Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1044522 ΕΞ 2016/18.3.2016 Περιγραφή των βασικών βημάτων της διαδικασίας διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1044522 ΕΞ 2016/18.3.2016 Περιγραφή των βασικών βημάτων της διαδικασίας διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1044522 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A ': ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
T. Κ:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Μπίρμπιλα, Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480, 475
FAX:210-69.87.506
Email:e.birbila@2001.syzefxis.gov.gr
m. lytra@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Περιγραφή των βασικών βημάτων της διαδικασίας διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων»

1. Αποστέλλουμε συνημμένα, έντυπο - οδηγό με συνοπτική περιγραφή των βασικών βημάτων που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εισαγόμενων εμπορευμάτων.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση τόσο των τελωνειακών αρχών όσο και των συναλλασσόμενων κατά την εφαρμογή των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον ορθό υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.

2.    Ειδικότερα στον κοινοποιούμενο οδηγό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Τμήμα Α: Βασικές διατυπώσεις που πρέπει να ακολουθούνται από το συναλλασσόμενο για την ορθή δήλωση της αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ.
- Τμήμα Β: Βασικές διατυπώσεις που πρέπει να ακολουθούνται από το αρμόδιο τελωνείο. Το μέρος αυτό περιορίζεται στη συνοπτική περιγραφή των βημάτων της διαδικασίας διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας, από την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης μέχρι και την έκδοση της άδειας παράδοσης, και δεν επεκτείνεται σε λεπτομέρειες της διαδικασίας εκ των υστέρων 
ελέγχου ή επανελέγχου εκ μέρους του τελωνείου. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει τους εκ των υστέρων ελέγχους για τη δασμολογητέα αξία που γίνονται από την ΕΛ.Υ.Τ. - Τμήμα Γ: Κατάλογος βασικών εγκυκλίων - ΔΥΟ που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας για θέματα δασμολογητέας αξίας, με αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου, του θέματος και του αριθμού ανάρτησης «Διαύγεια» (ΑΔΑ).

3. Επισημαίνουμε ότι το έντυπο αυτό περιγράφει συνοπτικά τα βασικά βήματα και τις κυριότερες τελωνειακές διατυπώσεις που ακολουθούνται κατά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, και σε καμία περίπτωση δεν εξαντλεί τις νομικές διατάξεις και τις ειδικότερες τελωνειακές διατυπώσεις που προβλέπονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, διαθέτει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν έχει νομική ισχύ.

4. Ο κοινοποιούμενος οδηγός θα αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη (Portal) της Τελωνειακής Υπηρεσίας (e-Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Αξία εμπορευμάτων).Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α) Από το συναλλασσόμενο:

•    Πριν από την υποβολή της διασάφησης:

^ Έκδοση Απόφασης από την Τελωνειακή Περιφέρεια εφόσον απαιτείται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-    Προσθήκη royalties και λοιπών δικαιωμάτων αδείας στη δασμολογητέα αξία.
-    Διαδοχικές πωλήσεις - εφαρμογή του άρθρου 147 καν. 2454/93, στην περίπτωση που πρόκειται να γίνει χρήση του προγενέστερου τιμολογίου πώλησης (από τρίτη χώρα σε προμηθευτή εντός Ε.Ε.).

•    Ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης (ΕΔΕ εισαγωγής) μέσω του
υποσυστήματος εισαγωγών του Icisnet.

•    Ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων εγγράφων:

^ Έντυπο δήλωσης αξίας DV1 όταν απαιτείται δηλ. για εισαγωγές άνω των 10.000 ευρώ και από 1/5/2016 άνω των 20.000 ευρώ, εφόσον η δασμολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του Καν.2913/92.

^ Τιμολόγιο πώλησης (σε κάθε περίπτωση), εφόσον η δασμολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 29 του Καν.2913/92.

•    Κατά την υποβολή του ΕΔΕ και με ευθύνη του συναλλασσόμενου:

^ Συμπληρώνεται η θέση 46 με τη συναλλακτική αξία του εμπορεύματος (πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή), σύμφωνα με τα άρθρα 29, 32 και 33 του καν. 2913/92.

^ Συμπληρώνεται η θέση 44.1 με τους ακόλουθους κωδικούς όσον αφορά τη δασμολογητέα αξία:
-    Ν935 - τιμολόγιο (κοινοτικός κωδικός), συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει τιμολόγιο εισαγωγής.
-    Ν934 - υποβολή εντύπου δήλωσης αξίας DV1 (κοινοτικός κωδικός), εφόσον απαιτείται.
-    1724 - δεν απαιτείται η υποβολή εντύπου DV1, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 του καν. 2454/93.
-    1727 - Απόφαση Τελωνειακής Περιφέρειας για royalties και δικαιώματα αδείας, εάν υπάρχει.
-    1728 - Απόφαση Τελωνειακής Περιφέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 147 καν. 2454/93 (διαδοχικές πωλήσεις), εάν υπάρχει.

•    Σε περίπτωση υποβολής ελλιπούς διασάφησης (ΙΜ-Β) ως προς τη θέση 46 (αξία):
-    Αναγράφεται προσωρινή ένδειξη αξίας στη θέση 46 που θα πρέπει να προσεγγίζει κατά το δυνατό την πραγματική και να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία.
-    Δεν επιτρέπεται η αναγραφή μη ρεαλιστικών τιμών στη θέση 46, όπως π.χ. «1».
-    Δεν επισυνάπτονται αποδεικτικά της αξίας έγγραφα και δεν συμπληρώνεται η θέση 44.1 με τους κωδικούς αξίας.
-    Συστήνεται εγγύηση.
-    Εντός της προθεσμίας (τρία έτη για την αξία) υποβάλλεται συμπληρωματική διασάφηση (ΙΜ-Χ) και η εγγύηση αποδεσμεύεται.

•    Σε περίπτωση ελέγχου κατά τον τελωνισμό ή/και αμφισβήτησης της συναλλακτικής αξίας από το τελωνείο με βάση το άρθρο 181α καν. 2454/93:

^ Προσκόμιση κάθε εγγράφου για την υποστήριξη της αξίας που δηλώθηκε στη θέση 46 του ΕΔΕ και στο DV1, εφόσον ζητηθεί από το τελωνείο, εντός της προθεσμίας που τίθεται.

^ Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι, ιδίως: τιμολόγιο, φορτωτική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μεταφορικά, σύμβαση πώλησης, προτιμολόγιο/price list, διατακτική, αποδεικτικά πληρωμής προς τον προμηθευτή, πρωτότυπη απόφαση της Περιφέρειας, κλπ.

^ Εφόσον το τελωνείο δεν κάνει δεκτή τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων μετά από τη διαδικασία αμφισβήτησης της συναλλακτικής αξίας, ακολουθούνται ιεραρχικά οι εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 καν. 2913/92 (ομοειδή και παρόμοια εμπορεύματα, κατά μονάδα αξία, υπολογιζόμενη αξία, εύλογη αξία). Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση αυθαίρετη προσαύξηση ή απομείωση της αξίας.

•    Εφόσον διαφωνήσει με τη διαμόρφωση της αξίας εκ μέρους του Τελωνείου, έχει τη δυνατότητα να εγείρει αμφισβήτηση:

^ Η αμφισβήτηση εγείρεται πριν από την έκδοση της άδειας παράδοσης.

^ Ο συναλλασσόμενος συνυπογράφει πράξη αμφισβήτησης που συντάσσεται επί του παραστατικού (ΕΔΕ) και καταθέτει παρακαταθήκη.

^ Η αμφισβήτηση εξετάζεται σε πρώτο βαθμό από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.).

^ Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) και στη συνέχεια στα διοικητικά δικαστήρια.

•    Μετά από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων ελέγχου έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από το τελωνείο την τροποποίηση της αξίας που δηλώθηκε στη θέση 46 του ΕΔΕ:

^ Προσκομίζονται στο τελωνείο όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα προς υποστήριξη του αιτήματος.

^ Η αξιολόγηση του αιτήματος και η απόρριψη ή αποδοχή του γίνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος Τελωνισμού.

•    Μετά από την έκδοση της άδειας παράδοσης υποχρεούται:

^ Να φυλάσσει στο αρχείο του όλα τα αποδεικτικά της αξίας έγγραφα σε πρωτότυπη μορφή.

^ Να επιδεικνύει τα έγγραφα αυτά στις αρμόδιες τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχων.

•    Σε περίπτωση παροχής έκπτωσης από τον προμηθευτή μετά από τον τελωνισμό (πιστωτικό τιμολόγιο), δικαιούται να ζητήσει την εκ των υστέρων αφαίρεση του ποσού της έκπτωσης από τη συναλλακτική αξία, εφόσον η εν λόγω έκπτωση προβλέπεται ρητά στη σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί πριν τα εμπορεύματα τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε. και αφορά τα συγκεκριμένα εμπορεύματα που τελωνίστηκαν (άρθρο 145καν.2454/93).

Β) Από τις Τελωνειακές Αρχές:

•    Έλεγχος της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων αξίας DV1 και του τιμολογίου, ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή του ΕΔΕ εισαγωγής. Ειδικότερα, ελέγχεται η ορθή συμπλήρωση της θέσης 44.1 του ΕΔΕ με τους ακόλουθους κωδικούς:

^ Ν935 - τιμολόγιο (κοινοτικός κωδικός), συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση όπου υπάρχει τιμολόγιο εισαγωγής.

^ Ν934 - υποβολή εντύπου δήλωσης αξίας DV1 (κοινοτικός κωδικός), εφόσον απαιτείται.

^ 1724 - δεν απαιτείται η υποβολή εντύπου DV1, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 του καν. 2454/93.

•    Σε περίπτωση υποβολής ελλιπούς διασάφησης (ΙΜ-Β) ως προς τη θέση 46 (αξία):

^ Συστήνεται εγγύηση.

^ Ελέγχεται η αναγραφή της προσωρινής ένδειξης αξίας στη θέση 46 που θα πρέπει να προσεγγίζει κατά το δυνατό την πραγματική και να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία. ^ Δεν επιτρέπεται η αναγραφή μη ρεαλιστικών τιμών όπως π.χ. «1».

•    Εφόσον η διασάφηση υποδειχθεί για έλεγχο (φυσικό ή εγγράφων) από το σύστημα ανάλυσης κινδύνου, ή κατόπιν αναβάθμισης του αποτελέσματος της ανάλυσης κινδύνου από τον Προϊστάμενο Τελωνισμού, ελέγχονται τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας:

^ Ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων του εντύπου δήλωσης αξίας DV1 και ορθή διαμόρφωση της αξίας που δηλώνεται στη θέση 46 με βάση τα στοιχεία αυτά. ^ Συμφωνία όλων των δικαιολογητικών της αξίας εγγράφων με τη δηλωθείσα στη θέση 46 αξία: τιμολόγιο, φορτωτική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κλπ. ^ Συμπερίληψη τυχόν αποφάσεων της Τελωνειακής Περιφέρειας στη δασμολογητέα αξία. Ειδικότερα θα πρέπει:
-    Να έχει συμπληρωθεί ορθά η θέση 44.1 με τους κωδικούς 1727 (απόφαση για royalties) ή/και 1728 (διαδοχικές πωλήσεις).
-    Η αξία που αναγράφεται στη θέση 46 του ΕΔΕ να έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις.

^ Ορθή χρήση της ισοτιμίας συναλλάγματος, σύμφωνα με τις ισοτιμίες νομισμάτων που ισχύουν για την ημερομηνία εισαγωγής όπως κοινοποιούνται από την αρμόδια Δ/νση ΔΘΤΟΚ.

^ Ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί συνδεόμενων προσώπων σε περιπτώσεις όπου ο πωλητής και ο αγοραστής συνδέονται μεταξύ τους και εξέταση του κατά πόσο η σύνδεση επηρεάζει τη διαμόρφωση της αξίας (άρθρο 29 παρ. 2 καν. 2913/92 και 143 καν. 2454/93).

^ Εφόσον κριθεί αναγκαίο ζητούνται περαιτέρω έγγραφα και στοιχεία για την υποστήριξη της δηλωθείσας τη θέση 46 αξία από το συναλλασσόμενο, όπως: σύμβαση πώλησης, προτιμολόγιο
-    price list, αποδεικτικά πληρωμής προς τον προμηθευτή, αποδεικτικά πληρωμής μεταφορικών εξόδων, κλπ.

^ Ζητείται η συνδρομή των Τελωνειακών Περιφερειών σε περιπτώσεις σοβαρών αμφιβολιών ως προς την πραγματικά πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή του εμπορεύματος, ή σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η παροχή επιπλέον στοιχείων από τις Περιφέρειες.

^ Εφόσον απαιτείται έλεγχος αυθεντικότητας εγγράφων και στοιχείων, διενεργείται αμοιβαία διοικητική συνδρομή μέσω της Δ/νσης ΣΤΕΠ.

• Εφόσον οι τελωνειακές αρχές εξακολουθούν να διατηρούν εύλογες αμφιβολίες αναφορικά με την ορθότητα της συναλλακτικής αξίας που έχει δηλωθεί στη θέση 46:

^ Εφαρμόζεται το άρθρο 181α καν. 2454/93 αναφορικά με την αμφισβήτηση και απόρριψη της συναλλακτικής αξίας από τις τελωνειακές αρχές.

^ Γίνεται χρήση της διαδικασίας, των ειδικών εντύπων και των προθεσμιών που έχουν καθοριστεί με την αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ/29-10-2015 ΔΥΟ.

→    Ο συνυπολογισμός επί του συνολικού ποσού του τιμολογίου ορισμένου ποσού έκπτωσης, δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της συναλλακτικής αξίας. Αντίθετα, τέτοιες εκπτώσεις πρέπει να γίνονται δεκτές αφού αποτελούν στοιχείο της διαμόρφωσης της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής για το εμπόρευμα σύμφωνα με το άρθρο 29 καν. 2913/92, εκτός αν υφίστανται εύλογες αμφιβολίες ως προς την αυθεντικότητα της έκπτωσης, οπότε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 181α.

•    Εφόσον:
→    Είτε απορριφθεί η συναλλακτική αξία που δηλώθηκε στη θέση 46, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,
→    Είτε αυτή δεν μπορεί να καθοριστεί λόγω π.χ. της μη ύπαρξης τιμολογίου (π.χ. δωρεές, μεταχειρισμένα είδη, κλπ.),
τότε ακολουθούνται ιεραρχικά οι εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 καν. 2913/92 (ομοειδή και παρόμοια εμπορεύματα, κατά μονάδα αξία, υπολογιζόμενη αξία, εύλογη αξία). Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση αυθαίρετη προσαύξηση ή απομείωση της αξίας.

•    Σε περίπτωση αμφισβήτησης της διαμορφωθείσας από το τελωνείο αξίας εκ μέρους του συναλλασσόμενου:
→    Συντάσσεται σχετική πράξη στο σώμα της διασάφησης.
→    Συστήνεται παρακαταθήκη.
→    Η διασάφηση προωθείται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Π.Ε.Τ.Α. για έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθμό.
→    Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε δεύτερο βαθμό κατά της απόφασης της Π.Ε.Τ.Α., στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α.

•    Ο Προϊστάμενος Τελωνισμού αξιολογεί τυχόν αίτημα του διασαφιστή για εκ των υστέρων τροποποίηση της δηλωθείσας στη θέση 46 αξία. Εφόσον το αίτημα γίνει δεκτό, επαναδρομολογείται η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου.

•    Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου:
^ Καταχωρούνται τα αποτελέσματα στο μηχανογραφικό σύστημα των αποτελεσμάτων ελέγχου με την κατάλληλη ένδειξη, κατά περίπτωση.
^ Η διασάφηση λαμβάνει το status «υπό πληρωμή».

•    Μετά από την έκδοση της άδειας παράδοσης, μπορεί να διεξαχθεί εκ των υστέρων έλεγχος εκ μέρους του τελωνείου. Ο έλεγχος μπορεί να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα (λογιστικός έλεγχος βιβλίων, στοιχείων και εγγράφων) για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων σχετικά με τη δασμολογητέα αξία.

•    Εκπτώσεις που παρέχονται από τον προμηθευτή στον αγοραστή μετά από τον τελωνισμό (πιστωτικά τιμολόγια), γίνονται δεκτές από το τελωνείο και αφαιρούνται εκ των υστέρων από τη δασμολογητέα αξία, εφόσον προβλέπονται ρητά στη σύμβαση πώλησης που έχει συναφθεί πριν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε. και αφορά τα συγκεκριμένα εμπορεύματα, σύμφωνα με το άρθρο 145 καν. 2454/93.

Γ) Βασικές εγκύκλιοι - ΔΥΟ σε θέματα δασμολογητέας αξίας:

•    ΔΔΘΤΟΚ Α 1038856 ΕΞ/9-3-2016 (ΑΔΑ: 790ΒΗ-ΚΣΞ) «Παύση της διαδικασίας θεώρησης τιμολογίων εισαγωγής για σκοπούς διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων»
•    ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ/29-10-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΓ4Η-ΤΓΖ) «Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 - απόρριψη της συναλλακτικής αξίας»
•    ΔΔΘΤΟΚ Α 5026366 ΕΞ/18-12-2015 (ΑΔΑ: 76Π8Η-79Η) «Ορθή συμπλήρωση της συναλλακτικής αξίας στη θέση 46 του ΕΔΕ»
•    ΔΔΘΤΟΚ Α 5026212 ΕΞ/17-12-2015 (ΑΔΑ: 782ΓΗ-ΜΜΡ) «Δήλωση στοιχείων αξίας DV1 - άρθρα 178, 179 και Παράρτημα 28 του καν. 2454/93»
•    ΔΔΘΤΟΚ Α 5026806 ΕΞ/23-12-2015 (ΑΔΑ:6860Η-ΒΓΨ) «Ηλεκτρονική υποβολή DV1 και λοιπών εγγράφων αξίας»
•    ΔΔΘΤΟΚ Α 5003253 ΕΞ/10-2-2015 (ΑΔΑ: 6Η76Η-3ΣΑ) «Συμπερίληψη ορισμένων στοιχείων στη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας»
•    ΔΔΘΤΟΚ Α 5003662 ΕΞ/12-2-2015 (ΑΔΑ: 6ΨΔΛΗ-ΩΤ2) «Αποστολή Αποφάσεων του Δικαστηρίου Ε.Ε. για θέματα δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων»
•    Δ17Ε 5047292ΕΞ/14.12.2012 (ΑΔΑ : Β4ΜΡΗ-ΦΩΟ) Συλλογή «Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες» έκδοσης 2010 του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
•    Δ17Δ 5023169/2124/17.6.2009 «Συλλογή κειμένων για τη δασμολογητέα αξία της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα - Τομέας Δασμολογητέας αξίας»Πηγή: Taxheaven