Κ.Υ.Α. αριθμ. 57796/2246/15.3.2016 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 57796/2246/15.3.2016 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β)

Αριθμ. 57796/2246

ΦΕΚ Β' 771/22-3-2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 7 του Ν. 1915/1990 «Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

β) της παρ. 6 του αρ. 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α/2013), όπως ισχύει,

γ) του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2001),

δ) του αρ. 20 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α'),

ε) του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α'),

στ) Του Π.δ. υπ' αριθμ. 63/22-4-2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

ζ) Του άρθρου 21 του Π.Δ. 113/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180/Α') και του άρθρου 5 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α'),

η) Το Π.Δ. 73/23.9.2015 (ΦΕΚ 116/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου και Υφυπουργών».

2. Την υπ' αριθμ. Υ56/21.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 2281/Β').

3. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β').

4. Το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 99468/10.12.2015 του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 2971/68/8.12.2015 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Το αριθμ. 894/7.1.2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ και την από 5/1/2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΩΤΡΠ4691Ω2-Ο97).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2016 ύψους 18.000.000,00 €, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2522 « Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε κοινωνικές οργανώσεις», ύψους 15.000.000,00€ και από τον ΚΑΕ 2499 «Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές», ύψους 3.000.000,00. Οι πληρωμές θα διενεργηθούν από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)

7. Την αρίθμ. 644/13/13.1.2016 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Την εφαρμογή της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013.

Για τις δαπάνες που προβλέπονται στην υποπερίπτωση δδ) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ (που προβλέπεται στην ανωτέρω περ. β) και όχι περισσότερο από 3.000.000 € για τους φορείς ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Την εφαρμογή της υποπερίπτωσης εε) περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Η ετήσια και μηνιαία επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη στις τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, ΕΣΑμΕΑ) και στις δευτεροβάθμιες (Ε.Κ., ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ) με διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού όταν πρόκειται για: Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών

Α. ΓΣΕΕ

Στη ΓΣΕΕ, η καταβολή της επιχορήγησης υπολογίζεται σε μηνιαίο ποσό ίσο με είκοσι επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος 2015.

Β. ΕΣΑμΕΑ

Στην ΕΣΑμΕΑ, η καταβολή της επιχορήγησης υπολογίζεται σε μηνιαίο ποσό ίσο με δεκαοκτώ (18) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη τουλάχιστον, σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος 2015.

Γ. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών

Η κατηγορία αυτή αφορά σε Ομοσπονδίες του προσωπικού των Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ( Δ.Ε.Η., ΕΎΔ.ΑΠ, Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε. κ.ά. ) καθώς και των Τραπεζών. Η μηνιαία επιχορήγηση καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

Γ.1. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους έως 5.000 ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται έντεκα (11) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το 2015.

Γ.2. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 5.000 έως 10.000 ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται δέκα πέντε και μισό (15,5) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το 2015.

Γ.3. στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους από 10.001 και άνω ψηφίσαντα μέλη, θα καταβάλλονται είκοσι (20) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ/09 και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το 2015.

Α. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα και ομοσπονδίες (πλην Ομοσπονδιών προσωπικού Οργανισμών, Κοινής Ωφέλειας και Τραπεζών )

Δ.1. Στα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα, στον ίδιο νομό, με δύναμη ψηφισάντων μελών κάτω των 500 θα καταβάλλεται ετησίως το ποσό των 5.000,00€. Εφόσον στον ίδιο νομό υπάρχει άλλο Εργατοϋπαλληλικό κέντρο το Δ.Σ του Οργανισμού θα αποφασίζει για τον επιμερισμό του ποσού επιχορήγησης αναλογικά με τα ψηφίσαντα μέλη.

Δ.2. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις με ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1.500 θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό 5.524,00€

Δ.3. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300 θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό 6.861,00€

Δ.4. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000 θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.4.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 το ποσό 6.861,00€.

Δ.4.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 έως 10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί ποσού 2,00€ ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.5. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000 θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.5.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 το ποσό των 6.861,00€.

Δ.5.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 10.000 το ποσό των 13.400,00€ (σύνολο μελών 6.700 επί 2,00€ ανά ψηφίσαν μέλος).

