Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ 2016/18.3.2016 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ 2016/18.3.2016 Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Τηλέφωνο : 210 3375317-8
FAX : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Μετά από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015.

2. Επίσης, με το άρθρο 52 του ν. 4305/2014 ορίστηκε ότι, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με πάγια θέση της Φορολογικής Διοίκησης, επιτρέπεται η υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (συμπληρώνοντας συγκεντρωτικά εισόδημα προηγούμενων ετών που δεν υπήρχε υποχρέωση να δηλωθεί όταν αποκτήθηκε, πχ. μερίσματα, πώληση μετοχών, τόκοι κλπ ή ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, όπως πχ. εκποίηση περιουσιακών στοιχείων) , χωρίς την επιβολή κυρώσεων, στο αμέσως επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, δεδομένου ότι με την παράλειψη αυτή δεν παραβιάζεται κάποια φορολογική διάταξη.

4. Για το λόγο αυτό, εισοδήματα παλαιότερων ετών, που αποκτήθηκαν πριν από την επιβολή της εισφοράς και δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλωθούν, δύνανται να δηλώνονται εκπρόθεσμα στο πρώτο μη παραγεγραμμένο έτος, που σήμερα είναι η χρήση 2010 (οικονομικό 2011), στου οποίου τα εισοδήματα άρχισε να επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί, διότι κάποια εισοδήματα που δεν είχαν υποχρέωση να δηλωθούν και συνεπώς δεν καθιστούν παράβαση για τον φορολογούμενο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό κεφαλαίων προηγούμενων ετών.

5. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι, δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν πριν από την 2010 (οικονομικό 2011), ακόμη κι αν δηλωθούν εκ των υστέρων σε έτος του οποίου τα εισοδήματα υπόκεινται σε εισφορά, διότι το γεγονός αυτό είναι διαδικαστικό και δεν καθιστά τα εισοδήματα αυτά εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011.

6. Κατ' ανάλογη εφαρμογή, τα παραπάνω ισχύουν και για τις άλλες εισφορές που επιβλήθηκαν, δηλαδή την έκτακτη εφάπαξ εισφορά στα εισοδήματα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ του ν. 3833/2010 και της εισφοράς στα εισοδήματα πάνω από εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000) του ν. 3758/2009.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο Γενικός Γραμματέας
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven