Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 3/21.3.2016 Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. 3/21.3.2016 Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας

Αθήνα 21/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ : Ι' ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Ι'2 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Πατησίων 30
Ταχ. Κώδικας:101 70 - Αθήνα
Τηλεφ. Κέντρο:213 15 19 353
E-mail:www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3

ΘΕΜΑ: "Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας."


Σας ενημερώνουμε ότι, εκδόθηκε η αρ. Φ15/8/4588 κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 656/Β/10-03-2016), με την οποία:

-    Συμπληρώθηκε η με αρ. Α1/387/02-12-1986 (Β'848) κοινή υπουργική απόφαση "Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και

-    Τροποποιήθηκε η ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση "Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και αντίστοιχων εντύπων τους, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)".

Συγκεκριμένα, με τη νέα κοινή Υπουργική Απόφαση:

Α. Συμπληρώνεται η αριθμ. Α1/387/02-12-1986 κοινή Υπουργική Απόφαση
"Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ", όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ8000/11624/762 (ΦΕΚ 1849/Β/07-07-2014) κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

- Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ» στο δικαιολογητικό με αριθμό 94, το οποίο αναριθμείται σε 95 (πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών ή δελτίο παροχής υπηρεσιών), προστίθενται τα ακόλουθα:

"Στις περιπτώσεις που λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κατά την τελετή ταφής-κηδείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, δεν γίνεται χρήση γραφείου τελετών, αντί του τιμολογίου του γραφείου τελετών ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, θα υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Βεβαίωση της αρμόδιας Μουφτείας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας ή της Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους, από την οποία να προκύπτει η τέλεση της κηδείας και το ποσό της δαπάνης και
2.    Όπου απαιτείται, διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.
Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή και για εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εξόδων κηδείας για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπου τιμολογίου ή δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Β. Τροποποιείται η περ. Ε4 "Χορήγηση εξόδων κηδείας και ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ" της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) λόγω αλλαγής στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Το έντυπο της εν λόγω διαδικασίας και τα δικαιολογητικά που αποτυπώνονται σε αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ΚΥΑ και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιείται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ.

Λεπτομερώς, ανάλογα το θρήσκευμα και τον ιδιαίτερο τρόπο ταφής-κηδείας, παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που γίνονται δεκτά αντί του πρωτότυπου τιμολογίου ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και αγοράς αγαθών.

Ι. Περιπτώσεις κηδείας - ταφής Μουσουλμάνων

Στις περιπτώσεις ταφής των Μουσουλμάνων, δαπανώνται από τα οικεία συγγενικά πρόσωπα κάποια χρήματα για λογαριασμό του εκλιπόντος ("εξαγορά" του χώρου στο νεκροταφείο, αφιέρωση χρηματικού ποσού στη διαχειριστική επιτροπή εκάστου ιερού τεμένους, πλύση της σωρού από τους θρησκευτικούς λειτουργούς, αγορά σαβάνου και οικοδομικών υλικών του μνημείου).

Το όλο πρακτικό της κηδείας τελείται υπό τον έλεγχο του διορισμένου από την Μουφτεία Ιμάμη και η γνησιότητα και νομιμότητά του επικυρώνεται με επίσημο έγγραφο της Μουφτείας.

Λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει κατά την εκτέλεση του όλου τελετουργικού της κηδείας της θρησκευτικής αυτής μειονότητας, που γίνεται σύμφωνα με το τυπικό και τα έθιμα της θρησκείας του Ισλάμ, αντί του πρωτότυπου τιμολογίου του Γραφείου Τελετών ή του δελτίου παροχής Υπηρεσιών γίνονται δεκτά από τον δικαιούχο τα εξής δικαιολογητικά:

-    Βεβαίωση Μουφτείας:

Η Μουφτεία, εκδίδει βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται: το πρόσωπο που κατέβαλε τη δαπάνη, το συνολικό ύψος της δαπάνης και αναλυτικά τα ποσά της δαπάνης α) για την αγορά των αγαθών (π.χ. υφάσματα) και β) την παροχή Υπηρεσιών.

-    Διπλότυπο είσπραξης της οικείας ΔΟΥ, τελών χαρτοσήμου, επί του συνόλου της βεβαιωθείσας δαπάνης.

Ο δικαιούχος προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στην οικεία Δ.Ο.Υ. η οποία εκδίδει διπλότυπο είσπραξης και με βάση το ποσό που αναγράφεται, καταβάλλονται από τον δικαιούχο, τέλη χαρτοσήμου.

ΙΙ. Περιπτώσεις κηδείας-ταφής μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, για την ταφή των μελών της Ισραηλιτικής Κοινότητας δεν επιλαμβάνονται τα Γραφεία Τελετών, αλλά η Κοινότητα. Η κηδεία- ταφή γίνεται από τα άτομα που αποτελούν την ειδική επιτροπή κηδειών και δεν μπορεί να γίνει από άλλα άτομα ή από άλλη υπηρεσία ή με άλλο τρόπο.

Για την κηδεία-ταφή των νεκρών καταβάλλονται δικαιώματα-έξοδα κηδείας, όπως αυτά καθορίζονται από το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Για τα δικαιώματα αυτά, εκδίδονται από την Κοινότητα αποδείξεις.

Οι αποδείξεις αυτές είναι δημόσια έγγραφα, αφού εκδίδονται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποδεικνύουν την καταβολή των εξόδων κηδείας-ταφής.

Στις περιπτώσεις αυτές για την καταβολή σε τρίτους των εξόδων κηδείας ως δικαιολογητικό δαπάνης γίνεται δεκτή η απόδειξη της Ισραηλιτικής Κοινότητας, στην οποία αναφέρεται ποιος πλήρωσε σ' αυτήν τα δικαιώματα κηδείας και το ποσό που καταβλήθηκε.

ΙΙΙ. Περιπτώσεις συνταξιούχων/ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν ασπασθεί τον μοναχικό βίο και ο θάνατός τους επήλθε στο Άγιο Όρος.

Στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αντί του τιμολογίου ή των αποδείξεων ως δικαιολογητικά α) το Έγγραφο της Ιεράς Μονής και β) Βεβαίωση από την οποία προκύπτει το ποσό που δαπανήθηκε για την τέλεση της κηδείας-ταφής.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητα, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η αίτηση για την απόδοση της δαπάνης των εξόδων κηδείας θα συνοδεύεται και από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στην αρ. 2/04-09-2014 εγκύκλιο του ΟΓΑ.

Διευκρινίζεται ότι, η Υπουργική Απόφαση στο σκέλος Β αφορά σε καθαρά διαδικαστικά θέματα υποβολής των αιτήσεων, σε περίπτωση που υποβληθούν μέσω ΚΕΠ.

Σημειώνουμε ότι, η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία υποβολής της αίτησης στον κατά τόπο αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, δεν αναιρείται με την νέα υπουργική απόφαση.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣΠηγή: Taxheaven