Δ.5.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,70€ ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.6 Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 15.001 και άνω θα καταβάλλεται ετήσιο ποσό, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Δ.6.α. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 3.300 το ποσό των 6.861,00€

Δ.6.β. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό 10.000 το ποσό των 13.400,00€ (σύνολο μελών 6.700 επί 2,00€ ανά ψηφίσαν μέλος )

Δ.6.γ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 το ποσό των 8.500,00€ (σύνολο μελών 5.000 επί 1,70€ ανά ψηφίσαν μέλος )

Δ.6.δ. Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των μελών επί του ποσού 1,30€ ανά ψηφίσαν μέλος.

Δ.7. Εργατοϋπαλληλικά κέντρα που η έδρα τους είναι σε νησί, εφόσον από τις τελευταίες αρχαιρεσίες ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων μελών είναι πάνω από 500 μέλη, θα καταβάλλεται επιπλέον συνολικό ποσό 1.000 ευρώ ετησίως.

2. ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2016 είναι:

Α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/91, για τους δύο (2) τεχνίτες, για τέσσερις (4) φύλακες-θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, αλλά και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίσθηκε στην αριθμ. 50461/11.10.2001 υπουργική απόφαση.

Β. Η Ε.Σ.Α.μΕ.Α. για οκτώ (8) υπαλλήλους και μία (1) καθαρίστρια, όπως ορίστηκε στην αριθμ. 50125/29.3.2007 (ΦΕΚ 610/τ.Β/25-04-2007) υπουργική απόφαση

Γ. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για το προσωπικό που είχαν προσλάβει μέχρι την 31/12/94.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ , καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα και ισχύοντα σε ισχύουσες ΣΣΕ και πάντως σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για μισθολογικούς όρους.

Για όσους από τους παραπάνω εργαζομένους έχουν αποχωρήσει έως τη λήψη αυτής της απόφασης ή θα αποχωρήσουν εντός του 2016, για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέπεται η αντικατάστασή τους στον ίδιο κλάδο ή θέση που υπηρετούσε ο αποχωρήσας, όσον αφορά σε οργανώσεις με έναν υπάλληλο γραφείου ή και με μία καθαρίστρια.

Σε οργανώσεις όμως με περισσότερους υπαλλήλους, σε περίπτωση αποχώρησης ενός εξ αυτών για οποιανδήποτε λόγο, ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί τη μισθοδοσία του νέου υπαλλήλου, εφόσον:

Γ1. Υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπου να αιτιολογείται ότι η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και

Γ2.Εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ με αιτιολογημένη απόφασή του ότι όντως η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Οργάνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες σε ψηφίσαντα μέλη, τις εν γένει δραστηριότητές της, ως αυτές θα πιστοποιούνται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. δια των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Το μέτρο της αντικατάστασης δεν ισχύει για την ΓΣΕΕ και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) που έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από 100.000 μέλη, οι οποίες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργα-ζόμενους που θα αποχωρήσουν, σε οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα κρίνουν αναγκαίο.

Δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου την 31/12/1991, αλλά προσέλαβαν μέχρι τη λήψη αυτής της απόφασης.

Ε. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη άνω των 10.000 ψηφισάντων μελών και οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας δύνανται να επιχορηγηθούν για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

ΣΤ. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟ-ΓΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ), του αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/91 και εξακολουθούν να απασχολούν. Έπειτα, από αίτησή τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Οργανισμού μέσω των εκπροσώπων της σε αυτό.

Ζ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης σε άλλη , ή ενοποίησης δύο ή περισσοτέρων οργανώσεων, οι οποίες επιχορηγούντο από τον ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δύναται να εξακολουθεί να επιχορηγεί τον ίδιο συνολικό αριθμό υπαλλήλων τους ή για διαφορετικό αριθμό -ολική ή μερική κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων- αφού προηγουμένως έχει εξασφαλισθεί η σύμφωνη έγγραφη γνώμη της ΓΣΕΕ για την αναγκαιότητα απασχόλησης των υπαλλήλων στη νέα οργάνωση.

Παράλληλα, να έχει αποσταλεί η σχετική αίτηση της νέας οργάνωσης που προέκυψε από τα προαναφερθέντα γεγονότα, για να υπάρξει και η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η επιχορήγηση των μεικτών αποδοχών της μισθοδοσίας προσωπικού προσαυξάνεται με τα αντίστοιχα ποσοστά εργοδοτικών εισφορών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης που ισχύουν κάθε έτος, ενώ των νέων εργαζομένων που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά εντός του έτους 2016, θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προαναφερθέντων εδαφίων.

3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν δικαιούνται επιχορήγηση για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, καταβάλλεται επιχορηγούμενο ετήσιο ποσό ύψους 2.500 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν απασχολούν ή όχι προσωπικό για καθαριότητα.

4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού τους, είναι οι πρωτοβάθμιες (Ενώσεις, Σύλλογοι, Σύνδεσμοι, Συνδικάτα, Σωματεία), οι δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες - Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα) και οι τριτοβάθμιες (ΓΣΕΕ, ΕΣΑμΕΑ) συνδικαλιστικές οργανώσεις μόνο για το προσωπικό των οποίων καταβάλλεται σχετική επιχορήγηση δαπανών μισθοδοσίας από τον Οργανισμό μας.

Το ποσό της προς επιχορήγηση αποζημίωσης, θα υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στον εργαζόμενο που αποχώρησε.

Το ύψος της ανωτέρω σχετικής δαπάνης δεν θα υπερβαίνει το εβδομήντα τις εκατό (70%) της αποζημίωσης που θα προκύπτει βάσει της δαπάνης μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ και θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. και θα καταβάλλεται στη συνδικαλιστική οργάνωση, ισόποσα, ανάλογα με το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε νομίμως στον εργαζόμενο που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1, 2, 3, 4

Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να επιχορηγηθούν για τις δαπάνες 1, 2, 3 οφείλουν υποχρεωτικά ανά μήνα να προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δαπάνες 1, 2, 3

α. Αίτηση, για την καταβολή των λειτουργικών εξόδων, της μισθοδοσίας προσωπικού και των δαπανών για καθαριότητα.

Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. , η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

Επίσης, η αίτηση για καθαριότητα θα συνοδεύεται από την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς υλικών καθαριότητας, των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών συνεργείου καθαριότητας ή από κοινού και των δύο ειδών τιμολογίων.

β. Αντίγραφα, αποδεικτικού υποβολής ασφαλιστικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) προς το Ι.Κ.Α και της εντολής πληρωμής αγοράς ενσήμων ΙΚΑ, επικυρωμένα από την Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να προκύπτει, ότι εργοδότης είναι η συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο (2) προηγούμενων μηνών από τον αιτούμενο προς επιχορήγηση μήνα, εκτός των επιδομάτων (Δώρου Πάσχα- Χριστουγέννων και Αδείας).

Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στο Ι.Κ.Α., έχει σαν συνέπεια την μη καταβολή των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.

γ. Υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται από κάθε εργαζόμενο και στην οποία να δηλώνει:

1. την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του,

2. το είδος της εργασιακής του σχέσης και την ειδικότητα του (π.χ. αορίστου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου, υπάλληλος γραφείου, κ.λπ.),

3. το σύνολο μεικτών αποδοχών και αναλυτικά ύψος βασικού μισθού και κάθε είδους νόμιμο επίδομα (π.χ γάμου, σπουδών, κ.λπ.),

4. ότι το επίδομα για το 3ο ή 4ο παιδί δεν το λαμβάνει από άλλο φορέα.

Η Υπεύθυνη δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους κατά τον νόμο υπευθύνους της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Δαπάνη 4

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να επιχορηγηθούν για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου τους τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν είναι :

1. Αίτηση παραίτησης του υπαλλήλου απευθυνόμενη προς τον εργοδότη του (Διοίκηση συνδικαλιστικής οργάνωσης)

2. Φωτοτυπία της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας

3. Φωτοτυπία νόμιμα επικυρωμένη της απόφασης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα

4. Βεβαίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από την οποία να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργάνωση, το δικαιούμενο ποσό που θα πρέπει να λάβει ως αποζημίωση απόλυσης λόγω λήψεως πλήρους σύνταξης γήρατος με επικουρική ασφάλιση ή μη, ανάλογα με την περίπτωση.

Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου στο κατά τόπους αρμόδιο γραφείο Επιθεωρήσεως (ΣΕΠΕ)

5. Υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου, στην οποία να δηλώνεται:

- ότι λαμβάνει την πλήρη σύνταξη γήρατος και έχει ή δεν έχει επικουρική ασφάλιση

- ότι του καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση από την οργάνωση και το ύψος αυτής

6. Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης υπογεγραμμένη από τους:

Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία, ότι καταβλήθηκε η νόμιμη αποζημίωση στον εργαζόμενο που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και το ύψος αυτής.

5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων

Δικαιούχοι είναι η ΓΣΕΕ, η ΕΣΑμεΑ, τα ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ και οι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις για τον τρόπο καταβολής των χρηματικών ποσών, η διαδικασία πιστοποίησης εκτέλεσης των δαπανών για ένα ( 1 ) συνέδριο και η κατανομή της επιχορήγησης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 ΓΣΕΕ     220.500,00
2 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΩΣ 500   1.147,50
3   ΑΠΟ 501 1.000 1.147,50
4   1.001 5.000 1.797,75
5   5.001 10.000 2.256,75
6   10.001 15.000 4.513,50
7   15.001 20.000 6.732,00
8   20.001 30.000 11.245,50
9   30.001 100.000 22.452,75
10   100.001 και άνω 67.358,25
11 ΕΣΑμεΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΠΟ 501 ΕΩΣ 1.000 2.295,00
12   1.001 5.000 3.251,25
13   5.001 10.000 4.857,75
14   10.001 15.000 9.715,50
15   15.001 20.000 16.179,75
16   20.001 30.000 19.392,75
17   30.001 40.000 31.365,00
18   40.001 50.000 35.955,00
19   50.001 και άνω 80.822,25

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφόσον είναι το μοναδικό στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα θα καταβάλλεται το ποσό των 1.147,50 € στο μεγαλύτερο σε ψηφίσαντα μέλη.

Σε περίπτωση που η Διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης υποβάλλει έγγραφο- αίτημα στον ΟΑΕΔ για προκαταβολή, το 1/2 του δικαιούμενου ποσού προκαταβάλλεται και έχει υπολογιστεί με βάση τη δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη που προέκυψαν στις προηγούμενες αρχαιρεσίες της δικαιούχου οργάνωσης. Το υπόλοιπο θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση των νέων αρχαιρεσιών του συνεδρίου και με τη προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής τους υποβληθούν τα παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

1. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού των αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Το πρωτότυπο από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δικαστικού Αντιπροσώπου που παρέστη,

2. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Μητρώου Σωματείων-Μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία του κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη,

3. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής,

4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών,

5. Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νομίμως επικυρωμένες,

6. Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ.

7. Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τυχόν απαιτηθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α. Πρωτότυπα τιμολόγια που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Κ.ΦΑ.Σ. και αφορούν:

Α. 1. Ενοίκια αιθουσών,

Α.2. Ενοίκιο εγκαταστάσεων (π.χ. εξοπλισμός μηχανημάτων, pvc, κλπ), Α.3. Εκτύπωση προσκλήσεων, Α.4. Εκτύπωση προκηρύξεων, ψηφοδελτίων

Α. 5. Αγορά γραφικής ύλης,

Α.6. Δαπάνες διανυκτέρευσης συνέδρων ( Σύνταξη κατάστασης συμμετεχόντων ),

Α.7. Δαπάνες σίτισης συνέδρων ( ομοίως σύνταξη κατάστασης συμμετεχόντων),

Α. 8. Δαπάνες φιλοξενίας αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Β1. Κατάσταση ημεραργιών αντιπροσώπων Θα συντάσσεται κατάσταση, η οποία θα έχει υπογραφτεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της οργάνωσης και στην οποία θα φαίνονται τα ονοματεπώνυμα των αντιπροσώπων, το ποσό που έλαβαν ως ημεραργία και την υπογραφή ενός εκάστου.

Η ημεραργία καθορίζεται σε δεκαεννέα (19) ευρώ κατά ανώτατο ποσό την ημέρα (εκτός Κυριακής) Β2. Κατάσταση μετακίνησης αντιπροσώπων Θα συντάσσεται επίσης ανεξάρτητη κατάσταση με τις ίδιες ως άνω υπογραφές και σε στήλη ξεχωριστή δίπλα στα στοιχεία ονοματεπωνύμων των αντιπροσώπων και της υπογραφής τους, όπου θα αναφέρεται το μεταφορικό μέσο μετακίνησης. Επιπροσθέτως, θα υποβάλλονται τα πρωτότυπα εισιτήρια ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, κλπ. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Ε.Ι.Χ. του αντιπροσώπου θα προσκομίζεται οπωσδήποτε η σχετική βεβαίωση των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, ώστε να προκύψει η αποζημίωση της σχετικής δαπάνης. Β3. Γραμματειακές ανάγκες

Ορίζεται εφάπαξ καταβαλλόμενη αποζημίωση εκ ποσού 81 € προς τις δικαιούχους συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυψη γραμματειακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων. Η ως άνω καταβολή θα αποδεικνύεται με απλή απόδειξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής. B4. Αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον έχουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΕ, ύστερα από αίτηση των ιδίων προς αυτή (ΓΣΕΕ), δύνανται να λάβουν από τον ΟΑΕΔ, ως δαπάνες συνεδρίου, μόνο την επιχορήγηση για αμοιβή δικαστικών αντιπροσώπων, για τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιήσουν εντός του έτους 2016.

Ειδικότερα, με βάση τα ψηφίσαντα μέλη που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες, καθορίζεται η επιχορήγηση για τον συνολικό αριθμό των αντιπροσώπων και των ημερών απασχόλησής τους, ανεξάρτητα του πραγματικού γεγονότος που μπορεί να έχει συμβεί (π.χ. μεγαλύτερος αριθμός αντιπροσώπων που παραβρέθηκαν στις αρχαιρεσίες και ημερών απασχόλησης τους).

Με βάση τα ανωτέρω η επιχορήγηση καθορίζεται, ως εξής:

Α/Α ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
1 ΑΠΟ 200 ΕΩΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΓΙΑ ΜΙΑ ( 1 )
500
2 501 1.500 ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ( 2 ) ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ (2)
3 1.501 4.000 ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΙΣ ( 3 ) ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ( 3 )
4 4.001 ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΧΡΙ ΕΠΤΑ (7) ΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1 .Όλα τα δικαιολογητικά - παραστατικά που έχουν προαναφερθεί θα πρέπει να έχουν κατατεθεί από την οργάνωση στον ΟΑΕΔ εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Διαφορετικά, οι οργανώσεις δεν θα λάβουν την σχετική επιχορήγηση που θα δικαιούνται.

2. Εάν οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, τότε θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το ύψος των παραστατικών.

3. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το συνέδριο ματαιωθεί, τότε η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το ποσό της προκαταβολής που τυχόν της είχε επιχορηγηθεί, κατόπιν εγγράφου - αιτήματος. Εάν η οργάνωση δεν το επιστρέψει, το ποσό της προκαταβολής παρακρατείται από τις λειτουργικές δαπάνες που δικαιούται.

4. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να τους γίνει επιχορήγηση για την αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων μαζί με την αίτησή τους απαραίτητα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά των αρχαιρεσιών τους.

6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

6 Α. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Στην Γ.Σ.Ε.Ε και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ), γίνεται επιχορήγηση δαπάνης που αφορά: την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων - διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα καθώς και την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων. Η πραγματοποίηση της ημερίδας θα αφορά για μία (1) σχετική δραστηριότητα από τις αναφερόμενες στη παράγραφο αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο έτος 2016 και εφόσον στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν υπήρξε επιχορηγούμενη δραστηριότητα.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα επιχορηγούμενα ποσά ημερίδας:

Α/Α ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1 ΓΣΕΕ   Έως 22.950,00
2 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛ­ΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΩΣ 1.000 545,4
3   ΑΠΟ 1.001 5.000 853,2
4   5.001 10.000 1.017,00
5   10.001 15.000 2.106,90
6   15.001 20.000 3.029,40
7   20.001 30.000 4.819,50
8   30.001 100.000 13.770,00
9   100.001 και άνω 17.212,50
10 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΕΩΣ 1.000 1.089,90
11   ΑΠΟ 1.001 5.000 1.525,50
12   5.001 10.000 2.179,80
13   10.001 15.000 4.131,00
14   15.001 20.000 4.819,50
15   20.001 30.000 5.737,50
16   30.001 50.000 11.475,00
17   50.001 και άνω 17.212,50

6Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Όσον αφορά τις δαπάνες για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ) με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των 10.001, για μία (1) σχετική εκδήλωση και εφόσον το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν προέκυψε επιχορήγηση του συγκεκριμένου σκοπού.

Ειδικότερα για την Γ.Σ.Ε.Ε. για συνδρομές της προς τις διεθνείς οργανώσεις το Δ.Σ. ΟΑΕΔ μπορεί να καθορίσει έως του ποσού των 43.200,00€ ή την μερική κάλυψη της δαπάνης ή το ποσοστό επιχορήγησης επί του εν λόγω ποσού.

Ομοίως το Δ.Σ ΟΑΕΔ έως του ποσού των 27.000,00€, καθορίζει ή την μερική ή την ολική κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, η οποία αφορά την μετακίνηση και διαμονή αντιπροσώπων της στις εργασίες Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στη Γενεύη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η καταβολή της επιχορηγούμενης δαπάνης 6 θα γίνεται μετά την πραγματοποίησή της.

Αρχικά, θα προηγείται η έγγραφη αίτηση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της οργάνωσης, όπου θα δηλώνεται ο χρόνος, ο τόπος, το είδος-θέμα της εκδήλωσης καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, θα γίνει η προσκόμιση των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών, όπως:

- τιμολόγια σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., που σχετίζονται με την δραστηριότητα (ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης)

- τιμολόγια ξενοδοχείου μαζί με καταστάσεις μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός αντιπροσώπου και ημερολογιακή ανάλυση κίνησης -εξόδων,

- δαπάνες σίτισης,

- αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων, πρωτότυπα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων μετακίνησης

Επίσης, απαιτείται να συντάσσεται ονομαστική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα μετακίνησης με την υπογραφή ενός εκάστου και σε στήλη ξεχωριστή δίπλα θα αναφέρεται το μεταφορικό μέσο μεταφοράς. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ε.Ι.Χ. θα προσκομίζεται οπωσδήποτε η σχετική βεβαίωση των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, ώστε να προκύψει η αποζημίωση της σχετικής δαπάνης.

7. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

7. Α Προϋποθέσεις στέγασης

Για την κάλυψη στέγασης των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ ή την καταβολή ποσού επιχορήγησης σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου απαιτείται:

7.Α 1. Αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης,

7.Α 2. Να έχουν νόμιμη διοίκηση,

7.Α 3. Να έχουν ορισμένο αριθμό ψηφισάντων μελών, ως εξής:

- Για τα εργατοϋπαλληλικά κέντρα ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών να υπερβαίνει τα 500 μέλη

Κατ' εξαίρεση για τα Εργατοϋπαλληλικά Κέντρα με δύναμη ψηφισάντων κάτω του προβλεπόμενου ορίου των 500 μελών, εφόσον πρόκειται για το μοναδικό Ε.Κ. στο νομό ή βρίσκεται σε ακριτική περιοχή ή νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.

- Για τις ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών να υπερβαίνει τα 500 μέλη

Η νόμιμη διοίκηση και τα ψηφίσαντα μέλη περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών Ειδικότερα, ψηφίσαντα μέλη λογίζονται τα μέλη που προκύπτουν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες τους πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση.

7.Α 4. Να στερούνται ιδιόκτητης στέγης ή γενικά ακίνητης περιουσίας που να μπορούν να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες.

7.Α 5. Να μη στεγάζονται σε επαρκές για τις ανάγκες τους κτίριο του ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που υφίσταται σύμβαση μίσθωσης με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ

7 Τα νόμιμα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών είναι:

1. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού των αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ( Δ.Σ.). Το πρωτότυπο από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του Δικαστικού Αντιπροσώπου που παρέστη.

2. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Μητρώου Σωματείων-Μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία του κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη,

3. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο του Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής,

4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών,

5. Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νομίμως επικυρωμένες,

6. Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ.

7. Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) τυχόν απαιτηθεί.

7.Β Δικαιούμενη επιφάνεια στέγασης

Το δικαιούμενο εμβαδόν στέγασης συνδικαλιστικής οργάνωσης, εφόσον υποβληθεί αίτηση, προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων μελών, που προκύπτει από τις τελευταίες αρχαιρεσίες προ της υποβολής της αίτησης.

Στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζεται το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν επιφανείας που απαιτείται για την διοίκηση στεγαστικής συνδρομής ΕΚ με βάση τον αριθμό των συστεγαζόμενων σωματείων καθώς και η δικαιούμενη επιφάνεια στέγασης ανά σωματείο με βάση τα ψηφίσαντα μέλη αυτού, ως εξής:

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Α/Α ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 100 60,00 Τ.Μ.
2 101-200 75,00 Τ.Μ.
3 201 ΚΑΙ ΑΝΩ 110,00 Τ.Μ.
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1 ΜΕΧΡΙ 500 05,00 Τ.Μ.
2 ΑΝΩ ΤΩΝ 500 08,00 Τ.Μ.

Το ελάχιστο καθαρό εμβαδόν επιφανείας που απαιτείται για την διοίκηση στεγαστικής συνδρομής ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, με δύναμη μέχρι 5.000 μέλη είναι 60,00 Τ.Μ.

Ο χώρος αυτός προσαυξάνεται κατά 20,00 Τ.Μ, ανά 5.000 μέλη επιπλέον και μέχρι διπλασιασμού του αρχικού καθαρού εμβαδού των 60,00 Τ.Μ., όπως απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
1 ΜΕΧΡΙ 5.000 60,00 Τ.Μ.
2 + 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 10.000 60,00 + 20,00= 80,00 Τ.Μ.
3 + 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 15.000 80,00 + 20,00= 100,00 Τ.Μ.
4 + 5.000 ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛ. 20.000 100,00 + 20,00 = 120,00 Τ.Μ.

Όλα τα παραπάνω καθαρά εμβαδά επιφανείας προσαυξάνονται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C, διαδρόμους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων)

7. Γ Δικαιούμενο ποσό επιχορήγησης ανά επιφάνεια στέγασης

7.Γ.1. Για την καταβολή του ποσού επιχορήγησης η συνδικαλιστική οργάνωση οφείλει να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ μισθωτήριο συμβόλαιο με απόδειξη ηλεκτρονικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ καθώς και απόδειξη καταβολής μισθώματος

7.Γ.2. Το δικαιούμενο ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται με βάση το μεικτό εμβαδόν

7.Γ.3. Σε περίπτωση καταβολής χαμηλότερου μισθώματος από την συνδικαλιστική οργάνωση στον εκμισθωτή, το δικαιούμενο ποσό επιχορήγησης μειώνεται ανάλογα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΠΟ 0,00 ΕΩΣ 100,00 Τ.Μ. 5,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.
101,00 500,00 Τ.Μ. 4,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.
501,00 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 3,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ.

Όλα τα παραπάνω εμβαδά και ποσά υπόκεινται σε εύλογη θετική ή αρνητική απόκλιση, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

7. Δ Αποβολή στεγασμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων

Η αποβολή οργάνωσης από ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ διενεργείται διοικητικώς, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Από την κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού προς την στεγαζόμενη οργάνωση, θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΑΕΔ η σχετική μισθωτική σύμβαση.

7.Ε Λόγοι αποβολής και διακοπής της επιχορήγησης Στη συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία στεγάζεται:

α) σε ιδιόκτητο κτίριο του ΟΑΕΔ,

β) σε μισθωμένο από την οργάνωση, επιβάλλεται ή αποβολή ή διακοπή επιχορήγησης για τους παρακάτω λόγους:

7.Ε 1. Σε περίπτωση διάλυσης της οργάνωσης

7.Ε 2. Σε περίπτωση λήξης της θητείας της διοίκησής της, ή της παραίτησης ή της έκπτωσής της και μη διορισμού προσωρινής (διοίκησης) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών

7.Ε 3. Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από την συνδικαλιστική οργάνωση, που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της.

7. ΣΤ Εποπτεία κτιρίων

Ο Διοικητής και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλος υπάλληλος οριζόμενος από το ΔΣ, έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται οποτεδήποτε μόνο τα ιδιόκτητα κτίρια του Οργανισμού στα οποία στεγάζονται οργανώσεις προς διαπίστωση της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού και γενικά της κατάστασης αυτών.

Στην επαρχία, πλέον των παραπάνω, το δικαίωμα της επίσκεψης των πιο πάνω ακινήτων έχουν οι κατά τόπους υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και οι τεχνικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν αυτοί, οι επόπτες εργασίας.

8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για την επιχορήγηση της δαπάνης θέρμανσης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι απαραίτητο να έχουν εγκατασταθεί σε ιδιόκτητα κτίρια του ΟΑΕΔ, ή σε μισθωμένα από την συνδικαλιστική οργάνωση.

8. Α Καθορισμός προϋποθέσεων και όρων κατανομής και καταβολής από τον ΟΑΕΔ των επιχορηγούμενων δαπανών θέρμανσης

8.Α 1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Για τα ιδιόκτητα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης :

- είτε εξασφαλίζεται η αναγκαία ποσότητα καυσίμου ύλης που είναι το πετρέλαιο diesel ειδικού τύπου, 

- είτε καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη, όταν για την λειτουργία της εγκατάστασης γίνεται χρήση δικτύου φυσικού αερίου, ή τοπικού δικτύου τηλεθέρμανσης , ή ηλεκτρικού ρεύματος (περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης χωρίς λέβητα αλλά με αντλία θερμότητας μεγάλης ισχύος).

Για τα ιδιόκτητα κτίρια χωρίς εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης:

- είτε εξασφαλίζονται τα αναγκαία θερμαντικά μέσα π.χ. (αερόθερμα, θερμάστρες, θερμαντικά σώματα, τοπικά κλιματιστικά) και καταβάλλεται η αναγκαία δαπάνη για την χρησιμοποίησή τους.

- είτε καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί, βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής, σε περίπτωση αυτοτελούς και διακεκριμένης ιδιοκτησίας επί οικοδομής με άλλες ιδιοκτησίες.

8.Α 2. ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Για τα μισθωμένα κτίρια με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης:

- καταβάλλεται η δαπάνη θέρμανσης που αναλογεί, βάσει του πίνακα κοινοχρήστων του κανονισμού της οικοδομής

8.Β Κατανομή, καταβολή και υπολογισμός

Κατόπιν γνώμης-έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη δαπάνη θέρμανσης ο υπολογισμός της θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική απόφαση 3894/87 (ΦΕΚ 319/τ.Β/24-3-2010) που καθόριζε τις προϋποθέσεις και τους όρους κατανομής και καταβολής δαπανών θέρμανσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας Υπόλοιπη χώρα
1) καταβολή για 6 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 1) καταβολή για 5 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως
2) η αναλογούσα ποσότητα πετρε­λαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκα­τεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ. Σ μέχρι 130 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης 2) η αναλογούσα ποσότητα πετρε­λαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκα­τεστημένες χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 100 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης
3) η δαπάνη θέρμανσης με δίκτυα φυσικού αερίου , τηλεθέρμανσης ... καταβάλλεται βάσει των αποδείξεων που εκδίδονται αρμοδίως 3) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
4) κτίρια που δεν διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος και η δαπάνη θέρμανσης καθορίζεται με αποφάσεις Δ.Σ. 4) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
5) δαπάνη θέρμανσης ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης , καταβάλλεται βάσει του ποσοστού θέρμανσης που εμφανίζει ο πίνακας κοινοχρήστων της οικοδομής 5) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
6) χορήγηση θερμαντικών μέσων και καταβολή δαπάνης για την λειτουργία τους σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στερούνται εγκατάστασης κεντρι­κής θέρμανσης, μετά από απόφαση Δ.Σ . 6) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια
Καθορισμός του αναλογούντος ποσού , με βάση τ κατ έτος η δυναμικότητα του λέβητα, μετά από απόφαση Δ.Σ.,
1) Στα ιδιόκτητα κτίρια ο υπολογισμός τους γίνεται από την Τεχνική Υπηρε­σία, βάσει της θερμαντικής ικανότη­τας του λέβητα και τις ώρες λειτουρ­γίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον κανονισμό θέρμανσης  
2) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυ­κατοικίες, η δαπάνη γίνεται βάσει του μηνιαίου λογαριασμού διαχείρισης της πολυκατοικίας  
3) Κτίρια με φυσικό αέριο ή τηλεθέρ- μανση αντί πετρελαίου , ο υπολογι­σμός από την Τεχνική Υπηρεσία  


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2016


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven