Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. πρωτ.: 1101/24.3.2016 Διαδικασία υποβολής ενημερωτικών δελτίων και σχετικών εγγράφων

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρ. πρωτ.: 1101/24.3.2016 Διαδικασία υποβολής ενημερωτικών δελτίων και σχετικών εγγράφων

Αθήνα, 24.3.2016
Αριθμός Πρωτ.: 1101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών
Τμήμα Δημοσίων Προσφορών

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής ενημερωτικών δελτίων και σχετικών εγγράφων

Στις 4/3/2016 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, ο οποίος έχει εφαρμογή 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του.

Στο πλαίσιο του εν λόγω Κανονισμού, εφεξής σε περίπτωση υποβολής ενημερωτικού δελτίου (εφεξής «ε.δ.») στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση του περιεχομένου του, τα ενημερωτικά δελτία, τα έγγραφα μέσω παραπομπής και τα έγγραφα στη διάθεση του κοινού, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prospectus_hcmc@cmc.gov.gr. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων, ο οποίος θα σας κοινοποιείται. Το σύνολο της επικοινωνίας με τον αρμόδιο του φακέλου θα γίνεται μέσω του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Επισημαίνεται ότι οι επιστολές της Απόφασης του ΔΣ της ΕΚ 3/398/22.9.2006 αναφορικά με τη «Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου» με τις γνήσιες υπογραφές των υπεύθυνων προσώπων για τα ενημερωτικά δελτία πρέπει να πρωτοκολλούνται εντός της ίδιας ημέρας με την ηλεκτρονική υποβολή των ενημερωτικών δελτίων.


Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ιλιάννα ΚούρκαφαΠηγή: Taxheaven