για την διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ βάσει των διατάξεων της παρούσας, η αρμόδια Αρχή ελέγχου -ΕΛ.Υ.Τ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου, προβαίνει σε ετήσιο τακτικό έλεγχο.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους της ΕΛ.Υ.Τ που ορίζονται από την αρμόδια Αρχή ελέγχου, με τη σύμπραξη υπαλλήλου της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας και της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας εφόσον απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και η συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διενέργεια του ελέγχου. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ προβαίνει στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται αρμοδίως στις Διευθύνσεις Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ΦΠΑ και Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο.

4. Στα πλαίσια του ως άνω ετήσιου τακτικού ελέγχου πραγματοποιείται επαλήθευση των στοιχείων της τεχνικής μελέτης που έχει υποβληθεί από τη δικαιούχο απαλλαγής επιχείρηση προκειμένου να επαληθευτεί το ποσοστό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στις απαλλασσόμενες από ΕΦΚ κατεργασίες επί της συνολικής καταμετρημένης μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης, βάσει απολογιστικών στοιχείων. Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσεται του ΕΦΚ επί της μηνιαίας συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης, υπολείπεται αυτού που έχει καθορισθεί από την επιτροπή του άρθρου 3, παρ. 3, η ΕΛ.Υ.Τ. προβαίνει άμεσα σε υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψουν από το γινόμενο της συνολικής ποσοστιαίας διαφοράς επί της συνολικής καταμετρημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Ομοίως σε περίπτωση υπέρβασης του ως άνω ποσοστού η ΕΛ.Υ.Τ. προσδιορίζει αντίστοιχα το ποσό επιστροφής για τις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί.

5. Εφόσον από τον ανωτέρω επαληθευτικό έλεγχο προκύψει διαφορά στις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται του ΕΦΚ, συντάσσεται ανάλογα από την ΕΛ.Υ.Τ. σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου. Με βάση την έκθεση αυτή, με την οποία έχει προσδιοριστεί αναλόγως, είτε το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που οφείλεται, είτε το ποσό επιστροφής, η ανωτέρω αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καλεί την επιχείρηση, είτε για να καταβάλλει τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, είτε για να της επιστραφεί το ποσό που δικαιούται, αντίστοιχα.

6. Η ΕΛ.Υ.Τ. δύναται να διενεργήσει έκτακτο έλεγχο σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, οι δε δικαιούχοι απαλλαγής υποχρεούνται να δέχονται τους ως άνω ελέγχους και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της.

7. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις περί λαθρεμπορίας του Ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις


Η επιστροφή του ΕΦΚ που έχει καταβληθεί για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκαν για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 184 του Ν.4261/2014, μέχρι την εφαρμογή της παρούσας, ήτοι μέχρι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο κοινοποιείται από την αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. η εγγραφή του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου στο μητρώο που τηρείται στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.2960/2001, περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Για τη διακρίβωση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκαν για τις ως άνω χρήσεις και τον προσδιορισμό του επιστρεπτέου ποσού του ΕΦΚ, τηρείται η κάτωθι διαδικασία:

1. Οι δικαιούχοι απαλλαγής του άρθρου 1, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια ΕΛΥΤ, στην οποία αναφέρονται οι ανά μήνα απαλλασσόμενες από ΕΦΚ καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και το ποσοστό επί της συνολικής καταμετρημένης μηνιαίας κατανάλωσης της εγκατάστασης, για το ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.

2. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. προβαίνει σε έλεγχο των ως άνω δηλούμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην τεχνική μελέτη που έχει υποβάλλει το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, του πρακτικού που έχει συντάξει η επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. ΔΕΦΚ.5025777ΕΞ2010/17.6.2010 κοινής υπουργικής απόφασης των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που αυτή ήθελε ζητήσει.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη σύμπραξη χημικού υπαλλήλου της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας και ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου μηχανικού της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, εφόσον απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και η συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη διενέργεια αυτού.

3. Η ΕΛ.Υ.Τ. αφού προηγουμένως διαπιστώσει ότι έχουν καταβληθεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις ανωτέρω ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, προβαίνει στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, με την οποία προσδιορίζει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται και το επιστρεπτέο ποσό του ΕΦΚ. Αντίγραφο της ως άνω έκθεσης αποστέλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του διανομέα ή του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου εφόσον πρόκειται για αυτοπαράγωγο ή πρόσωπο που απορροφά απευθείας από το Σύστημα ή Δίκτυο χωρίς τη μεσολάβηση Προμηθευτή/Διανομέα. Τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και ο εκάστοτε διανομέας/πάροχος, ενημερώνονται για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που απαλλάσσονται και το επιστρεπτέο ποσό του ΕΦΚ.

4. Με βάση την ως άνω ενημέρωση της ΕΛ.Υ.Τ. ο εκάστοτε διανομέας εκδίδει άμεσα πιστωτικό τιμολόγιο προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο, με το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ και υποβάλλει αίτηση επιστροφής του καταβληθέντος ΕΦΚ με συνημμένα τα πιστωτικά τιμολόγια, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις δικαιούχων απαλλαγής του άρθρου 1, παρ. 1 η αίτηση για την επιστροφή του καταβληθέντος ΕΦΚ υποβάλλεται από το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του.

Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven