Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1045351 ΕΞ2016/21.3.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4370/2016. Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.3833/2010

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1045351 ΕΞ2016/21.3.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4370/2016. Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.3833/2010

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1045351 ΕΞ2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μιχαηλίδου - Ε. Τζώνη
Τηλέφωνο: 210.69.87.401, 406
FAX: 210.69.87.408
e-mail: finexcis@otenet.gr
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4370/2016. Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν.3833/2010.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. Δ18Α 5020328 ΕΞ 2014/27.8.2014 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 748ΗΗ-ΒΨΨ)

 
Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 37 Α' στις 7/3/2016 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για ενημέρωση και εφαρμογή και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου τροποποιείται το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α'), με το οποίο προβλέπεται η επιβολή φόρου πολυτελείας.

Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 και συγκεκριμένα διαγράφεται η φράση «και τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής». Υπενθυμίζεται ότι, φόρος πολυτελείας επιβάλλονταν σε πλοία, πλοιάρια και άλλα σκάφη κινούμενα με οποιοδήποτε τρόπο, που προορίζονται για αναψυχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, μέχρι την κατάργηση στις 14/4/2014 της εν λόγω περίπτωσης με το άρθρο 39 του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α'), που κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική.

Επίσης, με την παράγραφο 2, προστίθεται περίπτωση ε) στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.3833/2010, μετά την περίπτωση δ), με την οποία προσδιορίζεται με σαφήνεια η έννοια του όρου «ιδιωτική χρήση» που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ) της παραγράφου 4 του τροποποιούμενου άρθρου, με τις διατάξεις του οποίου προβλέπεται επιβολή φόρου πολυτελείας στα αεροπλάνα, υδροπλάνα και ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα ορίζεται ότι για σκοπούς εφαρμογής της εν λόγω περίπτωσης, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικοπτέρου για μη εμπορική δραστηριότητα, ήτοι ο εν λόγω φόρος δεν επιβάλλεται στα προαναφερόμενα οχήματα αέρος που προορίζονται για επαγγελματική χρήση και «εντάσσονται» σε αντίστοιχες άδειες που εκδίδει η Υ.Π.Α


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven