Αριθμ. Φ/Α.5/ 16/ 398211/ 555/ 7.3.2016 Υπαγωγή της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Κιλκίς στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α)

Αριθμ. Φ/Α.5/ 16/ 398211/ 555/ 7.3.2016 Υπαγωγή της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Κιλκίς στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α)

Αριθμ. Φ/Α.5/16/398211/555

(ΦΕΚ Β' 762/22-03-2016)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις", και ειδικότερα το άρθρο 63 παρ. 3.

2. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

3. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/03-09-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση Υπουργείων, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

6. Την υπ' αριθ. 107837/21-10-2015 (ΦΕΚ 2280/Β/2015) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη.

7. Το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

8. Το Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/1997), όπως εφαρμόζεται εν προκειμένω στα πλαίσια του άρθρου 63 παρ. 9 του Ν. 3982/2011.

9. Το Ν. 4458/1965 «Περί Βιομηχανικών Περιοχών» (ΦΕΚ 33/Α/1965)

10. Το Ν. 2231/1994 «Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/1994).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση Φ/Α. 15/3/2226/170/ 1-3-2012 (583/Β/2012) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη του ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών κ.λπ. της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 6 του Ν. 3982/2011» και ιδίως το άρθρο 13 παρ. 3.

12. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) υπ' αριθ. 53878/822/25-01-1979 (ΦΕΚ 153/Β/17-02-1979) «Περί καθορισμού εκτάσεως 957 στρεμμάτων περίπου για την ίδρυση, εγκατάσταση και εκμετάλλευση της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς και καθορισμού των ορίων αυτής».

13. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθ. 12017/335/ 01-07-1993 (ΦΕΚ 520/Β/13-07-1993) «Καθορισμός των ορίων της Επέκτασης της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς στην Κτηματική Περιφέρεια της Κοινότητας Σταυροχωρίου Ν. Κιλκίς».

14. Το από 15-01-1986 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 126/Δ/21-02-1986) «Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς».

15. Το από 23-11-1990 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 696 Δ/11-12-1990) «Τροποποίηση του από 15-1-1986 Π.δ. «Εγκριση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς» (Δ' 126).

16. Την υπ' αριθ. 4445/13-11-1998 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (ΦΕΚ 1084 Δ/31-12-1998) «Επέκταση και τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε.) που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Σταυροχωρίου Νομού Κιλκίς και οριοθέτηση ρεμάτων».

17. Την υπ' αριθ. 2210-2211-2212/22-06-2006 Απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς στα οικοδομικά τετράγωνα 18, 19, 19α Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς».

18. Την υπ' αριθ. οικ. 4632/188/10-2-1999 υπουργική απόφαση υπαγωγής της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς στις διατάξεις του νόμου 2545/1997 περί Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

19. Την υπ' αριθ. 8884/285/3-4-2000 (ΦΕΚ 451 Β/ 04-04-2000) υπουργική απόφαση για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς.

20. Την σύσταση του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς «Διαχείριση Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ 9231/ΤΑΕΕΠΕ/19-11-1999, ΦΕΚ 2773/ ΤΑΕΕΠΕ/16-05-2011).

21. Την από 07-04-2000 σύμβαση μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς από την «Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.» στην Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.».

22. Την από 13-09-2012 Σύμβαση Μεταβίβασης, άνευ ανταλλάγματος, κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων της Βιομηχανικής Περιοχής, στο πλαίσιο μεταβίβασης της Διοίκησης και Διαχείρισης της, σύμφωνα με τα άρθρα 11 παρ. 4 και 19 παρ. 2 του Ν.2545/1997, όπως αυτός εφαρμόζεται στο πλαίσιο του άρθρου 63 παρ. 9 του Ν.3982/2011.

23. Την υπ' αριθ. 150899/27-08-2015 υπουργική απόφαση για την Ανανέωση -Τροποποίηση -Κωδικοποίηση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Κιλκίς (Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 116989/02-06-2006) που διαβιβάσθηκε στην Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΔΑΕΕΠ) με το υπ' αριθ. οικ.151909/14-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ.) του ΥΠΕΚΑ.

24. Το υπ' αριθ. 71/2014/7-7-2014 έγγραφο της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕΚ. Α.Ε.-Διαχείριση Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς Α.Ε.

25. Την υπ' αριθ. 101/2014/24-9-2014 αίτηση της ΔΙ.ΒΙ. ΠΕΚ. Α.Ε.-Διαχείριση Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς Α.Ε. για την υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς στις διατάξεις του Ν.3982/2011.

26. Το υπ' αριθ. Φ/Α.5/16/10668/689/19-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΔΑΕΕΠ).

27. Το υπ' αριθ. 33/15/3-4-2015 έγγραφο της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕΚ. Α.Ε.-Διαχείριση Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς Α.Ε. με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για την υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς στον Ν.3982/2011.

28. Το με αρ. πρωτ. 11321/130/1-2-2016 έγγραφο της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. Α.Ε., με το οποίο επανυποβλήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας.

29. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1


Την υπαγωγή της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Κιλκίς στις διατάξεις του Ν. 3982/2011.

ΑΡΘΡΟ 2

Την αντιστοίχηση της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Κιλκίς σε Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α' του άρθρου 41 παρ. 1α. του Ν. 3982/2011.

ΑΡΘΡΟ 3

Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας όπως φαίνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α' ΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 1
Ορισμοί


Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα:

1.1. Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Α' Κιλκίς (ΕΠ Κιλκίς): Η Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς ευρισκόμενη στο αγρόκτημα Σταυροχωριου Ν. Κιλκίς, που καθορίσθηκε βάσει του αρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 742/1977, χωροθετήθηκε δυνάμει των υπ' αριθ. 53878/25-1-1979, 12017/1-7-1993 κοινή υπουργική απόφαση και απέκτησε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο με το από 15-1-1986 Προεδρικό Διάταγμα δημοσιευθέν στο ΦΕΚ 126/Δ'/21-2-1986, ως αυτό τροποποιήθηκε με το από 23-11-1990 Π.δ. και την υπ' αριθ. 4445/13-11-1998 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 2545/1997 με την υπ' αριθ. οικ. 4635/188/10-2-1999 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

1.2. Εταιρεία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΔΕΠ): Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε», που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2545/1997. Στην τελευταία μεταβιβάστηκε από την «ΕΤΒΑ Α.Ε», Φορέα ίδρυσης και υλοποίησης της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, η διοίκηση και διαχείριση της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς (ήδη ΕΠ Κιλκίς), και η οποία, μετά την υπαγωγή της ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς (ήδη ΕΠ Κιλκίς) στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 με την έκδοση και δημοσίευση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης Υπαγωγής εξακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 63 παρ. 3 του Ν. 3982/2011, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου.

1.3. Κανονισμός Λειτουργίας: Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει την διοίκηση, την διαχείριση και την, εν γένει, λειτουργία του ΕΠ Κιλκίς τύπου Α (πρώην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς), και, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα εξής: α) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο, β) τα ειδικότερα δικαιώματα και τις ειδικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων και τους ειδικότερους περιορισμούς της ιδιοκτησίας τους προς όφελος της λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και των λοιπών εγκαταστημένων επιχειρήσεων, γ) τα ειδικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επί των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, δ) τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση και, ιδίως, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΕΔΕΠ και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ε) την τυχόν αμοιβή του ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, στ) τις απαιτούμενες για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δαπάνες και τον τρόπο καθορισμού, γνωστοποίησης, έγκρισης, είσπραξης και κατανομής τους στους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ζ) τον τρόπο διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, έργων και υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει η ΕΔΕΠ, η) τις υποχρεώσεις για την κατασκευή, την επέκταση και την συντήρηση των έργων υποδομής του Επιχειρηματικού Πάρκου, θ) την εποπτεία των επιχειρήσεων από την ΕΔΕΠ, ι) τον ειδικότερο τρόπο λήψης αποφάσεων, π.χ. Συνεδρίαση εγκατεστημένων επιχειρήσεων, ια) τον καθορισμός εφάπαξ αποθεματικού κεφαλαίου, για τις ανάγκες διοίκησης και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί της αξίας κτήσης του οικοπέδου, το οποίο καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης γης και κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της ΕΔΕΠ, ιβ) θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τη διαχείριση και την, εν γένει, λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και ιγ) οι όροι και οι περιορισμοί που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης της ΒΙ.ΠΕ. και ήδη ΕΠ Τύπου Α' Κιλκίς, τους οποίους πρέπει να τηρούν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

1.4. Ιδιοκτήτες Γης: Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων κάθε μορφής εντός της οριοθετημένης περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου.

1.5. Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ.) που κατά τον χρόνο έγκρισης και δημοσίευσης του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας ή καθοιοδήποτε μελλοντικό χρονικό σημείο λειτουργούν νόμιμα εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.

1.6. Εγκαθιστάμενες Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις οιασδήποτε νομικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ.) που μετεγκαθίστανται ή εγκαθίστανται για πρώτη φορά στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

1.7. Χρήστες Γης: Φυσικά και νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (εγκατεστημένες ή εγκαθιστάμενες) που δυνάμει εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος χρησιμοποιούν οικόπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοδομήματα κάθε μορφής, και λοιπές εγκαταστάσεις εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Άρθρο 2
Εφαρμογή


2.1. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς, όπως αυτός δύναται να τροποποιείται κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 59 παρ. 1 του Ν. 3982/2011 διαδικασία, όπως ισχύει κάθε φορά, είναι υποχρεωτικός στο σύνολο του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλες τις Εγκαθιστάμενες και Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις και όλους τους Ιδιοκτήτες και Χρήστες Γης του ΕΠ Κιλκίς και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους αυτών, ανεξάρτητα εάν αυτοί είναι μέτοχοι στην ΕΔΕΠ ή όχι, χωρίς να απαιτείται η με οιονδήποτε τρόπο προηγούμενη προσχώρηση σε αυτόν ή ειδική μνεία στις μεταβιβαστικές πράξεις ή στα προγράμματα πλειστηριασμού, τις κατακυρωτικές περιλήψεις, μισθωτικές συμβάσεις κ.λπ., αποτελεί δε αυτοδικαίως αναπόσπαστο μέρος των εμπραγμάτων και ενοχικών συμβάσεων και δικαιοπραξιών που αφορούν ιδιοκτησίες εντός του ΕΠ Κιλκίς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Όροι και Προϋποθέσεις Εγκατάστασης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων

Άρθρο 3
Επιχειρήσεις που Εγκαθίστανται στο Ε.Π. Τύπου Α' Κιλκίς


Στους οικοδομήσιμους χώρους του ΕΠ Κιλκίς, όπως αυτοί καθορίστηκαν με το εγκριθέν Ρυμοτομικό Σχέδιο του ΕΠ Κιλκίς (υπ' αριθ, 53878/822/17.02.1979 (ΦΕΚ 153/τ.Β) Υπ. Απόφαση και την επέκταση αυτού, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπ' αριθ. 4445/13.11.1998, επιτρέπονται:

3.1. Η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση κάθε φύσεως επιχειρήσεων που ασκούν βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, έτσι όπως οι δραστηριότητες αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2545/1997, όπως αυτός ο νόμος εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Ν.3982/2011, άρθρο 63 παρ. 9, και έχουν επικαιροποιηθεί με το άρθρο 43 του Ν.3982/2011.

3.2. Στο ΕΠ Κιλκίς μπορούν ακόμη να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν και επιχειρήσεις επεξεργασίας, αποθηκεύσεων και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεις κάθε φύσεως αποθηκών πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 Ν.2231/1994.

3.3. Στο ΕΠ Κιλκίς μπορούν ακόμη να εγκατασταθούν υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2231/1994, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες θα εξυπηρετούν τις εγκατεστημένες σ' αυτήν επιχειρήσεις αλλά και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

3.4. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία μέσα στο ΕΠ Κιλκίς πρατηρίων λιανικής πωλήσεως των προϊόντων που παράγουν οι εγκατεστημένες στην Περιοχή επιχειρήσεις χωρίς την άδεια του Δ.Σ του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του ΕΠ Κιλκίς.

3.5. Η σύσταση ελευθέρων ζωνών και ελεύθερων αποθηκών κατά το άρθρο 50 του Ν.3982/2011.

3.6. Η ίδρυση εκθεσιακών ή συνεδριακών κέντρων.

3.7. Η συνέχιση λειτουργίας προϋφιστάμενων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας επιχειρήσεων υψηλής, μέσης ή χαμηλής όχλησης, οι οποίες συμμορφώνονται κατά τα λοιπά με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 4
Διαδικασία Εγκατάστασης Επιχείρησης- Βεβαίωση Συμβατότητας


4.1. Προκειμένου μια επιχείρηση να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί ή να εκσυγχρονισθεί, σύμφωνα με τον Ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, ή για να επεκτείνουν ή να αλλάξουν οι ήδη Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στο Ε.Π. Κιλκίς τις δραστηριότητες τους, υποβάλλεται αίτηση με:
• τον/τους κωδικό/ους ΕΣΥΕ της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,
• το συνολικό ύψος της επένδυσης αναλυτικά και ανά κατηγορία δαπάνης (περιβάλλον χώρος, κτιριακά, ειδικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικές εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός).
• με αναλυτικό οικονομικό και τεχνικό υπόμνημα προς το Δ.Σ. της ΕΔΕΠ Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει και να προσκομίσει στην ΕΔΕΠ
• το είδος και ο κατ' εκτίμηση όγκος στερεών αποβλήτων της επιχείρησης,
• το είδος και το κατ' εκτίμηση φορτίο COD υγρών αποβλήτων που θα αποχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο,
• υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι τα υγρά απόβλητα της επιχείρησης θα είναι συμβατά με τις προδιαγραφές διάθεσης στο δίκτυο αποβλήτων του ΕΠ Κιλκίς,
• το είδος και το κατ' εκτίμηση ρυπαντικό φορτίο των αερίων ρύπων του,
• Αντίγραφα των πιστοποιητικών των μηχανημάτων στην περίπτωση νέας εγκατάστασης στο ΕΠ,
• συμπληρωματικές πληροφορίες και δικαιολογητικά που αιτείται η ΕΔΕΠ κατά περίπτωση ή κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ειδικά για συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριοτήτων, για τις οποίες η ΕΔΕΠ κατά την κρίση της θεωρεί ότι δεν αποτελούν συνήθη παραγωγική διαδικασία μεταποίησης - αποθήκευσης πρώτων υλών ή προϊόντων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παραγωγή ενέργειας, παραγωγή βιοκαυσίμων, μονάδες ανακύκλωσης, διαλυτήρια αυτοκινήτων, αποθήκες χημικών ή επικίνδυνων υλών κλπ, η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τεχνοοικονομική έκθεση και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

4.2. Η ΕΔΕΠ μπορεί, μεταξύ άλλων, να απορρίψει αίτηση επιχείρησης να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί ή να εκσυγχρονισθεί, σύμφωνα με τον ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, ή για να επεκτείνουν ή να αλλάξουν οι ήδη Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στο Ε.Π. Κιλκίς τις δραστηριότητες τους, εφόσον κρίνει ότι το αντικείμενο τους προκαλεί κινδύνους εκρήξεως, πυρκαγιάς, διαφυγής ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, διαρροής διαβρωτικών, τοξικών ή καυστικών υγρών και εν γένει ουσιών, οι οποίες στις αναμενόμενες συγκεντρώσεις από την συνήθη λειτουργία της επιχειρήσεως μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα.

4.3. Για την αποδοχή ή μη της παραπάνω αιτήσεως αποφαίνεται αιτιολογημένα η ΕΔΕΠ μέσα σε ένα (1) μήνα, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη μήνα κατ' ανώτατο χρονικό όριο από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως και των λοιπών εγγράφων, επιβάλλοντας ενδεχομένως πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Η αιτιολογημένη αυτή απόφαση για την εγκατάσταση ή μη μιας επιχείρησης στο ΕΠ Κιλκίς κοινοποιείται εγγράφως στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση και είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εγκυρότητα των σχετικών συμβάσεων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Παρατήματος.

4.4. Στην περίπτωση θετικής απόφασης, χορηγείται από την ΕΔΕΠ στον ενδιαφερόμενο, η βεβαίωση συμβατότητας του άρθρου 54 παρ. 2 του Ν. 3982/2011 σύμφωνα με την Φ Α.15/3/925/76 (ΦΕΚ 355/Β/17.2.2012) υπουργική απόφαση. Στην βεβαίωση αυτή περιλαμβάνεται και η δήλωση περί αποδοχής των υγρών αποβλήτων στην κεντρική Μ.Κ.Α.

4.5. Σε περίπτωση που η ΕΔΕΠ κρίνει ότι η κατατεθείσα αίτηση ή ο συνοδευτικός φάκελος είναι ελλιπής, καλεί εγγράφως την αιτούσα επιχείρηση να προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά και πληροφορίες εντός ευλόγου, κατά περίπτωση, χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή η ΕΔΕΠ υποχρεούται να χορηγεί την βεβαίωση συμβατότητας ή να αρνείται αιτιολογημένα την χορήγηση αυτής εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση απάντων των ελλειπόντων δικαιολογητικών και την παροχή όλων των αιτουμένων διευκρινίσεων και πληροφοριών.

4.6. Για την οικοδόμηση των κτηρίων, την εγκατάσταση και λειτουργία της επιχείρησης μέσα στο ΕΠ Κιλκίς απαιτείται η έκδοση των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία αντιστοίχων αδειών, αντίγραφα
των οποίων, όπως και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της επιχείρησης (όπου προβλέπεται) και της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται στην ΕΔΕΠ.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις Εγκατάστασης- Μετεγκατάστασης-Εκσυγχρονισμού-Επέκτασης


5.1. Η εγκατάσταση η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΕΠ Κιλκίς γίνεται είτε με την μεταβίβαση από τον ιδιοκτήτη στον εγκαθιστάμενο της κυριότητας οικοπέδου ή κτηρίου, είτε με τη σύσταση επ' αυτού άλλου εμπράγματου δικαιώματος, είτε με την εκμίσθωση αυτού ή με άλλη ενοχική σχέση. Οι σχετικές συμβάσεις, εμπράγματες ή ενοχικές, καταρτίζονται πάντοτε και επί ποινή ακυρότητας με συμβολαιογραφικό έγγραφο, γνωστοποιούνται δε χωρίς καθυστέρηση προς την ΕΔΕΠ. Ειδικά οι ενοχικές συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτων στην ΕΠ Κιλκίς δεν επιφέρουν τα αποτελέσματα τους πριν κατατεθούν στην ΕΔΕΠ και εγκριθούν από αυτήν.

5.2. Η εγκατάσταση η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΕΠ Κιλκίς πραγματοποιείται με τους όρους που συμφωνούνται σε κάθε περίπτωση μεταξύ αφενός της ΕΔΕΠ και αφετέρου της εγκαθιστάμενης επιχειρήσεως στο πλαίσιο των νομών και του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. Στις σχετικές συμβάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Παραρτήματος, πρέπει υποχρεωτικά να περιέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα δήλωση της εγκαθιστάμενης επιχειρήσεως ότι αποδέχεται την εφαρμογή των διατάξεων του Νομού 3982/2011 και την υπαγωγή της στις διατάξεις αυτές, στις κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενες πράξεις, στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και στο Καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΕΔΕΠ. Η δήλωση αυτή ισχύει και για τους καθολικούς και ειδικούς εν γένει διαδόχους των αρχικών ιδιοκτητών ή μισθωτών.

5.3. Απαγορεύεται η χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕΠ μεταβολή της δραστηριότητας που εγκρίθηκε για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τους καθολικούς και ειδικούς εν γένει διαδόχους των αρχικών ιδιοκτητών η μισθωτών. Η διαδικασία για την έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΔΕΠ είναι αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 4.

5.4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η εγκαθιστάμενη στο ΕΠ Κιλκίς επιχείρηση συμβάλλεται για την κτήση της κυριότητας του ακινήτου ή τη σύσταση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος επ' αυτού με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

5.5. Πάσα μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (μεταβίβαση εξ οιασδήποτε αιτίας, ακόμη και εκ πλειστηριασμού, η παραχώρηση κυριότητας εν όλω η εν μέρει), εκμίσθωση η άλλη ενοχική σχέση είναι δυνατή μόνο με την έγκριση του Δ.Σ. της ΕΔΕΠ και υπό τον πρόσθετο όρο ότι δεν υφίσταται οικονομική απαίτηση του ΕΔΕΠ κατά του παλαιού ιδιοκτήτη. Η διαδικασία για την απαιτούμενη έγκριση από την ΕΔΕΠ είναι αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 4.

5.6. Εάν μια εγκατεστημένη επιχείρηση μεταβάλλει τον παραγωγικό σκοπό της χωρίς την έγκριση της ΕΔΕΠ, η ΕΔΕΠ δικαιούται να προβεί στις δέουσες νόμιμες ενέργειες.

5.7. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η υπενοικίαση σε τρίτους του οικοπέδου ή του κτηρίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕΠ του ΕΠ Κιλκίς. Η διαδικασία για την έκδοση σύμφωνης γνώμης από την ΕΔΕΠ είναι αντίστοιχη με αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Άρθρο 6
Γενικές Διατάξεις


6.1. Για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στο ΕΠ Κιλκίς και προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της η ΕΔΕΠ έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) Να εξετάζει όλα τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία προ της παραχωρήσεως του ακινήτου αλλά και μετά και β) Να διενεργεί προληπτικό έλεγχο κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου 3982/2011, του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς, και των περιβαλλοντικών όρων του ΕΠ Κιλκίς και της επιχείρησης και να ενημερώνει σχετικά της αρμόδιες αρχές.

6.2. Για την εποπτεία της λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς, η ΕΔΕΠ εάν της ζητηθεί, παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ανώτερη εποπτική αρχή) και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (άμεση εποπτεύουσα Αρχή) κάθε πληροφορία που γνωρίζει και οποιοδήποτε στοιχείο κατέχει, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 5 του Νόμου 3982/2011.

6.3. Οι διατάξεις του Νόμου 3982/2011 ισχύουν γενικώς και για το ΕΠ Κιλκίς. Όπου ο παρών κανονισμός Λειτουργίας τυχόν αντίκειται σ' αυτές τις διατάξεις, επικρατούν οι διατάξεις του Νόμου 3982/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Επέκταση ΒΙ.ΠΕ, Έργα Υποδομής, Δόμηση, Περιβάλλον, Υποχρεώσεις εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Άρθρο 7
Επέκταση ΒΙ.ΠΕ και Έργα Υποδομής


Κάθε επέκταση στη ΒΙ.ΠΕ και έργα υποδομής γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3982/2011 και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Δόμηση


8.1. Κάθε κτηριακή κατασκευή μέσα στο ΕΠ Κιλκίς πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους κατασκευής και ασφάλειας της ισχύουσας πολεοδομικής και λοιπής νομοθεσίας

8.2. Οι όροι δόμησης στο ΕΠ Κιλκίς καθορίζονται με το Π.δ. (ΦΕΚ 126/Δ/1986 -15.01.1986) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.δ. (ΦΕΚ 696/Δ/1990) 23.11.1990, από την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπ' αριθ. 445/13.11.1998 και από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και γίνονται αποδεκτοί από τους ιδιοκτήτες ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο χρήστες των γηπέδων,

8.3. Πριν αρχίσει τις οικοδομικές εργασίες ο αγοραστής ή ο με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο χρήστης του γηπέδου, υποχρεούται να προσκομίσει στην ΕΔΕΠ την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία οριστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Άρθρο 9
Περιβαλλοντικοί Όροι


9.1. Οι εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεις υποχρεούνται αφενός μεν να τηρούν τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του ΕΠ Κιλκίς του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκε στις 27-9-2015, ως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, αντίγραφο των οποίων λαμβάνουν από την ΕΔΕΠ, αφετέρου δε τους δικούς τους περιβαλλοντικούς όρους.

Άρθρο 10
Ειδικά Μέτρα


10.1. Οι εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα κτίρια που ανήκουν σ' αυτές και να διατηρούν κατάλληλα εξωραϊσμένους τους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων τους, συμμορφούμενες προς τις υποδείξεις της ΕΔΕΠ.

10.2. Κάθε επιχείρηση που εγκαθίσταται στο ΕΠ Κιλκίς υποχρεούται να συγκεντρώνει τα οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα μέσα σε κατάλληλα δοχεία στην καθορισμένη θέση, ώστε να είναι ευχερής η συλλογή αυτών από την υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να μεριμνά για την με δική της δαπάνη αποκομιδή βιομηχανικών κλπ απορριμμάτων μεγάλου όγκου η οχληρής φύσεως. Απαγορεύεται η συγκέντρωση απορριμμάτων εντός του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου ή του κτηρίου.

10.3. Κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον καθαρισμό και διάθεση των αποβλήτων της με δικά της μέσα και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Σε περίπτωση κατά την οποία τα απόβλητα εγκατεστημένης στο ΕΠ Κιλκίς επιχείρησης προκαλούν όχληση η ΕΔΕΠ έχει το δικαίωμα να καλέσει την επιχείρηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την άρση της οχλήσεως με δαπάνες της επιχείρησης. Σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεως η ΕΔΕΠ δύναται να προσφύγει στις αρμόδιες Αρχές για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων και την άρση της οχλήσεως.

10.4. Στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΠ Κιλκίς διοχετεύονται τα αστικά και βιομηχανικά λύματα επεξεργασμένα όπως ορίζει η εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη κάθε επιχείρησης. Η ΕΔΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις επιχειρήσεις στην τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να υποδεικνύει την ενδεχόμενη παράβαση και την άρση αυτής και σε περίπτωση δυστροπίας να ζητήσει την συνδρομή των κατά νόμο αρμοδίων υπηρεσιών προς επιβολή των νόμιμων κυρώσεων και την άρση της παράβασης με την επιφύλαξη επιβολής των κυρώσεων της επόμενης παραγράφου. Τα νερά της βροχής από ταράτσες κ.λπ. διοχετεύονται στο κοινόχρηστο δίκτυο ομβρίων με ενδιάμεσο επισκέψιμο φρεάτιο. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εργασία σύνδεσης στα κοινόχρηστα δίκτυα χωρίς την έγκριση της ΕΔΕΠ.

10.4.1. Η ΕΔΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το είδος και την ποσότητα των διατιθέμενων ακαθάρτων και σε περίπτωση που αντιληφθεί σχετικές παραβάσεις από την επιχείρηση να επιβάλλει ποινική ρήτρα η οποία κυμαίνεται από 1.000 έως 75.000 €. Για τον καθορισμό του ύψους της ρήτρας λαμβάνονται υπόψη το κόστος αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, η έκταση της υπέρβασης των ορίων και ο βαθμός υποτροπής της εγκατεστημένης επιχείρησης. Επίσης δύναται να καλεί τις υγειονομικές ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια ελέγχων και την από μέρους τους επιβολή κυρώσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης κατόπιν διενέργειας ελέγχου, είτε από αρμόδια όργανα του Κράτους ή της Αυτοδιοίκησης, είτε από την ΕΔΕΠ, από την οποία παράβαση υπάρχει κίνδυνος να τεθεί εκτός νομίμων ορίων λειτουργίας η Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων, η ΕΔΕΠ δικαιούται, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης πρόσκλησης της επιχείρησης σε συμμόρφωση, να διακόψει τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του με τα δίκτυα ακαθάρτων και ύδρευσης εφόσον η προθεσμία που τάχθηκε για τη συμμόρφωση παρήλθε άπρακτη. Στην ίδια περίπτωση η επιχείρηση θα υποχρεούται να καταβάλει στην ΕΔΕΠ οποιοδήποτε ποσό καταλογιστεί στον τελευταίο για τη συγκεκριμένη παράβαση από τις αρμόδιες αρχές τους κράτους ή της αυτοδιοίκησης.

10.5. Γενικά τα βιομηχανικά απόβλητα κάθε επιχείρησης πρέπει να πληρούν τις οριζόμενες από τον νόμο κάθε φορά προδιαγραφές και ειδικά για τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα που θα γίνονται αποδεκτά στο δίκτυο αποχέτευσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η ΕΔΕΠ και αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί ανάλογη άδεια από την ΕΔΕΠ (του άρθρου 4 παρ. 4 του παρόντος). Με την διαπίστωση τήρησης των ανωτέρω η ΕΔΕΠ υποχρεούται να εφοδιάσει με άδεια επεξεργασίας και διάθεσης των συνολικών υγρών αποβλήτων που διατίθενται μέσω του δικτύου αποχέτευσης στην κεντρική Μ.Κ.Α, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

10.6. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί επακριβώς τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς και να συμμορφώνεται άμεσα σε κάθε υπόδειξη των αρμοδίων για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών των αρμοδίων Αρχών και της ΕΔΕΠ. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάθε είδους εργασίας από τις επιχειρήσεις του Ε.Π. Κιλκίς θα πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, αλλά να λαμβάνεται υπ' όψιν, η υφιστάμενη κατάσταση και η ενδεχόμενη όχληση των γειτονικών ιδιοκτησιών-επιχειρήσεων και η προστασία όλων των κοινοχρήστων χώρων.

10.7. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, σύμφωνα και με την σύμβαση αγοραπωλησίας του γηπέδου μεταξύ αφενός της ΕΤΒΑ bank, νυν ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε και αφετέρου του αγοραστή του γηπέδου, να περιφράσσει το γήπεδο της με δαπάνες της, τα δε σχέδια και οι προδιαγραφές των περιφράξεων, των χώρων εξωραϊσμού και δενδροφύτευσης εγκρίνονται από την ΕΔΕΠ.

10.8. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη στο ΕΠ Κιλκίς επιχείρηση η ανόρυξη φρεατίων για την προμήθεια ύδατος ή η εκσκαφή απορροφητικών βόθρων. Το δικαίωμα ανόρυξης φρεατίων για την προμήθεια ύδατος έχει μόνον η ΕΔΕΠ αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση από τις οικείες Αρχές. Εξαιρούνται οι νόμιμες εγκαταστάσεις γεωθερμίας, οι άδειες των οποίων υποβάλλονται (σε φωτοτυπία) στην ΕΔΕΠ.

10.9. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη στο ΕΠ Κιλκίς επιχείρηση, ιδιοκτήτη κτηρίου ή τρίτο να καταλαμβάνει, να περιφράσσει, μόνιμα ή προσωρινά δρόμους, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους.

10.10. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη παλαιών οχημάτων ή μηχανημάτων στους δρόμους, στους πεζόδρομους και στους κοινόχρηστους η κοινόκτητους χώρους, όπως επίσης και η μόνιμη στάθμευση στους χώρους αυτούς. Στους παραβάτες δύναται να επιβληθεί πρόστιμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΠ. Η προσωρινή στάθμευση για φόρτωση και εκφόρτωση, όπως και η στάθμευση οχημάτων θα γίνεται με βάση την σηματοδότηση των δρόμων και των λοιπών χώρων σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 9 του παρόντος Κανονισμού.

10.11.1. Οι κλειστές μονάδες εντός της ΒΙ.ΠΕ., αποτελούν εν δυνάμει πηγή ενεργητικής ή παθητικής περιβαλλοντικής ζημίας. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις που διατηρούν κλειστές τις μονάδες τους, απαγορεύεται να αφήνουν ακάλυπτα και αφύλακτα υλικά ή εξοπλισμούς τα οποία δύνανται, λόγω της ιδιοσυστασίας τους, να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία.

10.11.2. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να λαμβάνει με δαπάνες της μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μετά την οριστική παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων της.

10.11.3. Όταν προκύπτει κίνδυνος περιβαλλοντικής ζημίας ή απειλείται η ασφάλεια, ή η υγιεινή εγγύς εργαζομένων από κλειστές μονάδες, η ΕΔΕΠ ενημερώνει την εγκατεστημένη επιχείρηση με κάθε πρόσφορο τρόπο για να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ή λαμβάνει ο ίδιος τα κατάλληλα μέτρα και στη συνέχεια επιρρίπτει τη σχετική δαπάνη στην εγκατεστημένη επιχείρηση. Σε περιστάσεις έκτασης ανάγκης και προς διευκόλυνση της άμεσης επέμβασης και σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι της κλειστής μονάδας δεν είναι δυνατόν να παρευρεθούν κατά την αποκατάσταση της ζημίας η αρμόδια αρχή και η ΕΔΕΠ δύνανται να εισέρχονται εντός της εγκατάστασης.

10.12 Οι εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή επιμέλεια, για να αποφεύγεται η πρόκληση (επαγωγή) ζημίας στους δρόμους του ΕΠ Κιλκίς και να καταβάλλουν αποζημίωση στην ΕΔΕΠ για κάθε ζημία που προξένησαν στα δίκτυα (οδούς, πεζόδρομους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπονόμους, οχετούς, σωλήνες ύδρευσης, δίκτυα ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης, τεχνικά έργα κ.λπ.).

10.13. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση της ΕΔΕΠ, η τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων ενδεικτικών της επωνυμίας των επιχειρήσεων μόνον στους ιδιόκτητους χώρους κάθε μονάδας, λαμβάνοντας πάντοτε πρόνοια ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στις άλλες εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεις.

10.14. Τυχόν παράβαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις παρέχει το δικαίωμα στην ΕΔΕΠ να καλέσει τον παραβάτη όπως θεραπεύσει την παράβαση εντός ευλόγου προθεσμίας και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως αυτού είτε να αναφέρει την παράβαση στις αρμόδιες Αρχές είτε να προβεί η ίδια στην θεραπεία της παραβάσεως με δαπάνες του παραβάτη είτε να προβεί στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης του παραβάτη μέχρι συμμορφώσεως και στην διακοπή παροχής των κοινοχρήστων υπηρεσιών (πχ ύδρευσης).

10.15. Οι εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΔΕΠ τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλπ. αναφορικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας αυτών ως και των διατάξεων του Ν. 3982/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΠ Κιλκίς

Άρθρο 11
Διοίκηση-Διαχείριση


11.1. Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΠ Κιλκίς περιλαμβάνει κάθε είδους πράξη που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του σκοπού του, στην ανάπτυξη του και στην εύρυθμη λειτουργία του, ιδίως δε στη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων και οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής του ΕΠ Κιλκίς και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, ή των εγκατεστημένων στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεων.

11.2. Η διοίκηση και διαχείριση της ΒΙ.ΠΕ. ασκείται από το συσταθέντα για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/1997 Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης του ΕΠ Κιλκίς, ο οποίος λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του Ν. 2120/1920 με την επωνυμία "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε." και σύμφωνα πλέον με το Ν. 3982/2011, τις εν γένει ισχύουσες διατάξεις και το Καταστατικό αυτού.

11.3. Η ΕΔΕΠ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον τούτο αποβαίνει προς το συμφέρον των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, να αναθέτει σε τρίτους επί μέρους διαχειριστικές λειτουργίες ή/και να τους μεταβιβάζει, κατά χρήση ή/και κατά κυριότητα, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και δίκτυα, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη διαχείριση στερεών και/ή υγρών αποβλήτων και τα σχετικά δίκτυα και υποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της ΜΚΑ), τη φύλαξη, την υδροδότηση με τα σχετικά δίκτυα, τη συντήρηση του πρασίνου κ.λπ, εκχωρώντας σ αυτούς κατά περίπτωση το δικαίωμα είσπραξης της αντίστοιχης αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών, σύμφωνα με τα άρθρα 58, παρ. 4 και 59, παρ. 2, εδάφ. Ε του Ν. 3982/2011.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες της ΕΔΕΠ στη Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΠ Κιλκίς.


Στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΠ για την Διοίκηση και Διαχείριση του ΕΠ Κιλκίς ανήκει ιδίως:

12.1. Η μέριμνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του ΕΠ Κιλκίς και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

12.2. Η έκδοση της βεβαίωσης συμβατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου μια επιχείρηση να εγκατασταθεί ή να μετεγκατασταθεί ή να εκσυγχρονισθεί σύμφωνα με τον Ν.3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, ή για να επεκτείνουν ή να αλλάξουν οι ήδη Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις στο Ε.Π. Κιλκίς τις δραστηριότητες τους.

12.3. Η μέριμνα για τη συντήρηση του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοινωνίας, και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως ομβρίων και ακαθάρτων και Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ., εφ' όσον ως προς ορισμένα από αυτά δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις συμβάσεις με τον Οργανισμό η την Επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές η από την Σύμβαση μεταβίβασης της Διοίκησης και Διαχείρισης του Ε.Π. Κιλκίς μεταξύ της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και της ΕΔΕΠ. Σε περίπτωση υπαιτιότητας εταιρικής ή προσωπικής επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4. Η πρόσληψη και μισθοδοσία του αναγκαίου εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και του αναγκαίου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, συμβούλων κλπ. με οποιαδήποτε μορφή και διάρκεια σχέσης εργασίας, σύμβασης έργου η σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

12.5. Η φύλαξη του ΕΠ Κιλκίς είτε με την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό ειδικής προς τον σκοπό αυτόν υπηρεσίας, είτε με την ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, είτε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

12.6. Η μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ως και του ηλεκτροφωτισμού των οδών και των κοινοχρήστων χώρων, αλλά και κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης της παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

12.7. Η φροντίδα για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων.

12.8. Η ρύθμιση της κατεύθυνσης των οχημάτων και των πεζών στους δρόμους του ΕΠ Κιλκίς, η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, ο καθορισμός των χώρων στάθμευσης των οχημάτων και η αντιμετώπιση των τυχόν κυκλοφοριακών προβλημάτων με δυνατότητα επιβολής προστίμου στους παραβάτες. Το ύψος του προστίμου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρμόζεται και εντός του Ε.Π. Κιλκίς.

12.9. Ο εξωραϊσμός, η δενδροφύτευση, η συντήρηση των χώρων πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους και η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους αυτούς και πάντα μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δύναται να καθορίσει αμοιβή.

12.10. Η λήψη μέτρων κατά των εγκατεστημένων στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεων η τρίτων προς άρση παραλείψεων η παραβάσεων από αυτούς, που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη η ζημία σε πρόσωπα και πράγματα.

12.11. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Νόμου 3982/2011 και τους περιβαλλοντικούς όρους του ΕΠ Κιλκίς.

12.12. Η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας ενεργειακής αυτονομίας.

12.13. Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπανών, η κατανομή αυτών μεταξύ των ιδιοκτητών η χρηστών των οικοπέδων ή κτιρίων του ΕΠ Κιλκίς και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντιστοίχων χρηματικών ποσών κατά τα παρακάτω αναφερόμενα ( άρθρο 13).

12.14. Η υδροδότηση των εγκατεστημένων στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεων, ο καθορισμός του ύψους της δαπάνης υδρεύσεως και των τελών αποχετεύσεως για κάθε μια επιχείρηση χωριστά και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη του αντιστοίχου χρηματικού ποσού, κατά τα παρακάτω (άρθρο 14, παρ. 1) αναφερόμενα, εφ' όσον η ΕΔΕΠ διατηρεί στην επωνυμία του την παροχή ύδατος.

12.15. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του "Διοικητικού Κέντρου Βιομηχανίας Κιλκίς" και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτού.

12.16. Η άντληση πόρων για την υποβοήθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εγκατεστημένων στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεων με οργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, κλπ. η με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

12.17. Η προβολή του ΕΠ Κιλκίς και των δραστηριοτήτων του στην τοπική και υπερτοπική αγορά.

12.18. Η ΕΔΕΠ μεριμνά για την λειτουργία κυλικείου, πρατηρίου υγρών καυσίμων και ιατρείου πρώτων βοηθειών, εντός του ΕΠ Κιλκίς για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία, η διάρκεια της μίσθωσης κλπ. καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΠ.

12.19. Κάθε τι άλλο που προβλέπεται για την ΕΔΕΠ από τις διατάξεις του Νόμου 3982/2011.

Άρθρο 13
Οικονομικές Υποχρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας


13.1. «Κοινόχρηστες δαπάνες» θεωρούνται οι κάθε είδους δαπάνες που γίνονται για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς και ιδίως αυτές που αφορούν στη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινόχρηστων και κοινοκτητων χώρων και οικοδομημάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Τέτοιες δαπάνες είναι κυρίως αυτές που γίνονται για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων και κοινοκτητων χώρων του ΕΠ Κιλκίς, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και δικτύων, την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, την λειτουργία του ιατρείου πρώτων βοηθειών, την μισθοδοσία του προσωπικού του ΕΔΕΠ, την φύλαξη του ΕΠ Κιλκίς κ.λπ., για τις οποίες ισχύουν όσα ορίζονται στη διάταξη του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Νόμου 3982/2011, και κάθε άλλη μη ρητά κατονομαζόμενη κοινόχρηστη δαπάνη που έχει σχέση με την λειτουργία του ΕΠ Κιλκίς.

13.2. Κανόνες επιμερισμού κοινόχρηστων δαπανών. Ο καθορισμός του ύψους των κοινόχρηστων δαπανών, η κατανομή αυτών στους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων ή κτηρίων του ΕΠ Κιλκίς και ο καθορισμός του χρηματικού ποσού που αναλογεί σε κάθε ένα από αυτούς γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΔΕΠ και κοινοποιείται εγγράφως στους ιδιοκτήτες ή χρήστες των οικοπέδων ή κτηρίων. Για τον καθορισμό του παραπάνω ποσού και τον επιμερισμό των δαπανών το Δ.Σ. του ΕΔΕΠ λαμβάνει υπ' όψη του κάθε χρήσιμο στοιχείο, ειδικότερα δε το βαθμό και την έκταση της χρησιμοποίησης και επιβάρυνσης από κάθε επιχείρηση των δικτύων του ΕΠ Κιλκίς, το εμβαδόν του κατεχομένου από κάθε επιχείρηση οικοπέδου, τα τετραγωνικά μέτρα του κτηρίου ή το ποσοστό κάλυψης αυτού, το είδος της ασκούμενης από κάθε επιχείρηση δραστηριότητας κλπ.

Για τις ανάγκες επιμερισμού των κοινόχρηστων δαπανών στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι κοινόχρηστες δαπάνες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α1. Δαπάνες λειτουργίας της ΜΚΑ. Περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή της ΜΚΑ και των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, τις δαπάνες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων (π.χ ιλύος) της ΜΚΑ και τη συντήρηση των αποδεκτών και των αγωγών διάθεσης. Οι σχετικές δαπάνες επιμερίζονται αναλογικά, με βάση την επιβάρυνση της ΜΚΑ από κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση, όπως αυτή προκύπτει από την ποσότητα του καταναλισκόμενου και αποχετευόμενου ύδατος σε συνδυασμό με το οργανικό φορτίο των παραγόμενων υγρών αποβλήτων κάθε επιχείρησης το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό των αστικών αποβλήτων. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον ακριβή επιμερισμό, ο βαθμός αξιοποίησης κάθε παραμέτρου, η διαδικασία για τον προσδιορισμό τους για κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση, καθώς και τυχόν τεκμήρια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την υποβοήθηση του επιμερισμού, καθορίζονται και εξειδικεύονται με απόφαση της ΕΔΕΠ.
α2. Δαπάνες αναβάθμισης ΜΚΑ και δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων. Επιμερίζονται αναλογικά, κατά 50% σύμφωνα με τα κριτήρια του στοιχείου αϊ του παρόντος Άρθρου και κατά το υπόλοιπο 50%, χωρίς να εξαιρούνται τα αδόμητα βιομηχανικά γήπεδα, με βάση την αναλογία της επιφάνειας του γηπέδου κάθε επιχείρησης προς την συνολική επιφάνεια γηπέδων του ΕΠ Κιλκίς, β1. Δαπάνες λειτουργίας ύδρευσης. Περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των αντλιοστασίων-γεωτρήσεων και του δικτύου ύδρευσης. Το κόστος του καταναλισκόμενου από κάθε εγκατεστημένη στο ΕΠ Κιλκίς επιχείρηση ύδατος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Υδροληψίας Βιομηχανικών Περιοχών που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ8/Οικ.14885/366/19.07.1990 του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 516/Β/90) εφαρμοζόμενο αναλόγως. Το κόστος αυτό ορίζεται ανά κυβικό μέτρο ύδατος και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα αυτού, οπότε κρίνεται αυτό αναγκαίο και πάντως όχι νωρίτερα του έτους από την τελευταία αναπροσαρμογή.
β2. Δαπάνες αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης και των αντλιοστασίων-γεωτρήσεων. Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται αναλογικά κατά 100% χωρίς να εξαιρούνται τα αδόμητα βιομηχανικά γήπεδα, με βάση την αναλογία της επιφάνειας του γηπέδου κάθε επιχείρησης προς την συνολική επιφάνεια γηπέδων του ΕΠ Πάρκου.
γ1. Δαπάνες λειτουργίας ιατρείου πρώτων βοηθειών. Περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που αφορούν την λειτουργία του ιατρείου. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις αναλογικά με βάσει των αριθμό εργαζομένων σε αυτές.
γ2. Δαπάνες αναβάθμισης ιατρείου πρώτων βοηθειών. Επιμερίζονται στο σύνολο τους με βάση την αναλογία της επιφάνειας του γηπέδου κάθε επιχείρησης προς την συνολική επιφάνεια των γηπέδων του ΕΠ Πάρκου, χωρίς να εξαιρούνται τα αδόμητα βιομηχανικά γήπεδα δ. Δαπάνες αναβάθμισης υπαρχουσών η δημιουργίας νέων υποδομών. Επιμερίζονται στο σύνολο τους με βάση την αναλογία της επιφάνειας του γηπέδου κάθε επιχείρησης προς την συνολική επιφάνεια των γηπέδων του ΕΠ Πάρκου, χωρίς να εξαιρούνται τα αδόμητα βιομηχανικά γήπεδα,
ε. Λοιπές Δαπάνες. Περιλαμβάνει το σύνολο των υπολοίπων κοινόχρηστων δαπανών όπως: ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθαριότητας ευπρεπισμού και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, αποκομιδής των απορριμμάτων, φύλαξης των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του ΕΠ Πάρκου Κιλκίς, καθώς επίσης και κάθε άλλη δαπάνη για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του ΕΠ Πάρκου Κιλκίς που δεν εμπίπτει στις δαπάνες των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) της παραγράφου 13.2 του παρόντος άρθρου. Ο επιμερισμός γίνεται κατά 50% με βάση την αναλογία της επιφάνειας του γηπέδου κάθε επιχείρησης προς την συνολική επιφάνεια των γηπέδων του ΕΠ Πάρκου και κατά 50% με βάση την αναλογία της επιφάνειας κάλυψης των κτιρίων κάθε επιχείρησης προς την συνολική επιφάνεια κάλυψης των κτιρίων του ΕΠ Πάρκου. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόμητων οικοπέδων για την καταβολή των κοινόχρηστων δαπανών του παρόντος εδαφίου ε, περιορίζεται σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών που θα αντιστοιχούσαν σ' αυτούς, αν το οικόπεδο είχε δομηθεί, με εξάντληση του συντελεστή δόμησης. Η αντίστοιχη χρέωση των ιδιοκτητών των κλειστών μη λειτουργούντων επιχειρήσεων περιορίζεται ομοίως στο 15% των εξόδων, που αναλογούν στην υφιστάμενη κάλυψη του οικοπέδου τους. Για τις επιχειρήσεις όμως που είναι κλειστές και δεν λειτουργούν και βρίσκονται είτε σε κατάσταση αναγκαστικού πλειστηριασμού είτε σε εκκαθάριση είτε σε καθεστώς πτώχευσης δεν χρεώνεται καμία δαπάνη του παρόντος άρθρου και δεν συνυπολογίζονται τα γήπεδα και τα κτίρια τους σε όλους τους επιμερισμούς δαπανών.

13.3. Οι κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν κάνουν πραγματική χρήση του γηπέδου ή κτιρίου τους, των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΔΕΠ (τις οποίες δεν δικαιούνται να αρνηθούν) και των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ΕΠ Πάρκου.

13.4. Πέραν του αναλογούντος σ' αυτόν ποσού επί των κοινόχρηστων δαπανών, κάθε ιδιοκτήτης οικοπέδου ή κτηρίου του ΕΠ Κιλκίς, υποχρεούται να καταβάλλει σε χρονικό διάστημα που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΠ, ένα πάγιο χρηματικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών. Το ύψος του ποσού αυτού, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 1% της αξίας κτήσης του οικοπέδου, ο χρονικός προσδιορισμός πληρωμής του, καθώς και τα κριτήρια επιμερισμού αυτού σε κάθε ιδιοκτήτη οικοπέδου ή κτηρίου, καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα και ανακοινώνεται εγγράφως στους ιδιοκτήτες και τους χρήστες των οικοπέδων ή κτηρίων. Σε καμία περίπτωση δεν θεμελιώνεται αξίωση ανάληψης ή επιστροφής, εν όλω ή εν μέρει, του αποθεματικού στην εγκατεστημένη επιχείρηση, ακόμη και μετά την τυχόν μεταβίβαση του ακινήτου της ή κατ' άλλον τρόπο αποχώρηση της από το ΕΠ Κιλκίς.
Σε περίπτωση μεταβίβασης του γηπέδου, το αποθεματικό δεν επιστρέφεται αλλά θεωρείται ότι έχει καταβληθεί από το νέο κτήτορα. Το αποθεματικό είναι στην διάθεση της ΕΔΕΠ, η οποία με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να το χρησιμοποιήσει ενδεικτικά στις εξής περιπτώσεις: Προσωρινά για την πραγματοποίηση κάθε κοινόχρηστης δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΔΕΠ οφείλει να αποκαθιστά το λογαριασμό του αποθεματικού αμέσως μόλις εισπράξει πραγματικά τη σχετική δαπάνη από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Οριστικά και αμετάκλητα σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας είσπραξης κοινοχρήστων δαπανών από εγκατεστημένη επιχείρηση. Για τις ανάγκες του παρόντος όρου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία είσπραξης σε περίπτωση: α) πτώχευσης της εγκατεστημένης επιχείρησης β) εκκαθάρισης της εγκατεστημένης επιχείρησης ή γ) αναγκαστικού πλειστηριασμού του ακινήτου της εγκατεστημένης επιχείρησης εντός ΒΙ.ΠΕ χωρίς η απαίτηση της ΕΔΕΠ για κοινόχρηστες δαπάνες να έχει καταταγεί στο σχετικό πίνακα κατάταξης δανειστών.

13.5. Κάθε ιδιοκτήτης ή χρήστης οικοπέδου ή κτηρίου του ΕΠ Κιλκίς υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν επί των κοινοχρήστων δαπανών, καθώς και το πάγιο ποσό για τον σχηματισμό αποθεματικού, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και η ΕΔΕΠ πέραν του δικαιώματος της να προσφύγει άμεσα στο αρμόδιο Δικαστήριο για τη δια της Δικαστικής οδού είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, δικαιούται, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση, να προβεί σε άμεση διακοπή των κοινόχρηστων υπηρεσιών (όπως διακοπή ύδρευσης) μέχρις ότου ο οφειλέτης καταβάλει πλήρως την οφειλή του. Σε περίπτωση καταβολής μέρους μόνο του αντιστοιχούντος σε κάθε ιδιοκτήτη ή χρήστη οικοπέδου χρηματικού ποσού για τις παραπάνω αιτίες (κοινόχρηστες δαπάνες, πάγιο για σχηματισμό αποθεματικού), η ΕΔΕΠ δικαιούται να καταλογίσει αυτή κατά την ελεύθερη κρίση της το ποσό αυτό σε όποια κατηγορία δαπάνης προτιμά.

13.6. Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση περαιτέρω εγκατάστασης ευθύνεται εις ολόκληρο για τα ληξιπρόθεσμα οφειλόμενα ποσά από κοινόχρηστες δαπάνες της αμέσως προηγούμενης εγκατεστημένης επιχείρησης, αδιαφόρως εάν για την περαιτέρω εγκατάσταση έχει συγκατατεθεί η ΕΔΕΠ.

13.7. Το τυχόν προκύπτον πλεόνασμα από την διοίκηση και διαχείριση του ΕΠ Κιλκίς διατίθεται είτε για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, είτε προς περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και των προσφερομένων υπηρεσιών, είτε άλλως πως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΠ. Επίσης ποσά που έχουν εισπραχθεί ως ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και δεν αναλώνονται για την αιτία για την οποία επιβλήθηκαν, φέρονται σε αύξηση του ως άνω αποθεματικού.

Άρθρο 14
Γήπεδα Κοινόχρηστων Εγκαταστάσεων


14.1. Τα οικοδομικά τετράγωνα 9 και 22 του ΕΠ Κιλκίς, προορίζονται αποκλειστικά για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση οργανωμένου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη.

14.2. Για την εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων στο ΕΠ Κιλκίς έχουν εγκατασταθεί στο οικοδομικό τετράγωνο 9, Διοικητικό Κέντρο με αίθουσες συνεδριάσεων και Ιατρείο Πρώτων Βοηθειών, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Βρεφονηπιακός Σταθμός, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων και
Κυλικείο. Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα, Αστυνομικός Σταθμός, Σιδηροδρομικός Σταθμός, Γραφείο των ΕΛ.ΤΑ., Γραφείο της Ε.Τ.Β.Α., Γραφείο των σχετικών με την βιομηχανία συλλογικών φορέων, Καταστήματα Τράπεζας, εκθεσιακό κέντρο, χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας των εργαζομένων, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και εργαζομένων.

14.3. Η επιλογή των παραπάνω αναφερομένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΠ και μετά από σχετική προκήρυξη, που θα περιέχει τους κυριότερους όρους υπό τους οποίους θα γίνει η εγκατάσταση αυτών και θα ορίζει προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Στις καταρτιζόμενες με τις προκρινόμενες επιχειρήσεις σχετικές συμβάσεις θα καθορίζονται επακριβώς οι υποχρεώσεις αυτών έναντι των εγκατεστημένων στο ΕΠ Πάρκο επιχειρήσεων και των εργαζομένων σ' αυτές, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα και κανονική παροχή υπηρεσιών προς αυτούς.

Άρθρο 15
Υποχρεωτική τήρηση των αποφάσεων του Δ.Σ.


15.1. Οι αποφάσεις των καταστατικών οργάνων της ΕΔΕΠ στα θέματα αρμοδιότητας αυτής είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν το σύνολο των ιδιοκτητών και χρηστών οικοπέδων και κτηρίων του Ε.Π. Κιλκίς, οι οποίο υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις αποφάσεις αυτές, ανεξάρτητα αν μετέχουν η όχι ως Μέτοχοι στην Εταιρεία Διοίκησης και Διαχείρισης του ΕΠ Κιλκίς. Οι αποφάσεις των καταστατικών οργάνων της ΕΔΕΠ κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των οικοπέδων και κτιρίων του ΕΠ Κιλκίς.

Άρθρο 16
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών


16.1. Η ΕΔΕΠ, μετά από συμφωνία, μπορεί να παρέχει στις εγκατεστημένες στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας δικά του στελέχη η εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

16.2. Οι υπηρεσίες αυτές που αφορούν σε θέματα τεχνικής βοήθειας, συμβούλων, μελετών, κατάρτισης και επιμόρφωσης προσωπικού, προβολής, προώθησης προϊόντων κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτικές για όλες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα συνάπτεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ ΕΔΕΠ και επιχείρησης, στην οποία θα προσδιορίζονται επακριβώς οι προσφερόμενες ειδικές υπηρεσίες, το κόστος αυτών και η αμοιβή της ΕΔΕΠ.

Άρθρο 17
Υποστήριξη οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΔΕΠ


17.1. Για την ορθολογική οργάνωση και λειτουργία του ΕΠ Κιλκίς η ΕΔΕΠ δύναται να ορίσει τη συγκρότηση, ως συμβουλευτικού οργάνου, μιας γνωμοδοτικής επιστημονικής επιτροπής. Τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών αυτής και της αμοιβής αυτών θα αποφασίσει το Δ.Σ. της ΕΔΕΠ.

Άρθρο 18
Εταιρική Ευθύνη


18.1. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να περιλαμβάνεται στους σκοπούς των εγκατεστημένων στο ΕΠ Κιλκίς επιχειρήσεων. Τούτο δε διότι οι επιχειρήσεις είναι στενά συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο και τον χώρο στον οποίο εδράζονται και δραστηριοποιούνται. Συνεπώς οφείλουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ειδικότερα πρέπει να κυριαρχεί:
α) ο σεβασμός στον άνθρωπο και στην αξιοπρέπεια του, β) η βελτίωση του βιοτικού, πολιτισμικού, μορφωτικού επιπέδου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και γ) η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

18.2. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στοχεύει στην δημιουργία μίας σταθερής βάσης για τις επόμενες γενιές, οι οποίες προσδοκούν να ζήσουν σε έναν κόσμο που θα σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά τόσο η ΕΔΕΠ Διαχείρισης του ΕΠ Κιλκίς όσο και οι εγκατεστημένες σ' αυτό επιχειρήσεις δεσμεύονται για την εφαρμογή στο μέγιστο δυνατό βαθμό των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Άρθρο 19
Τροποποίηση Παρόντος Καταστατικού


19.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΠ του ΕΠ Κιλκίς, δύναται μελλοντικά να τροποποιήσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων, οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς με αιτιολογημένη απόφαση του. Η τροποποίηση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Νόμου 3982/2011.

Άρθρο 20
Τήρηση Παρόντος Καταστατικού


20.1. Η τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ Κιλκίς είναι καθολικώς υποχρεωτική, τόσον από τις εγκατεστημένες η εγκαθιστάμενες στο Ε.Π. Κιλκίς επιχειρήσεις, όσο και από τους καθολικούς η ειδικούς διαδόχους αυτών, ανεξάρτητα εάν ο Κανονισμός αυτός μνημονεύεται στις μεταβατικές πράξεις η το πρόγραμμα πλειστηριασμού η την κατακυρωτική περίληψη.

Άρθρο 21
Επίλυση Διενέξεων


21.1. Οι διαφορές, οι οποίες ανακύπτουν μεταξύ της ΕΔΕΠ και των εγκατεστημένων στο ΕΠ. Κιλκίς επιχειρήσεων ή ιδιοκτητών ή χρηστών οικοπέδων του ΕΠ και ανάγονται στην ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ή σε ενδεχόμενα κενά αυτού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Κιλκίς.

Μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ' αριθ. 8884/285/3-4-2000 (ΦΕΚ 451 Β) υπουργική απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή, η οποία έχει ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσης, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Πηγή: Taxheaven