Αριθμ. 590/3.3.2016 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020 (Π.Α.Α.)

Αριθμ. 590/3.3.2016 Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020 (Π.Α.Α.)

Αριθμ. 590

(ΦΕΚ Β' 777/22-03-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22.04.2005).

2.    Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α'/2014).

3.    Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 20)

4.    Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α'/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5.    Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ. Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6.    Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 « Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 265) και ιδίως των άρθρων 63 και 68 αυτού.

7.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

8.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

9.    Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

10.    Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.

11.    Το Π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α'/14.1.2002) «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης-Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων».

12.    Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση-Σύνθεση


Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020 (Π.Α.Α.) της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Α. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Β. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι:
1.    Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ.
2.    Εκπρόσωπος του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕ- ΠΕ).
3.    Εκπρόσωποι υπηρεσιακών μονάδων του ΥΠΑΑΤ που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΠΑΑ, ειδικότερα:
3.1    Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.
3.2    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας.
3.3    Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης.
3.4    Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών.
3.5    Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3.6    Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων.
3.7    Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων
3.8    Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής.
3.9    Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων.
3.10    Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.
3.11    Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.
4.    Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).
5.    Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
6.    Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων.
6.1    Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
6.2    Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ).
6.3    Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
6.4    Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6.5    Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΑ.
6.6    Ειδική Γραμματεία Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ.
6.7    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ψηφιακή Σύγκλιση» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6.8    Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
6.9    Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ.
6.10    Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγηση (ΕΥΣΣΑ).
6.11    Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).
6.12    Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ).
6.13    Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
6.14    Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ).
6.15    Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ.
7.    Εκπρόσωποι Περιφερειακών Αρχών:
7.1    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7.2    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7.3    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
7.4    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.
7.5    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
7.6    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
7.7    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Δυτικής Ελλάδος.
7.8    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7.9    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.
7.10    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
7.11    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7.12    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
7.13    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
8.    Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της ΜΟΔ Α.Ε. των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ειδικότερα:
8.1    Εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ.
8.2    Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.
8.3    Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).
8.4    Εκπρόσωπος τους Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).
8.5    Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE).
8.6    Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).
8.7    Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
8.8    Εκπρόσωπος της ΜΟΔ Α.Ε.
8.9    Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών Ελλάδας (ΠΕΝΑ).
8.10    Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HELLADA).
8.12    Εκπρόσωπος Συνδέσμου Ελλήνων Εξαγωγέων.
8.13    Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Γ. Μέλη της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι:
1.    Εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συγκεκριμένα της Γεν. Δ/νσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.
2.    Εκπρόσωποι άλλων Φορέων.
2.1    Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.2    Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
2.3    Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ.
2.4    Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
2.5    Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠΑΑΤ.
2.6    Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.
2.7    Οργανισμός Πιστοποίησης.
2.8    WWF Hellas.
2.9    Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
2.10    Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
2.11    Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
2.12    Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
2.13    Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ΟΠΕ).
2.14    Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
2.15    Ελληνικό Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
2.16    Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης.
2.17    Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.).
2.18    Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
2.19    Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
2.20    Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
2.21    Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

Δ. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 2

1.    Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία επιφορτίζεται με την προετοιμασία της σχετικής τεκμηρίωσης και σύνταξης των φακέλων για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών που τηρούνται.

2.    Η ΕΥΔ ΠΑΑ είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

3.    Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών ορίζονται από το φορέα που εκπροσωπούν.

4.    Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώνονται από άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους. Στην περίπτωση αυτή το όνομα του εκπροσώπου γνωστοποιείται εγγράφως στην ΕΥΔ ΠΑΑ. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι εκπρόσωπος Φορέα που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και το όνομα του γνωστοποιείται στην ΕΥΔ ΠΑΑ Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου.

5.    Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της μετά από εισήγηση της ΕΥΔ ΠΑΑ ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της επιτροπής. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες


Η Επιτροπή Παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστώσει την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΑΑ, έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 49 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και στο άρθρο 68 του Ν. 4314/2014, καθώς και στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΑΑ, ήτοι:

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Καν. (ΕΚ) 1303/2013, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες πράξεις,
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις που σχετίζονται με την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης του προγράμματος,
γ) εξετάζει, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρχής διαχείρισης, και τηρείται ενήμερη σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την τήρηση άλλων εκ των προτέρων όρων,
δ) συμμετέχει στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος,
ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης πριν αποσταλούν στην Επιτροπή, 
στ) προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε προσαρμογή ή αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 ή στη βελτίωση της διαχείρισης του, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής διαχείρισης,
ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του ΠΑΑ. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης κατόπιν αιτήματος της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή των πράξεων, καθώς και την εφαρμογή τους, τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν θέματα εμπιστευτικότητας, σύμφωνα και με το άρθρο 36 παριθμ. 1 σημείο Α) περίπτωση ιε) του Ν. 3614/2007.

2. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας για το ΠΑΑ.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven